Etikett: cosa Försäkring

SPP tar över en stor del av beståndet i Cosa Försäkring

SPP Pension & Försäkring AB har ansökt hos Finansinspektionen om att ta över en stor del av beståndet i Cosa Försäkrings AB – tidigare SalusAnsvar Sak. 

Cosa Försäkrings AB är namnet på det bolag som tidigare hette SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag, och ännu tidigare Ansvar Sak. Bolaget upphörde med nyteckning av försäkringar år 1999 och gick i frivillig likvidation år 2001. År 2006 såldes bolaget av SalusAnsvar till danska Alpha Holding A/S.

I december 2016 beslutade Finansinspektionen att med omedelbar verkan återkalla tillståndet att driva försäkringsrörelse för Cosa. Bakgrunden var att FI bedömde att bolaget inte uppfyllde det lagstadgade kapitalkravet och att den finansiella saneringsplanen var uppenbart otillräcklig.

Företagets försäkringsbestånd bestod då av 19 icke reglerade skador samt cirka 170 livräntor, det vill säga försäkringsavtal där det pågår löpande månatliga utbetalningar. Vid utgången av förra året var antalet icke reglerade skador 12.

Trots beslutet att dra in tillståndet att bedriva försäkringsrörelse får Cosa fortfarande driva sådan tillståndspliktig försäkringsrörelse som behövs för att avvecklingen ska kunna ske under ordnade former, utan att försäkringstagarnas intressen äventyras.

Under 2017 hade bolaget intäkter på 0 (0) miljoner kronor. Resultatet uppgick till -5,8 (-16,7) miljoner kronor. Vid årets slut uppgick placeringstillgångarna till 258 (266) miljoner kronor.

Bolagets eget kapital var vid utgången av förra året negativt: -40,7 miljoner kronor. I årsredovisningen konstaterades att det finns risk för likviditetsproblem i bolaget i framtiden eftersom skulderna överstiger tillgångarna.

Likvidator för bolaget är advokat Christian Bergqvist.

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan klicka här för att ta del av Cosas årsredovisning för 2017.

Kapitalbrist! FI drar in tillståndet för Cosa Försäkring AB

Finansinspektionen har i dag beslutat att med omedelbar verkan återkalla tillståndet att driva försäkringsrörelse för Cosa Försäkrings AB i likvidation. Bakgrunden är att FI menar att bolaget inte uppfyller det lagstadgade minimikapitalkravet.

Cosa Försäkrings AB är namnet på det bolag som tidigare hette SalusAnsvar Sakförsäkringsaktiebolag, och ännu tidigare Ansvar Sak.

Bolaget upphörde med nyteckning av försäkringar år 1999 och gick i frivillig likvidation år 2001.

År 2006 såldes bolaget av SalusAnsvar till danska Alpha Holding A/S. 

Nu uppfyller bolaget inte längre det lagstadgade minimikapitalkravet, och FI bedömer att den finansiella saneringsplanen är uppenbart otillräcklig.

Därför återkallas tillståndet att driva försäkringsrörelse.

Företagets försäkringsbestånd bestod den 30 september 2016 av 19 icke reglerade skador samt cirka 170 livräntor, det vill säga försäkringsavtal där det pågår löpande månatliga utbetalningar.

FI beslutar samtidigt att Cosa Försäkrings AB i likvidation får fortsätta driva sådan tillståndpliktig försäkringsrörelse som behövs för att avvecklingen ska kunna ske under ordnade former och utan att försäkringstagarnas intressen äventyras.

Likvidatorn advokat Christian Bergqvist fortsätter sitt arbete med att avveckla verksamheten.

Här kan du ta del av Finansinspektionens beslut om att dra in tillståndet för Cosa Försäkring.

Här kan du också läsa beslutet från FI om hur man får driva bolaget under avvecklingsfasen.