Etikett: Deloitte

Allra förlorade i domstol mot Deloitte i tvist om revisionsarvode

Under fredagen kom domen i det mål där revisorsfirman Deloitte stämt Allra Sverige AB, efter utebliven betalning av en faktura efter en revision. Tingsrätten ger Deloitte rätt till arvode, dock något mindre pengar än vad Deloitte begärt. 

Tvisten handlar om en faktura för en utökad granskningen av Allra, som genomfördes under januari och februari förra året. Granskningen gjordes sedan det kommit fram uppgifter om de kritiserade derivataffärer som genomfördes i Allras fonder under 2016. Domstolen slår fast att dessa derivattransaktioner var något som Allra Sveriges revisorer var skyldiga att granska närmare.

Deloitte skickade en faktura till Allra för den utökade granskningen. Men sedan Allra valt att inte betala Deloittes faktura för den utökade granskningen gick Deloitte till domstol. Allra svarade därefter med en genstämning på 0,2 miljoner kronor mot Deloitte för att kräva tillbaka den summa som redan betalats för revisionsuppdraget, med hänvisning till att Deloittes insatser inte varit till nytta för Allra.

Den ersättning som domstolen menar att Allra ska betala till Deloitte är lägre än vad Deloitte krävde. Deloitte menade att Allra skulle betala 1,2 miljoner kronor. Domstolen menar i sin dom att Allra ska betala 0,7 miljoner kronor för revisionen, med hänvisning till att man anser att Deloite inte tillräckligt tydligt har visat att alla de redovisade timmarna har lagts ned på granskningen. Till beloppet 0,7 miljoner kronor det kommer rättegångskostnader som Allra ska stå för på 0,8 miljoner kronor. Även detta belopp har prutats ned av domstolen, Deloitte hade begärt 1,7 miljoner kronor för sina rättegångskostnader.

Den ursprungliga uppskattningen från Deloitte var att revisionen skulle kosta cirka 168 000 kronor.

Här kan du som prenumererar på Sak & Liv Premium ta del av domen.

Deloitte ökar kravet mot Allra till 1,2 miljoner kronor

Revisionsbyrån Deloitte har ökat sitt krav på Allra från 1,0 till 1,2 miljoner kronor. Bakgrunden till ökningen av kravet är att beloppet ska inkludera moms, rapporterar Realtid.  

Bakgrunden till tvisten vid Stockholms tingsrätt är att Deloitte anser sig ha utfört arbete som Allra inte har betalat för. 

Allra bestrider Deloittes krav och har dessutom i en genstämning yrkat att Deloitte ska återbetala 0,2 miljoner kronor, skriver Realtid.

Allra menar att Deloittes arbete inte har varit i enlighet med uppdraget, och att Deloitte inte informerat Allra om att det uppskattade arvodet skulle kunna skulle komma att överskridas. Dessutom hävdar Allra att Deloittes revisionsarbete har varit onyttigt för Allra och att skäligt arvode därmed skulle vara 0 kronor.

Huvudförhandling är utsatt till november–december.

Här kan du läsa hela artikeln i Realtid. 

Revisorer avstyrker beslut om ansvarsfrihet för Allras styrelse

Dagens Industri uppmärksammar i dag att Allras revisionsbyrå Mazars avstyrker ansvarsfrihet för de styrelseledamöter i Allra som suttit i styrelsen under 2016. Det gäller bland andra styrelseledamöterna Thomas Bodström och tidigare ordförande Ebba Lindsö, samt VD Alexander Ernstberger. 

Mazars tog över uppdraget efter att Deloitte hoppat av i början av året.

Enligt Dagens Industri motiverar revisorerna sitt beslut med att företrädare och anställda inom Allra har delgivits misstankar om trolöshet mot huvudman som delvis rör 2016. Man lyfter även fram att efterutdelningar på 85 miljoner kronor som gjorts under 2016.

– Mot bakgrund av detta och i kombination med den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar kan vi inte tillstyrka att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för flertalet av de ledamöter som suttit i styrelsen under 2016, skriver revisorerna enligt DI.

När det gäller efterutdelningarna konstaterar revisorerna att utdelningen har gjorts utan att aktiebolagslagen har följts. Styrelsen har nämligen vare sig har upprättat och undertecknat en redogörelse eller har låtit revisorerna uttala sig om huruvida stämman bör besluta i enlighet med förslaget eller inte.

– Mot bakgrund av den osäkerhet som föreligger om vad som skulle kunna komma fram i samband med pågående brottsutredningar, kan den beslutade efterutdelningen 2017 påverka vår rekommendation till bolagsstämman 2018 avseende ansvarsfrihet för de styrelseledamöter som upprättade förslaget 2017, säger revisorerna i sin skrivning enligt Dagens Industri.

Revisorerna konstaterar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med lagen och att den ger en rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning den sista december 2016. Däremot har årsredovisningen och koncernredovisningen inte upprättats i tid, vilket revisorerna anmärker på.

Allra hotar att kräva skadestånd på 1,9 Mdr kr från Deloitte

Allra kan komma att kräva sina tidigare revisorer på ett skadestånd på 1,9 miljarder kronor. Det framgår av information som publicerats på Allras hemsida. 

Det är under sektionen ”Allra Inifrån” som Allra berättar om kravet mot de tidigare revisorerna på Deloitte AB. 

Enligt Allra har Deloitte AB och den tidigare revisorn Jan Palmqvist vid en rad tillfällen under 2016 och 2017 granskat Allra räkenskaper utan att komma med några anmärkningar, inklusive de kritiserade affärerna med värdepappersbolag i Dubai. 

Trots att Deloitte så sent som i februari uttryckt att Allra haft alla papper i ordning, valde Delitte att lämna in en brottsanmälan i mars 2017. Detta bidrog till att en rad värden i Allra gick om intet, menar Allra.

– Allra Sveriges skadeståndsanspråk torde uppgå till cirka 1,9 miljarder kronor med hänsyn tagen till värderingen av koncernen vid årsskiftet 2016/17, skriver Allra i sin kommentar.

Advokatfirman Gernandt & Danielsson har nu på uppdrag av Allra formulerat ett brev till Deloitte, där man bland annat skriver att revisorerna oaktsamt förorsakat stor skada genom att ändra sin tidigare bedömning av verksamheten. 

– Revisorernas och Pensionsmyndighetens agerande och uttalande i olika sammanhang har orsakat Allrakoncernen och dess aktieägare mycket stor ekonomisk skada. Skadeståndsanspråk har redan framställts mot Pensionsmyndigheten. Genom detta brev meddelar vi nu också skriftligen att också Revisorerna gjort sig skyldiga till skadeståndsgrundande handlingar och underlåtenhet. Våra klienter förbehåller sig således rätt att framställa skadeståndsanspråk mot Revisorerna, heter det i brevet.

Allra påpekar också i dag i ett separat meddelande att de nuvarande revisorerna BDO och Grant Thonrton har lämnat en ren revision för Allra. 

– Det betyder att de i media ifrågasatta transaktionerna i Allras fonder granskats av bolagets revisorer utan att några anmärkningar gjorts. Oberoende av revisorernas granskning har även bolagets internrevisorer genomfört en granskning av fondförvaltningen och även de har granskat de ifrågasatta transaktionerna och kommit till samma slutsats – inga fel eller brister har gjorts, heter det i informationen från Allra.

Här kan du läsa hela brevet från Gernandt & Danielsson till Deloitte.  

Deloitte kräver 1 miljon kr av Allra för utökad granskning

Revisionsbyrån Deloitte har tagit Allra Sverige AB till domstol för att kräva in en fordran på knappt 1 miljon kronor för en utökad granskning i samband med en revision. Det skriver nyhetstjänsten Realtid i dag.   

Den utökade granskningen skedde under perioden 31 januari 2017 till den 24 februari 2017. Deloitte fakturerade därefter Allra på 978 900 kronor exklusive moms. Deloitte skickade även en detaljerad specifikation över nedlagd tid. Enligt Deloitte har Allra ännu inte betalat fakturan.

Deloitte valde i ett senare skede att hoppa av uppdraget efter att ha gjort en revisionsanmälan gällande transaktioner i koncernens värdepappersbolag i Dubai.

Allra anmälde då Deloitte till Revisorsinspektionen eftersom man ansåg att Deloitte utan anledning lämnade revisionsuppdraget i förtid. Dessutom ställde man frågan om Deloittes extrauppdrag varit förenligt med reglerna om revisors oberoende.

Deloitte anmäler Allra till Ekobrottsmyndigheten

Revisionsfirman Deloitte har i dag skickat en anmälan till Ekobrottsmyndigheten, sedan det under revisionsarbetet har framkommit omständigheter som gör att misstanke om brott föreligger.

Det framgår av pressinformation från Deloitte i dag.

Deloitte har arbetat med revision för Allra-koncernen i Sverige, Luxemburg och Dubai.

Som en konsekvens av att man lämnar in en anmälan om brott till Ekobrottsmyndigheten har Deloitte valt att avsäga sig revisionsuppdraget för Allra.