Etikett: Eu-domstolen

EU-domen om garantipension ger jobb åt 60-100 handläggare

Pensionsmyndigheten har beslutat att anställa mellan 60 och 100 personer i Karlstad för ett tidsbegränsat uppdrag att handlägga garantipensioner. Handläggarna får i uppgift att räkna om garantipensioner för cirka 100 000 svenska pensionärer som också har arbetat i ett annat EU-land.

Skälet till att dessa nya beräkningar behöver göras är en EU-dom från 2017 som berör garantipensionens status. Omräkningsuppdraget är planerat att vara slutfört senast i december 2020.

– Att ta hand om konsekvenserna av EU-domen är ett omfattande arbete som kräver stora resurser från hela myndigheten. Vi ser ett behov att anställa mellan 60 och 100 nya medarbetare som ska handlägga omräkningarna av garantipensioner. Den här kraftsamlingen sker i Karlstad eftersom vi ser goda förutsättningar att hitta rätt kompetens just där. Dessutom har vi hittat en bra lokal i nära anslutning till vårt befintliga kontor i Karlstad, säger Pensionsmyndighetens generaldirektör Daniel Barr i en presskommentar.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av EU-domen om garantipension. 

Prövningstillstånd i Högsta domstolen för Connectamålet

Högsta domstolen har beviljat prövningstillstånd i Connectamålet där ett antal kunder har stämt Länsförsäkringar efter att ha blivit lurade av en förmedlare med ansvarsförsäkring i Länsförsäkringar. Tidigare i år avgjorde EU-domstolen i ett förhandsavgörande att förmedlarens agerande skulle omfattas av försäkringen. 

Connectamålet handlar i grunden om vad som omfattas av ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedlare.  

Bakgrunden till tvisten är att ett 30-tal personer betalat pengar till förmedlarbolaget Connecta. Bolagets VD – numera avliden – lade beslag på pengarna för egen räkning istället för att som utlovat sätta in dem i en kapitalförsäkring .

När kunderna hörde av sig till förmedlarens ansvarsförsäkringsbolag Länsförsäkringar ville bolaget inte betala ut pengar till spararna under förmedlarbolagets ansvarsförsäkring. Detta med hänvisning till att det i det här fallet faktiskt inte handlade om försäkringsförmedling på riktigt, utan om att förmedlaren lurat kunderna genom att skapa ”fiktiva produkter”. 

I yttrandet från EU-domstolen den 31 maj i år klargjordes att förmedlarens arbete utgjorde försäkringsförmedling, oavsett om avsikten var att ingå ett försäkringsavtal eller inte. Det spelar med andra ord ingen roll att förmedlaren i det här fallet inte haft för avsikt att verkligen förmedla en försäkring utan att lura spararna. Det handlade ändå om försäkringsförmedling som omfattas av ansvarsförsäkringen, slog EU-domstolen fast.

Högsta domstolens beslut om prövningstillstånd fattades i måndags, den 3 september. 

EU-dom i dag: LF förlorade om förmedlares ansvarsförsäkring

Länsförsäkringar Sak kan sägas ha förlorat i EU-domstolen i ett förhandsavgörande i dag som gäller omfattningen av ansvarsförsäkring för försäkringsförmedlare. EU-domen handlar om de så kallade Mattsson- och Connectamålen.

EU-domstolen kom i dag med sitt förhandsavgörande kopplat till Connectamålet och Mattssonmålet. Avgörandet handlar om omfattningen av ansvarsförsäkringen för försäkringsförmedlare. I båda fallen har Länsförsäkringar Sak varit försäkringsgivare för försäkringsförmedlarens ansvarsförsäkring. Förhandsavgörandet hade begärts av Högsta domstolen.  

I Connectamålet hade ett antal personer betalat pengar till förmedlarbolaget Connecta. Bolagets VD – numera avliden – hade lagt beslag på pengarna för egen räkning istället för att som utlovat sätta in dem i en kapitalförsäkring. Länsförsäkringar ville inte betala ut pengar till spararna under förmedlarbolagets ansvarsförsäkring med hänvisning till att det inte handlade om försäkringsförmedling utan om ”fiktiva produkter”. 

I Mattssonmålet betalade en kund in 500 000 kronor till ett investeringscertifikat – inom ramen för en kapitalförsäkring – via ett förmedlarbolag, European Wealth Management Group AB. Alla pengar gick förlorade. Sedan förmedlarbolaget försatts i konkurs väcktes talan mot Länsförsäkringar som försäkringsgivare för ansvarsförsäkringen. Länsförsäkringar invände att rådet att placera i investeringscertifikatet inte rörde sig om försäkringsförmedling utan om investeringsrådgivning. 

HD ställde två frågor med koppling till de två målen. Frågorna har nu besvarats av EU-domstolen. 

EU-domstolen klargör när det gäller Connectamålet att förmedlarens arbete utgör försäkringsförmedling, oavsett om försäkringsförmedlarens avsikt är att ingå ett försäkringsavtal eller inte. Med andra ord spelar det ingen roll om förmedlaren har för avsikt att stjäla de pengar han tar in under förespegling att de ska läggas in i en försäkring – det handlar ändå om försäkringsförmedling som omfattas av ansvarsförsäkringen. 

När det gäller Mattssonmålet konstaterar EU-domstolen att placeringen i investeringscertifikatet ska anses utgöra en integrerad del av försäkringsavtalet. Ekonomisk rådgivning  av detta slag omfattas med andra ord av arbetet inför ingåendet av försäkringsavtalet. Därför ska ansvarsförsäkringen gälla. 

Efter EU-domstolens förhandsbesked kommer målen slutligen att avgöras i Sverige i HD. 

Här kan du ta del av EU-domstolens dom i målet. 

Efter EU-domen – här är förslaget om garantipension i utlandet

På vilket sätt förändrar domen i EU-domstolen läget för den svenska garantipensioner, för personer bosatta i utlandet? Nu har regeringen publicerat departementspromemorian om rättsläget efter EU-domen om garantipension inom EU/EES och Schweiz. 

I promemorian föreslås att en utredning tillsätts med syfte att belysa konsekvenserna av EU-domen, och se över vilket behov av förändringar som följer av att garantipension och garantipension till omställningspension enligt EU-rätten är att anse som minimiförmåner.

Promemorian ger föreslag på hur dessa förmåner bör hanteras till dess att en sådan utredning är klar.

Enligt förslagen ska garantipension och garantipension till omställningspension fortsatt kunna betalas ut vid bosättning i ett annat land som ingår i EES eller i Schweiz med oförändrade belopp.

Här kan du läsa departementspromemorian i dess helhet.