Etikett: Fosak

FOSAK genomförde sitt första egna kunskapstest

Förmedlarorganisationen FOSAK, Försäkringsorganisationen – Sak genomförde under januari sitt första utbildningstillfälle inklusive kunskapstest för sina medlemmar.

Utbildningen och testet, som genomfördes den 29 januari, fokuserade på försäkringsmäklarens roll, ansvar, arbetsteknik och fördjupad kunskap inom skadereglering.

Tanken är att denna typ av utbildning ska genomföras regelbundet.

— Vi är mycket nöjda med att nu kommit i mål med att kunna erbjuda denna utbildning och test till våra medlemmar. Det är ett långt och tufft arbete som ligger bakom då vi ser det behov som finns på försäkringsmarknaden och som vi anser inte förrän nu genom detta kan tillgodoses, säger Erick Lindmark, styrelseordförande i FOSAK.

— Genom denna utbildning och detta test bidrar vi lite grand till en självreglerande marknad som vi vet att berörda myndigheter gärna vill se för att slippa sätta än mer detaljerade riktlinjer. Testet är övergripande men borrar ner i de detaljer som en mäklare måste ha kunskap om för att kunna genomföra ett korrekt utfört uppdrag för sin uppdragsgivare/kund. Svårighetsgraden är hög och att klara alla frågor är näst intill omöjligt då frågorna spänner över olika typer av försäkringsobjekt samt försäkringsrisker och täcker även sådana områden där vissa mäklare kanske inte arbetar med dagligen men kan komma att göra för vissa kunder.

— En försäkringsmäklare måste kunna klara väsentligt mycket mer än vad man kanske kan tro vid en första anblick — och då inte minst alla omkringliggande lagar och regelverk utöver de oftast nämnda, som IDD och GDPR.

Ni talar om ”försäkringsmäklare”. Många i branschen har övergått till att använda begreppet ”försäkringsförmedlare” istället, med utgångspunkt från att ordet försäkringsmäklare inte längre finns kvar i lagstiftningen. 

— Inom FOSAK använder vi den ursprungliga benämningen försäkringsmäklare då det mer speglar vad det innebär att vara en extern riskmanager inom försäkringsområdet, än att arbeta som agent eller anställd försäljare, säger Erick Lindmark.

Avsikten är att utbildning och kunskapstest inom kort ska erbjudas även för medlemmarna i systerorganisationen FOLIV, Försäkringsorganisationen – Liv.

— Vi ser detta som en mycket viktig startpunkt för en förbättrad försäkringsmarknad som gynnar alla inblandade. Man talar ofta bara om uppdragsgivaren/kunden men det finns fler områden där man också kan förbättra och då tänker vi närmast på försäkringsgivarna. Vi vill uniformera, förenkla och förbättra kommunikationen mellan mäklarna och försäkringsgivarna som i dag haltar betänkligt i vissa fall. Detta ger merarbete, tidsfördröjningar negativ kostnadsspiral som drabbar alla och även i slutänden uppdragsgivaren/kunden.

— Vi inom både FOSAK och FOLIV arbetar stenhårt för att få en i mångt mycket bättre fungerande försäkringsmarknad som skall rensas från onödiga delar som inte tillför något för någon berörd.

Fosak genomförde sitt första årsmöte i Stockholm

Den 24 maj genomfördes det första årsmötet för den nystartade organisationen för förmedlare av skadeförsäkring Fosak – Försäkringsorganisationen Sak.

I samband med årsmötet, som hölls i Stockholm, informerade representanter från Finansinspektionen och Finansdepartementet om aktuella frågor kring lagstiftning och tillsyn. Per Nordkvist från Finansinspektionen berättade bland annat om arbetet med nya föreskrifter. Peter Sjöberg på Finansdepartementet beskrev tankarna bakom det nya IDD-regelverket, som han varit ansvarig för att implementera i svensk lagstiftning.

Vid årsmötet valdes två nya styrelseledamöter in i Fosak: Magnus Carlqvist från Göteborg och Ola Sjölin från Hässleholm. Sedan tidigare består styrelsen av Erick Lindmark, Freddy Askelöf och Johan-Eric Holmström.

FOSAK och FOLIV – två nya svenska organisationer för förmedlare

Två nya organisationer för försäkringsförmedlare har etablerats i Sverige. Det handlar om FOSAK – Försäkringsorganisationen Sak och om FOLIV – Försäkringsorganisationen Liv.

– Vi såg och framförallt hörde att det fanns ett stort behov på försäkringsmarknaden för två organisationer för försäkringsförmedlare utöver den redan verksamma, Sfm. Vi ser oss inte som konkurrenter till Sfm, utan mer att vi ska kunna samarbeta i olika frågor för att få mer tyngd i de frågor som marknaden ställs inför. Om och när detta samarbete sker får vi se framöver säger Erick Lindmark, med en lång karriär i försäkringsbranschen i Sverige och internationellt, som är en av initiativtagarna till de nya organisationerna. 

Även om FOSAK och FOLIV inte vill beskriva sig som konkurrenter till Sfm så är, som nämnts,  missnöjet från förmedlare med Sfm bakgrunden till att de nya organisationerna etablerades. När initiativtagarna bakom FOSAK och FOLIV tidigare skickade ut en enkät till över 600 förmedlare fick man ett starkt gensvar för tanken på att starta något nytt. 

– Inte minst fanns det bland sakförmedlare en känsla av att Sfm har lagt tyngdpunkten för mycket på livfrågor. Därför var tanken från början att starta en helt separat sakförmedlareorganisation. Men vi insåg snart att det måste till en separat organisation för livförmedlare också – både för dem som arbetar med både sak- och livförmedlare, så kallade generalister, men också då det rätt snart framkom att även många livförmedlare ville se en ny organisation. 

– FOSAK och FOLIV har nu etablerat sig på allvar och erbjuder mycket konkurrenskraftiga ansvarsförsäkringar till de medlemmar som så önskar och ser också över alternativa lösningar när det gäller sådant som utbildningar och olika system som ska förenkla förmedlarens vardag. Vi är även tillfrågad remissinstans till Finansdepartementet när det gäller den nya IDD-lagen som är under utarbetande. Under vår relativt korta tid som organisationer har vi redan lyckats med många av de mål vi hade från början, nu är det bara resten kvar, säger Erick Lindmark till Sak & Liv.