Etikett: ItP2

Låga räntor slår mot avkastningen –  ITP2-premierna höjs 15 procent

Folk lever längre och räntorna är låga. Därför har Alectas styrelse beslutat att höja premierna för förmånsbestämd ålderspension. För löpande betald ITP 2 Ålderspension höjs premien med i genomsnitt 15 procent. 

Enligt Alecta är höjningen en anpassning dels till längre förväntad livslängd, dels till den rådande lågräntemiljön. Höjningen träder i kraft den 1 mars 2017.

Parallellt med höjningen av ålderspensionspremierna sänks familjepensionspremierna. 

Fredrik Palm, produktchef på Alecta, ger den här kommentaren i ett pressmeddelande i dag:

– Alecta har en stark finansiell ställning men avkastningsutsikterna är låga till följd av ränteläget. Samtidigt förväntar vi oss att livslängden fortsätter öka. För att säkerställa att premierna långsiktigt räcker till att fullfölja våra försäkringsåtaganden och ge återbäring genomför vi nu en ändring av våra premier.

Premien för löpande betald ITP 2 Ålderspension höjs med i genomsnitt 15 procent, framförallt till  följd av att premieräntan sänks från 2 till 1,25 procent. Höjningen gäller vid nyteckning och förmånsökningar och omfattar även förmånsbestämda avgångspensioner. Premienivån för befintliga försäkringsförmåner i Alecta är garanterad och påverkas därför inte av beslutet.

Premieförändringen påverkar också arbetsgivarnas premier vid frivillig och tvingande inlösen av pensionsåtaganden och vid beståndsövertaganden.

Alecta skriver samtidigt att eftersom den premieränta som tillämpas vid inlösen successivt har justerats ned de senaste åren blir påverkan betydligt mindre än för löpande betald försäkring. En genomsnittlig inlösen förväntas bli cirka 3 procent dyrare till följd av den ändrade premien.

Premien för familjepensionen sänks med som mest 13 procent. Sänkningen beror huvudsakligen på en minskad andel försäkrade med efterlevande som har rätt till ersättning. ITP 2 Familjepension betalas ut vid dödsfall till efterlevande make, maka, registrerad partner och barn under 20 år.