Etikett: Jämställda pensioner

Enklare från årsskiftet att överföra premiepensionsrätt

Regeringen meddelade i dag att en departementspromemoria ska skickas på remiss, med förslag som göra det enklare att överföra premiepensionsrätt mellan makar och registrerade partners. Förslagen ska börja gälla från den 1 januari 2018. 

Hela pensionsgruppen står bakom förslagen, som kan beskrivas som marginella förenklingar av regelverket för överföring av premiepensionsrätt.

I dag är det endast en halv procent av de som har möjlighet som överför premiepensionsrätten till sin partner. I pressmeddelandet beskrivs förslaget som ”ett litet steg i riktningen mot mer jämställda pensioner”. 

Det här är de tre punkter som regeringen lyfter fram i sin pressinformation:  

• Slopa kravet på anmälan från den mottagande parten.

• Senarelägg tidpunkten för sista ansökningsdag från 31 januari till 30 april, så att man först hinner få det orangea pensionskuvertet och självdeklarationen.

• Gör det möjligt att ansöka elektroniskt.

Pensionsgruppen: Så ska pensionssystemet bli mer jämställt

Pensionsgruppen har beslutat om en handlingsplan för jämställda pensioner. 

Mot bakgrund av de skillnader som finns mellan mäns och kvinnors pensioner, bestämde Pensionsgruppen i maj 2015 att en särskild granskning skulle göras av pensionerna ur ett jämställdhetsperspektiv.

I ett första steg gjordes en analys gjorts av pensionsgapet ur nio olika perspektiv. Utifrån den analysen har Pensionsgruppen tagit fram en handlingsplan för att pensionssystemet ska bli mer jämställt.

Nu har handlingsplanen offentliggjorts, och den innehåller åtta punkter som man ska ta med sig i arbetet med att reformera pensionssystemet. 

Det här är några av de viktigaste punkterna: 

Se över grundskyddet. Pensionsgruppen resonerar om att förstärka garantipensionen, exempelvis genom att förändra indexuppräkningen. 

Gör det enklare att föra över premiepensionsrätt. Pensionsgruppen vill förenkla proceduren för överföring av pensionsrätt. 

Ska sambor kunna föra över pensionsrätt? Det vill Pensionsgruppen utreda.

Varför går kvinnor i pension tidigare? Gruppen konstaterar att kvinnor lämnar arbetslivet tidigare än man. Man vill nu analysera varför.  

Hur kan barnår räknas högre? Gruppen resonerar om att det kan vara möjligt att föra över medel från pensionsrätt för studier, till pensionsrätt för barnår, men framhåller att inga beslut om detta har fattats. 

Här kan du läsa hela handlingsplanen.