Etikett: pensionsflytt

AMF: Var fjärde som flyttar tjänstepensionen vet inte om det

Var fjärde som flyttat sin tjänstepension från AMF uppger att de inte känner till att flytten har genomförts. Det visar AMFs granskning av flyttmarknaden för kollektivavtalad tjänstepension.

Enligt AMF:s rapport går flyttströmmarna i huvudsak går från traditionell försäkring till fondförsäkring, och från förvalsbolag till banker. Nästan en tredjedel uppger att de hamnat i en sparform som inte motsvarar de preferenser man säger sig eftersträva.

Vanligast är att flytt av tjänstepensionen har väckts av en bank i samband med ärenden som inte gäller pension. 

Under det senaste decenniet har flyttaktiviteterna inom kollektivavtalad tjänstepension ökat successivt, i takt med att flytträtt tillkommit inom allt fler avtalsområden. 

– Det är viktigt och självklart att kunderna ska kunna flytta sina tjänstepensioner. Det betyder inte att rådgivare och banker ska få flytta dem utan att kunderna vet om det eller till något som kunderna inte vill ha. Vi kommer fortsätta att bråka om det till dess att det upphör, säger Tomas Flodén, stabschef AMF, i en presskommentar. 

AMF:s undersökning omfattar 1 063 kunder som flyttat sin pension från AMF. Av dessa svarade 23 procent att de inte kände till att de flyttat sin pension. Detta är något färre än föregående år (27 procent). En majoritet av de som flyttat angav att de fått hjälp av sin bank, en finansiell rådgivare eller en annan tredje part med att genomföra flytten. Det främsta motivet var att samla det egna sparandet. Hälften av de tillfrågade hade inte gjort någon jämförelse av olika alternativ, och nästan var tredje (31 procent) hamnade i en sparform som inte motsvarade de egenskaper man sade sig föredra, vilket en minskning med runt tio procentenheter.  

FI: Bolagen informerar inte om alla avgifter vid pensionsflytt

Nej, försäkringsbolagens branschrekommendation om flytträtt fungerar inte helt tillfredsställande! Finansinspektionen meddelar i en skrivelse till regeringen att införandet av rekommendationen kärvar. Bland annat saknas ibland information om löpande avgiftsuttag. 

I januari i år infördes en ny branschrekommendation som ska ge pensionssparare bättre information om flytträtt. 

I en skrivelse till regeringen för att följa upp rekommendationen, konstaterar Finansinspektionen att införandet av rekommendationen kärvar på några ställen.

• Vissa företag har ännu inte börjat följa den.

• Bland de som har börjat följa rekommendationen fattas ibland en viktig punkt i flyttfaktabladen: redovisning av löpande avgiftsuttag i kronor.

FI föreslår nu att rekommendationen förtydligas och ses över på två punkter:

Informera före flyttbeslutet! Rutiner för när information bör lämnas före flytt göras tydligare. Viktigt är att flyttfaktabladen ska finnas producerade innan försäkringstagaren/den försäkrade fattar beslut att flytta sitt försäkringskapital, skriver FI.

Även för tjänstepension! Inspektionen menar att rekommendationen bör förtydligas till att inkludera alla alternativa tjänstepensionslösningar med individuella inslag avseende den försäkrades försäkringsinnehåll.

Dessutom vill FI ta upp frågan om rekommendationen ska utökas till att inkludera flytt från en sparform till en annan inom samma företag.

FI ifrågasätter också behovet av uttag av vissa rörliga flyttavgifter när försäkringen verkat under lång tid.

När det gäller jämförpris för flytt, skriver FI att Konsumenternas Försäkringsbyrå planerar att före sommaren 2017 lansera jämförpriser för nysparande i kollektivavtalade tjänstepensioner, för privat pensionsförsäkring samt för individuell tjänstepension och kapitalförsäkring.

Klicka här för att läsa hela Finansinspektionens skrivelse om flytträtt. 

Inlåst! Konkurrensverket kräver enklare och billigare pensionsflyttar

Inför en laglig rätt att flytta pensionsförsäkringar! Stoppa de höga flyttavgifterna! Det är några av de åtgärder som Konkurrensverket kräver för att göra det lättare att flytta pensionsförsäkringar i framtiden. 

Konkurrensverket har granskat hur avgifterna för att flytta pensionsförsäkringar påverkar marknaden, och ger inlåsningseffekter för kunderna. I dag lade man fram en rapport om flyttavgifternas effekter.

– Höga avgifter som leder till inlåsning av konsumenterna hämmar kundrörligheten. De kan också leda till färre nyetableringar på marknaden, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i ett pressmeddelande i dag.

I rapporten konstateras att flera livbolag de senaste åren har höjt avgiften för att flytta en pensionsförsäkring till ett konkurrerande företag.

Konkurrensverket föreslår nu bland annat följande åtgärder:

  • Flyttavgifterna bör begränsas när det har gått lång tid efter nyteckning av pensionsförsäkring.
  • Kunderna måste få tydligare information när viktiga försäkringsvillkor ändras.
  • Inför flytträtt för samtliga pensionsförsäkringar – oavsett när de har tecknats.

– Pensionsförsäkringar av olika typer är av stor betydelse för försörjningen efter pensioneringen. Det är mycket viktigt att försäkringstagarna har inflytande över hur de sparade pengarna ska förvaltas, och av vilken aktör. Att öka möjligheten att flytta försäkringar är därför angeläget, säger Dan Sjöblom.

Klicka här för att ta del av hela rapporten.