Etikett: Stresstest

Nu har Eiopa påbörjat sitt stresstest av EU:s försäkringsbolag

Hur stresståliga är Europas försäkringsbolag? Under gårdagen påbörjade den europeiska tillsynsmyndigheten Eiopa sitt stresstest av försäkringsbranschen. Från Sverige ingår Nordea Liv och Skandia i testet. 

Totalt kommer stresstestet att genomföras i 42 europeiska försäkringsgrupper. Avsikten är att få en bild av hur känslig branschen är för olika typer av marknadsförändringar. 

De olika scenarior som testas handlar bland annat om marknadsförändringar, försäkringsspecifika risker och exponering för cyberrisker. 

Här hittar du mer information om stresstesterna. 

Nu startar EU:s stresstest av de europeiska storbankerna

Nu har startskottet gått för årets upplaga av den europeiska bankmyndighetens återkommande stresstest av den europeiska banksektorn. Totalt stresstestas 48 banker i Europa. I Sverige är det de fyra storbankerna som omfattas av testet. 

Stresstestet går ut på att pröva det europeiska banksystemets motståndskraft, med hjälp av olika bekymmersamma makroekonomiska scenarion. 

Resultatet av stresstestet är tänkt att publiceras den 2 november 2018.

De 48 banker i EU samt Norge som stresstestas täcker in cirka 70 procent av Europas banksektor.I Sverige är det Svenska Handelsbanken, Nordea Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank som ingår i stresstestet.

Stresstestet utförs av EBA – European Banking Authority – i nära samarbete med respektive lands tillsynsmyndighet.

Här kan du läsa mer om EU:s stresstest!

FI: Svenska pensionskassor klarar EU:s stresstest väl

De svenska tjänstepensionskassor klarar sig väl vid jämförelse med det europeiska genomsnittet. Det rapporterar Finansinspektionen efter EU:s stresstest av pensionsbolag.  

Under 2017 har den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, genomfört stresstest för att få en bild av den europeiska tjänstepensionsmarknadens motståndskraft för ett svårare ekonomiskt klimat.

Finansinspektionen valde ut två understödsföreningar med tjänstepensionsverksamhet att delta i stresstestet. Dessa två pensionskassor utgör tillsammans en tillräcklig täckning av marknaden, i enlighet med Eiopas krav. Underlagen till stresstestet samlades in under sommaren 2017.

Enligt Finansinspektionen visar resultat att de svenska tjänstepensionskassorna klarar stresstestet väl jämfört med pensionsbolag i andra europeiska länder – både i utgångsläget och efter de genomförda stresstesterna.

Här finns mer information om EU:s stresstest. 

Nu stresstestar Eiopa de europeiska pensionsbolagen

Eiopa – EU:s myndighet för tillsyn av försäkrings- och pensionsbolag – meddelar i dag att man inleder stresstester för europeiska pensionsbolag. 

Stresstestet görs för att undersöka hur känsliga pensionsbolagen är för störningar i ekonomin. Det Eiopa kommer att undersöka är ett ”double-hit”-scenario, det vill säga att ekonomin påverkas av två pressande ekonomiska förändringar. I Eiopas stresstest handlar det om undersöka vad som händer om marknadsräntorna sjunker samtidigt som priserna på finansiella tillgångar går ned kraftigt. 

Enligt Eiopas planering ska stresstestet ska vara genomfört den 13 juli. 

Avsikten är att de färdiga resultaten ska publiceras i slutet av året. 

Stresståligt! Svenska livbolag klarar stresstest utan problem

Inga svenska försäkringsbolag finns med bland de europeiska livbolag som inte klarar Eiopas stresstest! Det meddelade Finansinspektionen i dag. 

I går offentliggjorde den europeiska tillsynsmyndigheten för försäkringsföretag och tjänstepensionsinstitut, Eiopa, resultatet av de stresstester som genomförts av drygt 200 europeiska försäkringsföretag för att pröva deras motståndskraft.

Från Sverige deltog fem livförsäkringsföretag, motsvarande tre fjärdedelar av den svenska försäkringsmarknaden räknat i förvaltat kapital.

Stresstesterna omfattade två olika delar, en del där samtliga marknadsrisker utvärderas, och en del där effekterna av långvarigt låga räntor analyseras.

Enligt Finansinspektionen uppfyller de svenska företagen generellt solvenskraven såväl i utgångsläget som efter stress i båda scenarierna.

 

Lugn – pengarna räcker! Europas livbolag står starka visar stresstest

Det tycks inte vara någon någon akut kris för de europeiska livbolagen Åtminstone visar EU:s stresstest att endast 2 av 236 undersökta försäkringsbolag i Europa får en solvenskvot under 100 i de sceniarion som har undersökts.  

EU:s tillsynsmyndighet för försäkring, Eiopa, har under året gjort ett stresstest av 236 livförsäkringsbolag i 30 olika länder i Europa. De 236 försäkringsbolagen står för ungefär 60 procent av den europeiska försäkringsmarknaden räknat i tillgångar under förvaltning.

Detta är det första stresstestet efter att Solvens 2-regelverket kommit på plats.

I undersökningen testades två olika scenarion – ”low for long” och ”double hit”. I det ena fallet undersöktes effekten av att vi lever i en miljö med låg avkastning under mycket lång tid, i det andra fallet var förutsättningen att två olika slags räntechocker inträffar samtidigt. 

Även om undersökningen inte indikerar någon stor kris överlag för europeiska försäkringsbolag, finns det saker som Eiopa menar behöver förbättras. Stresstesten visar på en viss sårbarhet för många livbolag. 

Eiopa har formulerat tre rekommendationer till de nationella tillsynsmyndigheterna efter stresstestet. Bland annat rekommenderar man tillsynsmyndigheterna att analysera vidare hur sårbar försäkringsbranschen är, och uppmana livbolagen att vara mer förberedda på kommande kriser. Klicka här för att läsa hela rapporten om stresstesten. 

I Sverige undersöktes fem bolag med totalt motsvarande 75 procent av tillgångarna på den svenska försäkringsmarknaden.