Etikett: EbA

Svenska banker klarade sig bra i EU:s stresstest

Finansinspektionen rapporterar att svenska storbanker klarade sig bra i det stresstest som EU:s bankmyndighet EBA genomfört tidigare i år. 

EBA har genomfört ett stresstest av 48 av de största europeiska bankerna, däribland de fyra svenska storbankerna SEB, Handelsbanken, Nordea och Swedbank. I testet prövades motståndskraften genom ett scenario med en kraftig konjunkturnedgång kombinerat med stort prisfall på fastigheter. Scenariot sträckte sig över en treårsperiod.

EBA:s stresstest visar att de svenska storbankerna har motståndskraft i ett scenario med kraftigt försämrat marknadsläge. Att Nordea När fanns med i testet berodde på att banken fortfarande hade ett svenskt moderbolag när testet påbörjades.

EU:s test innebar minskningar av kärnprimärkapitalrelation på som mest mellan 2,7 och 3,3 procentenheter för de svenska bankerna i det stressade scenariot.

Vid sidan av EBA:s stresstest ställer FI egna kapitalkrav på de svenska bankerna. FI använder då  en egen stresstestmetod som skiljer sig EBA:s.

Här kan du läsa mer om EBA:s stresstest.

EU-förslag om att stoppa terrorfinansiering ute på remiss

Hur ska man kunna upptäcka och förhindra betalningsöverföringar som bidrar till att finansiera terrorism eller penningtvätt? Ett EU-förslag är ute på remiss fram till den 5 juni.  

Förslaget till vägledning har tagits fram av den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas EBA, Eiopa och Esma. Remissvar lämnas till EBA, det vill säga den europeiska tillsynsmyndigheten för banker. 

Vägledningen utgår från artikel 25 i EU-förordningen om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel.

För att förhindra att och upptäcka om betalningsöverföringar utnyttjas för terrorismfinansiering och penningtvätt måste betaltjänstleverantörerna kan säkerställa vem som är avsändare och mottagare av pengar. EU-regelverket innebär att information om avsändaren och betalningsmottagaren ska följa med i betalningskedjan. Betaltjänstleverantören har ansvaret för att det sker. I förslaget till vägledning anges vad förmedlande betaltjänstleverantörer och betaltjänstleverantörer ska göra när sådan information saknas eller är bristfällig.