Skatteverket förlorade i SRN om inkomstskatt på återförsäkring

Inkomstskatt eller avkastningsskatt – vad gäller? I ett färskt förhandsbesked meddelar Skatterättsnämnden att ett livförsäkringsföretags återförsäkringsrörelse inom sjuk- och olycksfallsförsäkring ska beskattas enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. Nämnden går därmed emot Skatteverket, som menade att det borde vara inkomstskatt på denna verksamhet. 

Det bolag som ansökt om förhandsbeskedet är ett ömsesidigt drivet livbolag. Bolaget bedriver traditionell livförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring och sjukförsäkring. 

Vilket bolag det rör sig om omfattas av sekretess hos Skatterättsnämnden. 

En mindre del av bolagets verksamhet gäller mottagen återförsäkring. Kunder är både svenska och utländska försäkringsbolag. Det som återförsäkras är liv-, sjuk- och olycksfallsrisker.

Ifall Bolaget hade meddelat svenska direktförsäkringar inom liv- sjuk och olycksfall hade denna verksamhet beskattats med inkomstskatt. Men hittills har bolaget bedömt att verksamhetsgren med återförsäkring istället ska hanteras enligt Lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel. 

Den fråga som företaget nu ville ha svar på är om denna bedömning är korrekt.

Skatteverket menade i sitt yttrande att återförsäkring av detta slags direktförsäkring borde inkomstbeskattas.

Men Skatterättsnämnden gör här en annan bedömning än Skatteverket. Nämnden konstaterar ordalydelsen i Försäkringsrörelselagen talar för att endast direkt försäkringsrörelse ska beskattas med inkomstskatt. 

– Utgångspunkten är att all avkastning på pensionsförsäkringskapital i livförsäkringsföretag, av neutralitetsskäl, ska beskattas med avkastningsskatt. Det undantag som gjorts enligt 39 kap. 4 § IL bör därför enligt Skatterättsnämndens uppfattning tolkas restriktivt. Mot denna bakgrund anser Skatterättsnämnden att den del av Bolagets verksamhet som avser mottagen återförsäkring ska beskattas enligt AvPL, heter det i nämndens förhandsbesked.

Skatteverket har överklagat beslutet i Skatterättsnämnden. 

Här kan du ta del av Skatterättsnämndens förhandsbesked. 

15 maj, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048