Skadeärende i Gjensidige efter bilrån prövas på nytt i HD

• Grönt ljus för ny prövning av bilrånsmålet i HD. 

Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd för en försäkringstvist som gäller ett skadeärende i Gjensidige efter ett bilrån. Målet har tidigare prövats i HD. Då återförvisades målet till hovrätten. När HD nu prövar tvisten på nytt handlar det om ett partiellt prövningstillstånd om tillämpningen av Försäkringsavtalslagen.  

Tvisten har sin upprinnelse i att en försäkringstagare anmälde att hon rånats på sin bil. Rånet inträffade enligt försäkringstagaren den 4 december 2013 utanför försäkringstagarens bostad. Bilen återfanns i skadat skick ett år senare.

Bilen var försäkrad i Gjensidige. Gjensidige pekade på omständigheter som gjorde att man ifrågasatte försäkringstagarens uppgifter, bland annat att hon enligt Gjensidige ändrat sin berättelse. Gjensidige pekade också på att en annons för att sälja bilen lades ut på Blocket några dagar innan försäkringstagaren anmälde bilrånet.

Därför ville Gjensidige inte betala. Försäkringstagaren gick då till domstol. I en första vända gick tingsrätten på försäkringsbolagets linje. Hon överklagande, och hovrätten ändrade domen och beslutade att försäkringsbolaget skulle betala ut pengarna. Gjensidige klagade till Högsta domstolen och pekade på att hovrätten inte tagit hänsyn till att det måste ställas mycket höga krav på försäkringstagaren att presentera bevisning när det gäller ett rån där man själv varit närvarande. HD höll med Gjensidige i sin dom i juli 2017 och målet återförvisades till hovrätten. Den HD-domen kan du — om du har ett Sak & Liv Premium-abonnemang — ta del av här.

Hovrätten kom med sin nya dom i maj förra året. I domen menade hovrätten att det faktiskt var så att försäkringstagaren hade gjort det klart mera sannolikt att bilrånet hade inträffat på det sätt som hon hävdade, än att så inte var fallet. Med andra ord skulle försäkringtagaren ha rätt till ersättning för skadan efter tillgreppet. Domstolen beslutade i sin dom att ersättningen skulle uppgå till 44 498 kronor. Hovrätten beslutade också att Gjensidige skulle stå för hälften av försäkringstagarens rättegångskostnader i tingsrätten och i hovrätten, mot bakgrund av att hon haft framgång med sitt yrkande med endast ungefär hälften. När det gäller rättegångskostnaderna för handläggningen i Högsta domstolen beslutade hovrätten däremot att försäkringstagaren skulle ersätta Gjensidige med 47 250 kronor i rättegångskostnader. Detta eftersom Gjensidige fick rätt i HD:s dom i juli 2017.

Men historien tar alltså inte slut där.

För även den nya domen från hovrätten överklagades till Högsta domstolen, denna gång av försäkringstagaren. Och nu har Högsta domstolen på nytt meddelat prövningstillstånd för tvisten om bilrånet. Med andra ord är det andra gången som Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd för samma försäkringstvist — även om det nu gäller en annan delfråga i tvisten.

Prövningstillståndet gäller nu tillämpningen när det gäller tillämpningen av Försäkringsavtalslagen 6 kap. 2 § första stycket tredje meningen. Så här lyder 2 § i 6 kap i sin helhet (tredje meningen understruken):

”Avser försäkringen värdet av egendom, skall värdet anses motsvara återanskaffningspriset omedelbart före försäkringsfallet med avdrag för ålder och bruk samt, när skadan inte avser en byggnad, för nedsatt användbarhet och annan omständighet. Om återanskaffning inte kan ske, skall värdet i stället anses motsvara vad det skulle ha kostat att omedelbart före försäkringsfallet anskaffa likvärdig egendom. Kan egendomen repareras på ett godtagbart sätt, gäller det som sägs i första meningen om återanskaffningspriset i stället om reparationskostnaden.”

28 januari, 2019
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

19 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
18 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

1 dag Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
18 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
23 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
2 dagar Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
2 dagar Läs mer