Gamla Liv förlorade i Svea hovrätt om pensionsutbetalning av misstag

• Hovrätten ansluter sig i sin dom den 31 januari till tingsrättens dom, vilket innebär att SEB Gamla Liv inte har rätt att få tillbaka de pengar som betalats ut av misstag till dottern till en avliden man.

Av misstag betalade Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ut 1,2 miljoner kronor till dottern till en man som tecknat en pensionsförsäkring — trots att hon enligt försäkringsavtalet inte var berättigad till efterlevandepension. Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom, vilket innebär att dottern slipper betala tillbaka pengarna. 

Bakgrunden är ett försäkringsavtal om ålders- och efterlevandepension tecknades år 1955 av en man bosatt i Nyköping. Den försäkrade hade enligt avtalet rätt till livsvarig pension från 65 års ålder och hans hustru var medförsäkrad.

Enligt försäkringsvillkoren kunde fortsatt utbetalning ske till förmånstagare om den försäkrade avled, under förutsättning att den medförsäkrade hustrun var i livet eller att någon del av garantitiden på 20 år återstod.

År 2012 avled mannen. Då var hans medförsäkrade hustru redan avliden sedan tidigare. Garantitiden på 20 år hade gått ut. Med andra ord skulle någon fortsatt ersättning inte betalas ut, enligt försäkringsvillkoren.

Men trots detta fortsatte Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv att betala ut pengar från försäkringen efter mannens bortgång — men nu nu till mannens dotter som förmånstagare.

Ett skäl till att utbetalningarna fortsatte var att det inte kommit någon automatisk information från folkbokföringen om att den medförsäkrade hustrun var avliden, beroende på att mannen och hustrun vid den tidpunkten var bosatta utomlands.

Från år 2012, då mannen avled, och fram till februari 2021, betalades totalt 1 238 118 kronor ut till dottern. När Gamla Liv efter åtta år upptäckte sitt misstag krävde man  pengarna tillbaka.

Dottern framförde då att hon inte haft detaljkunskap om försäkringsvillkoren, och även fått besked från SEB Trygg Liv om att hon haft rätt till utbetalningarna. Hon påpekade också att hon angett till bolaget att hennes far var änkling när han avled. Hon menade därför hon att hon inte var skyldig att återbetala pengarna.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höll inte med utan gick till domstol för att kräva tillbaka pengarna.

Nyköpings tingsrätt konstaterade i en dom förra året att dottern var i god tro och att hon inrättat sig ekonomi efter utbetalningarna, där pengarna fungerat som ett komplement till hennes låga pension. Domstolen slog också fast att SEB Trygg Liv hade kunnat stoppa utbetalningarna om man kontrollerat ordentligt om dottern hade rätt till försäkringsersättning. Därför underkände domstolen försäkringsbolagets krav.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv överklagade och nu i januari kom hovrättens dom i målet.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.  Dottern får med andra ord behålla pengarna.

— Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt här som i tingsrätten. Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten. Hovrätten gör ingen annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras, skriver hovrätten i sin dom.

Enligt domen ska Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv betala rättegångskostnader i hovrätten på 50 000 kronor, förutom de 143 750 kronorna som avsåg rättegångskostnader i tingsrätten.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.


21 februari, 2024
Gunnar Loxdal