Etikett: Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd

Disciplinnämnden fattade beslut om varning och uteslutning

Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd har fattat beslut i två ärenden som gäller god försäkringsförmedlingssed. I det ena fallet blev beslutet att utesluta en förmedlare, i det andra att tilldela det berörda företaget en varning. 

Båda besluten fattades av Disciplinnämnden den  29 maj och publicerades i tisdags, den 5 juni.

Uteslutning för försäljning av premiepensionsfonder 

Det första ärendet kom upp i nämnden sedan förmedlaren stämts av Konsumentombudsmannen och dömts i Patent- och marknadsdomstolen för felaktig marknadsföring av premiepensionstjänster.

KO hade invändningar mot att det vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster felaktigt gavs intryck av att företaget ingått muntligt avtal med konsumenten. Dessutom krävde bolaget betalning för premiepensionstjänster utan föregående giltig beställning.

Förmedlaren invände bland annat att försäljningen av premiepensionstjänster inte är att betrakta som försäkringsförmedling, varför det inte ska omfattas av kravet på god försäkringsförmedlingssed. 

Disciplinnämnden avvisade denna invändning, och påpekade att kravet på god försäkringsförmedlingssed även gäller sådant som inte är försäkringsförmedling så länge som det av allmänheten kan uppfatta som att det ligger nära försäkringsförmedling. Nämnden menar att förmedlarens agerande inneburit ett allvarligt åsidosättande av god försäkringsförmedlingssed – ja, så allvarligt att det finns grund för uteslutning. Att förmedlaren har avgått ur bolagets styrelse och avregistrerats som VD i bolaget och avregistrerat sig som försäkringsförmedlare, ändrar inte Disciplinnämndens bedömning. 

Varning för bristande ordning på klientmedel

I det andra fallet kom ärendet till Disciplinnämnden sedan Finansinspektionen fattat beslut om att tilldela företaget en varning och en sanktionsavgift. Detta sedan FI konstaterat att bolaget inte haft de rutiner som krävs för att skydda kundernas medel. Bland annat saknade bolaget kontroll och korrekt uppfattning om storleken på fordran avseende courtage mot klientmedelskontot, vilket lett till risk för kunderna att drabbas av ekonomisk skada.

Även i detta fall ansåg bolaget att ärendet låg utanför vad som är att betrakta som god försäkringsförmedlingssed, eftersom det handlade om värdepappershandel.

Nämnden påpekade i sitt beslut att praxis är att prövningen inte begränsad till regleringen i lagen om försäkringsförmedling, utan att även andra regelverk kan vara relevanta. Eftersom det är en förmildrande omständighet att bolaget vidtagit åtgärder för att korrigera bristerna menar nämnden att det kan räcka med en varning till företaget. 

Här hittar du besluten från Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd.

Förmedlare fick erinran för brister i dokumentationen

Försäkringsförmedlarmarknadens disciplinnämnd har beslutat att tilldela en försäkringsförmedlare en erinran.

Av beslutet den 14 september framgår att försäkringsförmedlaren

Bakgrunden till erinran är en anmälan från InsureSec efter ett platsbesök hos förmedlaren förra året.

Vid platsbesöket framgick bland annat att förmedlaren hade omfattande brister i sin dokumentation. Enligt förmedlaren berodde bristerna på att förmedlaren varit långvarigt sjuk.

Här kan du ta del av disciplinnämndens beslut.

Insuresec: Varning blev till erinran efter omprövning

I november förra året beslutade Försäkringsförmedlarbranschens disciplinnämnd att varna en försäkringsförmedlare. Förmedlaren begärde omprövning. Nu har nämnden beslutat att omvandla sanktionen till en erinran.

Ärendet gällde att förmedlaren inte informerat sina kunder på rätt sätt om hur provisionen tas ut från försäkringsen. Enligt förmedlarens dokumentation till kunden betalas förmedlarens provision från försäkringsbolaget. Det korrekta förhållandet är istället att förmedlarens arvode tas ur kundens försäkringskapital. Det fanns även anmärkningar på att förmedlaren tycktes ha lagt ned orimligt mycket arbete på kundens försäkringslösning. vilket nämnden ansåg strida mot god försäkringsförmedlarsed. 

Bakgrunden till beslutet att ompröva ärendet är att förmedlaren i samband med beslutet skickat ett yttrande som nämnden aldrig fick läsa. Mejladressen var nämligen felaktigt angiven.

Yttrandet var från en kund som berättade att hon fått helt korrekt information om provisionerna från förmedlaren – både muntligt och skriftligt – i samband med att förmedlaren handlade upp försäkringslösningen. Den felaktiga informationen dök upp först efter det att försäkringen redan tecknats. 

Mot bakgrund av att informationen inte var fullt så missvisande som nämnden befarade i sitt ursprungliga beslut, beslutade nämnden nu att sanktionen kunde stanna vid en erinran. 

Här kan du läsa hela beslutet från disciplinnämnden. 

Dubbelt så många klagomål till förmedlarnas disciplinnämnd!

Svenska folket klagar allt mer till Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd. Under förra året mer än fördubblades antalet anmälningar! Disciplinnämnden fick in elva anmälningar att jämföra med fem föregående år, framgår det att nämndens statistik.  

Totalt hanterade nämnden under 2016 tretton ärenden varav elva gällde anmälningar. 

Av de elva anmälningar som kom in, ledde sex stycken anmälningar till att förmedlaren drabbades av någon form av disciplinär åtgärd – varning eller erinran. I de flesta fall blev påföljden en erinran vilket är den mildaste påföljden.

Inte i något fall valde Disciplinnämnden att utesluta en förmedlare, vilket kan jämföras med två fall av uteslutning föregående år. 

Disciplinnämnden vill slippa lagstiftning om god förmedlarsed

Stoppa planerna på ny lagstiftning om god försäkringsförmedlar sed, utgå istället från branschöverenskommelser! Det skriver Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd i en skrivelse till regeringen. 

Skrivelsen är föranledd av arbetet med ny lagstiftning med anledning av EU:s försäkringsförmedlardirektiv, IDD. 

I skrivelsen, undertecknad av nämndens ordförande Per Johan Eckerberg, skriver nämnden att frågor om god förmedlarsed så långt som möjligt bör lösas utan lagstiftning. Man påpekar också att disciplinnämndens arbete i sig innebär en konkretion av vad som är god förmedlarsed, och att man i dag är mycket hög anslutning – uppskattningsvis över 95 procent – av försäkringsförmedlare utanför banksystemet. 

Försäkringsförmedlingsmarknadens disciplinnämnd består, enligt sin hemsida, av ledamöter med professionella insikter i och erfarenhet av de frågor som nämnden har att pröva. Disciplinnämnden ska verka för god försäkringsförmedlingssed genom uttalanden, förhandsbesked och ställningstaganden till disciplinfrågor.