Etikett: Mikael Westberg

Mikael Westberg ska utreda morgondagens premiepension

Mikael Westberg har utsetts till särskild utredare för att lämna förslag om ett nytt premiepensionssystem. Det meddelade regeringen i dag på morgonen i samband med en presskonferens. 

Pensionsgruppen är överens om att premiepensionssystemet ska behållas – men att systemet också måste reformeras för att ge bättre trygghet och högre framtida pensioner.

– Dina pensionspengar ska alltid vara trygga och säkra. Pensionsspararnas pengar ska aldrig behöva jagas i skatteparadis och du ska inte behöva vara finansexpert för att få en bra pension, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen, i en presskommentar.

Reformeringen av premiepensionssystemet sker i två steg. I ett första steg införs från och med 1 november i år hårdare krav på de fonder som finns i dagens premiepensionssystem.

I ett andra steg får den särskilde utredaren Mikael Westberg därför i uppdrag att presentera förslag på ett regelverk för ett nytt, kontrollerat och upphandlat fondtorg för premiepension. Utredningen ska även lämna förslag på reglering av en myndighet som ska upphandla fonder och ha löpande ansvar för att utbudet på fondtorget är tryggt och av god kvalitet. En konsekvens av dessa åtgärder är att antalet fonder kommer minska avsevärt, enligt informationen från regeringen. 

Utredningen ska senast den 1 november 2019 lämna förslag på nytt regelverk och reglering av den nya myndigheten. Utredningen ska slutredovisa sitt arbete senast den 31 augusti 2020. Ambitionen är att det nya systemet ska vara på plats under 2020.

Mikael Westberg är i dag chefsjurist på Pensionsmyndigheten och tillträder efter sommaren en ny tjänst som rättschef på Försäkringskassan.

Av informationen från regeringen framgår även att pensionsgruppen har kommit överens om att inom kort tillsätta en särskild översyn av risknivån i förvalet i premiepensionssystemet.

Här kan du ta del av utredningsdirektiven. 

Mikael Westberg ny rättschef på Försäkringskassan

Mikael Westberg har utsetts till ny chef för rättsavdelningen på Försäkringskassan. Han kommer närmast från motsvarande befattning på Pensionsmyndigheten.

Mikael Westberg tillträder sin tjänst efter sommaren och efterträder Eva Nordqvist, som går i pension. Han kommer att ingå i Försäkringskassans ledningsgrupp och blir chef för rättsavdelningens 120 medarbetare.

Tidigare har han bland annat varit ämnessakkunnig på justitiedepartementet och verksamhetsområdeschef för verksjuridik på Försäkringskassan. Han har vidare varit särskild utredare och expert i ett flertal offentliga utredningar.

– Försäkringskassan har ett viktigt uppdrag där rättstillämpningsfrågor spelar en grundläggande roll. Jag ser både fram emot att vara en del av myndighetens ledning och att tillsammans med medarbetarna på rättsavdelningen arbeta med myndighetens uppdrag, säger Mikael Westberg i en presskommentar.

 

GFG:s fondsparare kan få tillbaka 90 procent av kapitalet

Pensionsmyndigheten har tidigare avregistrerat GFG Global Medium Risk Fund från premiepensionens fondtorg. Spararna har tidigare fått tillbaka knappt hälften av sitt innehav. Nu har Pensionsmyndigheten gjort en överenskommelse med förvaltarna som innebär att spararna kan få tillbaka cirka 90 procent av beloppen.  

I oktober 2016 beslutade Pensionsmyndigheten om köpstopp i två fonder i premiepensionens fondtorg: Fondeum Mixed Fund och GFG Global Medium Risk Fund.

Två månader senare, i december 2016, beslutade  Pensionsmyndigheten att avregistrera båda fonderna från fondtorget. Bakgrunden var att myndigheten hittat allvarliga problem med bakomliggande intressekonflikter, och att det fanns tecken på att fonderna skaffat nya sparare på olämpligt vis.

Vid avregistreringen hade GFG Global Medium Risk Fund ett värde på cirka 675 miljoner kronor. Knappt hälften av de pengarna har betalats tillbaka till de cirka 5 900 berörda pensionsspararnas premiepensionskonton.

Pensionsmyndighetens överenskommelse med fondens förvaltare och förvaringsinstitut innebär att ytterligare pengar kommer tillbaka till spararna.

– Vi ser positivt på att vi har kunnat träffa en överenskommelse som gör att spararna får pengar på sina premiepensionskonton i närtid istället för att vänta på utfallet i en utdragen rättslig process. Vi har haft en bra dialog, och vi har varit överens om vikten av att komma vidare med slutlig inlösen av fondens innehav, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg i en presskommentar med anledning av överenskommelsen.

Den summa som kommer att betalas tillbaka består till största delen av likvidationen av kvarvarande innehav i fonden. I summan ingår också ett förlikningsbelopp på 50 miljoner kronor. Pensionsmyndigheten uppskattar att spararna i genomsnitt kan få tillbaka cirka 90 procent av fondens redovisade marknadsvärde innan avregistreringen.

– Exakt hur mycket pengar det rör sig om blir klart först när samtliga innehav i fonden sålts. När inlösen är klar kommer dessa medel att kunna sättas in på spararnas konton där de både hör hemma och dessutom kan göra nytta igen, säger Mikael Westberg. 

Advisors fond slängs ut från premiepensionssystemet

Pensionsmyndigheten menar att fondbolaget Advisor inte följer ingångna avtal. Därför har fonden Advisor Världen avregistrerats från premiepensionens fondtorg, meddelade Pensionsmyndigheten under fredagen.

Redan i juli i år köpstoppades Advisor Världen, i väntan på utredning om bolaget följer samarbetsavtalet. Nu är utredningen klar, och enligt Pensionsmyndigheten visar den att bolaget löpande brutit mot avtalet, bland annat genom sin marknadsföring. 

– De fonder som verkar på fondtorget har åtagit sig att i alla lägen se till pensionsspararnas bästa, och att följa såväl avtalet med oss som gällande lagstiftning. I Advisors fall kan vi konstatera att bolaget återkommande inte levt upp till dessa åtaganden. Vår slutsats är därför att bolaget inte är lämpligt för premiepensionens fondtorg, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg i en presskommentar.  

Drygt 43 000 pensionssparare har hela eller delar av sin premiepension i fonden. Innehavet uppgår till cirka 4,5 miljarder kronor. 

I samband med avregistreringen skickas en säljorder på hela innehavet i fonden. Därefter ska en ordnad avveckling av innehavet genomföras. Samtliga sparare får också ett brev med information om avregistreringen. 

Ytterligare 315 Mkr betalas från Falcon – men fortfarande saknas 800 Mkr

De närmaste dagarna kommer pensionsspararna att få tillbaka ytterligare cirka 315 miljoner kronor från det Malta-baserade fondbolaget Falcon Funds tre premiepensionsfonder. Men fortfarande saknas stora belopp från Falcon-fonderna – uppskattningsvis cirka 800 miljoner kronor. 

De upphittade pengarna betalas i en första vända in till Pensionsmyndigheten. Därefter kommer de att sättas in på berörda sparares premiepensionskonton. 

Återbetalningen är ett resultat av att revisionsbolaget KPMG Malta – som har uppdraget att förvalta och avyttra kvarvarande innehav i Falcons fonder – har lyckats sälja en del av det som finns kvar i fonderna.

– Det är självklart positivt att pensionsspararna som haft Falcons fonder nu får tillbaka en del av de pengar som saknas. Det är dock väldigt stora belopp som fortfarande saknas och det är mycket allvarligt, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten, i en presskommentar. 

Det har inletts en förundersökning med anledning av vad som inträffat i Falcon. 

– Vår främsta prioritet är att få tillbaka så mycket som möjligt av spararnas pengar. Vi kommer också att göra allt som står i vår makt för att de personer som orsakat spararna denna skada får stå till svars, säger Mikael Westberg i sin kommentar. 

Stoppa fondbluffarna! Nu kommer Pensionsmyndighetens förslag

Under torsdagen lägger Pensionsmyndigheten fram sina förslag för att skapa ett säkrare premiepensionssystem. Förslaget överlämnas till statsråden Per Bolund och Annika Strandhäll, och presenteras vid en presskonferens klockan 13.

Pensionsmyndigheten har fått regeringens uppdrag att se över hur konsumentskyddet kan stärkas på premiepensionens fondtorg.

Förslagen från Pensionsmyndigheten finns i rapporten ”Stärkt konsumentskydd inom premiepensionen”. Det blir nu upp till pensionsgruppen att ta ställning till hur förslagen ska genomföras.

Vid pressträffen medverkar – förutom Per Bolund och Annika Strandhäll – Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm och Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg och dess analyschef Ole Settergren

Köpstopp i dag för Allras fonder – utredning om misstänkt avtalsbrott

Pensionsmyndigheten meddelade i dag att Allras fyra fonder i premiepensionssystemet har köpstoppats. Stoppet gäller medan myndigheten utreder om bolaget följer avtalet för fondtorget.

Cirka 130 000 premiepensionssparare har valt någon av Allras fyra fonder i premiepensionssystemet: Allra Lagom, Allra Modig, Allra Försiktig och Allra Ränta. Tillgångarnas värde är cirka 19 miljarder kronor.

Allra har – i likhet med andra fondbolag med fonder på premiepensionens fondtorg – tecknat ett avtal med Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten påpekar att ifall det visar sig att fondbolaget inte följer samarbetsavtalet, kan fonderna komma att definitivt avregistreras från fondtorget. 

Förutom misstankarna om brott mot samarbetsavtalet, har Pensionsmyndigheten fått in en mängd klagomål mot bolaget.

– Det samarbetsavtal alla aktörer på fondtorget tecknar med oss ställer krav på att man agerar på ett förtroendefullt sätt i alla led – även vad gäller försäljning och marknadsföring. Givet de kundklagomål som vi har fått behöver vi utreda om Allra brustit på detta område, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg i en presskommentar.

Finansinspektionen på Malta drar in tillståndet för Falcon Funds

Styrelsen och personerna bakom Falcon Funds förlorar nu allt inflytande över sina tre fonder. Detta sedan den maltesiska finansinspektionen MFSA utsett en likvidator för avvecklingen av fonderna. 

Enligt Pensionsmyndigheten tar MFSA därmed till ett av de strängaste medel de har möjlighet till inom ramen för sin tillsynsverksamhet. 

Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg välkomnar beslutet i ett pressmeddelande nu på morgonn, men understryker att läget är fortsatt allvarligt: 

–    Vi har efterfrågat ett beslut i den här riktningen, och det är bra att det äntligen kommer. Detta beslut gör att vi nu ser en möjlighet till en ordnad avveckling av fondernas återstående innehav. Personerna bakom Falcon Funds är dock fortsatt svaret skyldiga varför mer än en miljard kronor av svenska pensionssparares medel fortfarande saknas.

Det är nu revisionsföretaget KPMG på Malta som i egenskap av ”competent person” ska ansvara för likvidationen av fonderna. En plan ska nu tas fram för hur fondens innehav ska avvecklas på ett ordnat sätt.

–    Det här är utan tvekan en nödvändig åtgärd och vi ser fram emot att – i dialog med KPMG – äntligen få full insyn i hur de återstående investeringarna ser ut. Samtidigt är det viktigt att slå fast att vårt arbete inte är slut i och med denna åtgärd. Vi kommer att fortsätta ställa de ansvariga till svars, avslutar Mikael Westberg.