Etikett: Patent- och marknadsöverdomstolen

KO vann mot Advisor i ny dom om bindningstid för premiepension

Konsumentombudsmannen har vunnit en tvist mot Advisor om hur långa avtal får vara när det gäller förvaltning av premiepension. Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att Advisors avtal med konsumenter inte får ha en bindningstid längre än tolv månader. Vitesbeloppet är på 1 miljon kronor. 

Konsumentombudsmannen menade att Advisors avtalsvillkor var oskäliga, om de innebar en bindningstid överstigande tolv månader. Advisor överklagade KO:s beslut till domstol, först till Patent- och marknadsdomstolen, sedan vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen skriver nu i sin dom att avtalet innebar automatisk förlängning vid utebliven uppsägning. Domstolen konstaterar också att fördelen för konsumenten med en bindningstid överstigande tolv månader endast handlar om ett marginellt lägre pris, och att nackdelarna för konsumenten med denna typ av bindningstid inte  uppvägs av den prisrabatt som erbjuds.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer därför i Patent- och marknadsdomstolens slutsatser att ett förbud vid vite att tillämpa avtalsvillkoret ska meddelas.

I november 2017 beslutade Pensionsmyndigheten att avregistrera Advisor från premiepensionens fondtorg mot bakgrund av att man ansåg att Advisor inte följde ingångna avtal med myndigheten. Drygt 43 000 pensionssparare hade då hela eller delar av sin premiepension hos Advisor. Sparandet uppgick då till sammanlagt cirka 4,5 miljarder kronor.

Här kan du ta del av domen.