Etikett: Ko

KO vann mot Advisor i ny dom om bindningstid för premiepension

Konsumentombudsmannen har vunnit en tvist mot Advisor om hur långa avtal får vara när det gäller förvaltning av premiepension. Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att Advisors avtal med konsumenter inte får ha en bindningstid längre än tolv månader. Vitesbeloppet är på 1 miljon kronor. 

Konsumentombudsmannen menade att Advisors avtalsvillkor var oskäliga, om de innebar en bindningstid överstigande tolv månader. Advisor överklagade KO:s beslut till domstol, först till Patent- och marknadsdomstolen, sedan vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen skriver nu i sin dom att avtalet innebar automatisk förlängning vid utebliven uppsägning. Domstolen konstaterar också att fördelen för konsumenten med en bindningstid överstigande tolv månader endast handlar om ett marginellt lägre pris, och att nackdelarna för konsumenten med denna typ av bindningstid inte  uppvägs av den prisrabatt som erbjuds.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer därför i Patent- och marknadsdomstolens slutsatser att ett förbud vid vite att tillämpa avtalsvillkoret ska meddelas.

I november 2017 beslutade Pensionsmyndigheten att avregistrera Advisor från premiepensionens fondtorg mot bakgrund av att man ansåg att Advisor inte följde ingångna avtal med myndigheten. Drygt 43 000 pensionssparare hade då hela eller delar av sin premiepension hos Advisor. Sparandet uppgick då till sammanlagt cirka 4,5 miljarder kronor.

Här kan du ta del av domen.

 

KO stämmer AmTrust – kräver ändring av försäkringsvillkor

Konsumentombudsmannen har invändningar mot AmTrusts försäkringsvillkor, som man anser är oskäliga. Nu har KO stämt AmTrust, och kräver ett förbud vid vite mot att använda vissa formuleringar i försäkringsvillkoren för konsumentförsäkring. 

Stämningen riktar sig dels mot försäkringsbolaget AmTrust International, dels mot generalagenten i Sverige AmTrust Nordic.

Det som KO framförallt har invändningar emot är att avtalsvillkoren för AmTrusts konsumentförsäkringar innebär att ersättning inte lämnas för en förlorad mobiltelefon eller surfplatta,. om försäkringstagaren har varit grovt vårdslös eller lämnat mobilen/surfplattan utan tillsyn.  KO menar att detta krav borde ha utformats som en säkerhetsföreskrift.

Av stämningsansökan framgår att diskussionen om försäkringsvillkoren inleddes 2016 då Konsumentverket påbörjade ett tillsynsärende. Då AmTrust efter påpekande inte ändrade sina villkor som Konsumentverket krävde, överlämnades ärendet till KO.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av stämningsansökan.

PPM-rådgivare döms att betala 400 000 kr i straffavgift

Premiepensionsrådgivaren SF Pension har dömts av Patent- och marknadsdomstolen att betala 400 000 kronor i marknadsstörningsavgift. SF Pension riskerar också miljonvite om man fortsätter med telefonförsäljning utan att teckna skriftliga avtal.

Det strider mot lagen att sälja premiepensionstjänster med bara ett muntligt ja från en konsument, till exempel vid telefonförsäljning. Utan skriftlig bekräftelse är avtalen ogiltiga. 

SF Pension AB arbetar under varumärken som ”Svenska Fonder” och erbjuder bland annat tjänsten ”Din Pensionskoll”. Bolaget har – trots vad regelverket säger – fakturerat konsumenter för premiepensionstjänster utan att det har funnits några skriftliga avtal. 

Av det skälet beslutade Konsumentombudsmannen i våras att stämma bolaget.

Bolaget döms nu av Patent- och marknadsdomstolen att betala den marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor som KO yrkat.

Dessutom riskerar SF Pension AB miljonvite om bolaget fortsätter att skicka fakturor till kunder utan att det finns skriftliga avtal, och om man missar att informera kunderna om att det behövs ett skriftligt avtal för att överenskommelsen ska vara giltig.

SF Pension AB har säte i Kalmar. År 2016 hade bolaget en omsättning på 6,5 miljoner kronor och ett resultat efter finansnetto på 0,4 miljoner kronor.  

Här kan du ta del av hela domen. 

Advisors PPM-fonder förbjuds ha längre bindningstid än 12 månader

Bindningstiden för Advisors avtal om premiepensionsförvaltning begränsas till maximalt 12 månader. Det är innebörden av en dom från Patent- och marknadsdomstolen. 

Frågan om Advisors förvaltningsavtal har drivits av Konsumentombudsmannen.

Bindningstiden har i vissa fall tidigare uppgått till fem år. KO hävdade att de långa bindningstiderna riskerade att skapa en inlåsningseffekt. Dessutom menade KO att informationen om avtalsvillkoren, via sms eller med länk i bifogat pdf-dokument, inte var i överensstämmelse med lagens krav.

Domstolen gick på KO:s linje när det gäller bindningstiderna. En bindningstid som överstiger ett år ansågs vara oskäligt. Däremot gick domstolen på Advisors linje när det gällde i vilken form avtalsvillkoren förmedlades till kund. 

I sin stämningsansökan hade KO också kritiserat att Advisor varit otydliga när det gällde syftet med samtalet och information om ångerrätten. I flera anmälningar som inkommit till Konsumentverket har det framgått att konsumenter uppfattat att företaget ringde från Pensionsmyndigheten, när syftet egentligen var att sälja en premiepensionsförvaltningstjänst. Även här gick domstolen på KO:s linje.

KO beskriver det som att Advisor fälldes på tre av fyra punkter. Vidtar man inte åtgärder för att komma till rätta med bristerna riskerar Advisor vite på sammanlagt 4 miljoner kronor.

Här kan du ta del av den dom som avser bidningstiden för avtal om premiepensionsfonder. 

Och här hittar du den dom som gäller Advisors information till kunderna.