Etikett: Konsumentombudsmannen

KO vann mot Advisor i ny dom om bindningstid för premiepension

Konsumentombudsmannen har vunnit en tvist mot Advisor om hur långa avtal får vara när det gäller förvaltning av premiepension. Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att Advisors avtal med konsumenter inte får ha en bindningstid längre än tolv månader. Vitesbeloppet är på 1 miljon kronor. 

Konsumentombudsmannen menade att Advisors avtalsvillkor var oskäliga, om de innebar en bindningstid överstigande tolv månader. Advisor överklagade KO:s beslut till domstol, först till Patent- och marknadsdomstolen, sedan vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen skriver nu i sin dom att avtalet innebar automatisk förlängning vid utebliven uppsägning. Domstolen konstaterar också att fördelen för konsumenten med en bindningstid överstigande tolv månader endast handlar om ett marginellt lägre pris, och att nackdelarna för konsumenten med denna typ av bindningstid inte  uppvägs av den prisrabatt som erbjuds.

Patent- och marknadsöverdomstolen instämmer därför i Patent- och marknadsdomstolens slutsatser att ett förbud vid vite att tillämpa avtalsvillkoret ska meddelas.

I november 2017 beslutade Pensionsmyndigheten att avregistrera Advisor från premiepensionens fondtorg mot bakgrund av att man ansåg att Advisor inte följde ingångna avtal med myndigheten. Drygt 43 000 pensionssparare hade då hela eller delar av sin premiepension hos Advisor. Sparandet uppgick då till sammanlagt cirka 4,5 miljarder kronor.

Här kan du ta del av domen.

 

KoV:s kritik mot Folksams marknadsföring av bilförsäkring

Konsumentverket har genomfört en granskning av svensk motorförsäkring, med utgångspunkt från marknadsföring, förköpsinformation och avtalsvillkor. I anslutning till granskningen riktar KoV viss kritik mot Folksam, och gör sammanfattningsvis bedömningen att marknadsföringen, förköpsinformationen och försäkringsvillkoren bör förbättras.

Bland annat riktar Konsumentverket kritik mot att Folksam använder begrepp som ”Bilförsäkring med högst betyg”, ”Välj Sveriges högst rankade bilförsäkring”, ”Topprankad” och ”Bäst av alla”.

Konsumentverket påpekar att endast Folksams bilförsäkring Stor ligger i topp i jämförelser från Konsumenternas Försäkringsbyrå. Folksams bilförsäkring utan tilläggsförsäkringen Stor, återfinns däremot på delad åttonde plats i jämförelsen och kan därför inte betecknas som den med ”högst betyg”, ”bäst” eller ”topprankad”. Till det kommer att Folksams bilförsäkring Stor inte är bäst av alla, utan istället har samma totala betyg som ett annat försäkringsbolags bilförsäkring. Folksams betyg är därmed inte ”högst” eller ”bäst” utan lika högt och lika bra som det andra företagets betyg. Därmed blir marknadsföringen otillbörlig och vilseledande, menar Konsumentverket. 

Enligt Konsumentverket förekommer även andra vilseledande svepande beskrivningar av försäkringarna, till exempel ”hyrbil tills den egna bilen är klar” som felaktigt ger intryck av att kunden får en hyrbil utan någon extra kostnad. 

Folksam uppmanas nu att inkomma med synpunkter på skrivelsen senast den 24 augusti. 

JAK Medlemsbank förbjuds att kalla sina lån för räntefria

Patent- och marknadsdomstolen har förbjudit JAK Medlemsbank att kalla sina lån för räntefria, och att skriva att lånen löper utan ränta. 

Målet hade drivits till domstol av Konsumentombudsmannen.  

Domstolen skriver i sin dom att det som banken kallar för lånekostnad, är detsamma som ränta. Därför har vilselett konsumenterna, menar Patent- och marknadsdomstolen. Om JAK inte skulle följa domstolens beslut hotar vite på 2 miljoner kronor.

– Det är viktigt att konsumenterna kan jämföra räntekostnaden för ett lån mellan olika banker. Därför är det missvisande om en bank väljer att kalla räntan för något annat, säger Carolina Andersson, processråd vid KO, i en presskommentar.

JAK har bland annat hänvisat till religionsfriheten eftersom många av bankens kunder av religiös övertygelse inte kan betala ränta. Domstolen anser – i likhet med KO – att en bank inte kan hänvisa till religionsfrihet i detta sammanhang.

Här kan du läsa hela domen!

Advisors PPM-fonder förbjuds ha längre bindningstid än 12 månader

Bindningstiden för Advisors avtal om premiepensionsförvaltning begränsas till maximalt 12 månader. Det är innebörden av en dom från Patent- och marknadsdomstolen. 

Frågan om Advisors förvaltningsavtal har drivits av Konsumentombudsmannen.

Bindningstiden har i vissa fall tidigare uppgått till fem år. KO hävdade att de långa bindningstiderna riskerade att skapa en inlåsningseffekt. Dessutom menade KO att informationen om avtalsvillkoren, via sms eller med länk i bifogat pdf-dokument, inte var i överensstämmelse med lagens krav.

Domstolen gick på KO:s linje när det gäller bindningstiderna. En bindningstid som överstiger ett år ansågs vara oskäligt. Däremot gick domstolen på Advisors linje när det gällde i vilken form avtalsvillkoren förmedlades till kund. 

I sin stämningsansökan hade KO också kritiserat att Advisor varit otydliga när det gällde syftet med samtalet och information om ångerrätten. I flera anmälningar som inkommit till Konsumentverket har det framgått att konsumenter uppfattat att företaget ringde från Pensionsmyndigheten, när syftet egentligen var att sälja en premiepensionsförvaltningstjänst. Även här gick domstolen på KO:s linje.

KO beskriver det som att Advisor fälldes på tre av fyra punkter. Vidtar man inte åtgärder för att komma till rätta med bristerna riskerar Advisor vite på sammanlagt 4 miljoner kronor.

Här kan du ta del av den dom som avser bidningstiden för avtal om premiepensionsfonder. 

Och här hittar du den dom som gäller Advisors information till kunderna. 

KO stämmer JAK för vilseledande marknadsföring om räntefrihet

JAK Medlemsbank vilseleder konsumenterna när de säger att lånen är räntefria. Det menar KO som nu har stämt JAK för vilseledande marknadsföring. 

På JAK hävdar man att det inte är någon ränta på lånen.

Däremot tar man ut en lånekostnad.

Men KO anser att det JAK kallar ”lånekostnad” i själva verket är en ränta. Därför har KO nu gått till Patent- och marknadsdomstolen för att förbjuda JAK:s marknadsföring. 

– Det är vilseledande att kalla något för vad det inte är. Konsumenter jämför räntor på olika sajter och står det där att banken är räntefri, trots lånekostnader, vilseleds konsumenten, säger Carolina Andersson, processråd hos KO, i en presskommentar.