Etikett: Stabilitetsrapporten

FI ser risker med de låga räntorna och den höga skuldsättningen

Visserligen är den svenska ekonomin fortsatt stark och motståndskraften i det finansiella systemet är tillfredsställande. Men samtidigt har den långa perioden med låga räntor och god tillväxt lett till en ökad riskaptit, höga tillgångspriser, och höga skulder som gör den finansiella sektorn mer känslig för störningar, skriver Finansinspektionen i sin stabilitetsrapport som presenteras i dag.

Den globala och den svenska ekonomin fortsätter att växa i en god takt, konstaterar Finansinspektionen i rapporten. Motståndskraften i den europeiska banksektorn förbättras när lönsamheten blivit något högre och andelen nödlidande lån fortsätter att sjunka. Risken för större problem i den europeiska banksektorn, som lätt kan sprida sig till Sverige, har därmed minskat, skriver FI i stabilitetsrapporten.

Men det betyder inte att det saknas risker i ekonomin. Den starka ekonomiska utvecklingen har lett till ökad optimism, höga tillgångspriser och högre skulder. Det ökar känsligheten i såväl det finansiella systemet som i ekonomin som helhet.

– Förr eller senare vänder utvecklingen, och då vill det till att vi är rustade. Det är för att minska konsekvenserna av de problem som kan komma i framtiden som vi stärker motståndskraften för hushåll, banker och försäkringsbolag, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar till rapporten.

När det gäller försäkringsbranschen, pekar FI i rapporten åter på riskerna med de låga räntorna och risken för en börsnedgång när räntorna väl stiger. Så här uttrycks det i FI:s kommentar: 

– Försäkringssektorn förvaltar stora tillgångar, framför allt för att täcka framtida pensioner. Förändringar i ränteläget har stor påverkan på företagens ställning. På kort sikt utgör livförsäkringsföretagens omfattande aktieinnehav den största sårbarheten för den finansiella stabiliteten då stora omallokeringar av tillgångar kan förstärka en börsnedgång och pressa ner räntorna. FI bedömer ändå att företagen kan hantera även relativt stora börsnedgångar och att stabilitetsriskerna därför är ­begränsade. På längre sikt kvarstår utmaningen med långvarigt låga räntor, som tillsammans med fallande tillgångspriser kan medföra risker för den finansiella stabiliteten. 

FI:s stabilitetsrapport presenteras av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier på en pressträff under tisdagsförmiddagen.

Här kan du följa pressträffen direkt.

Här kan du ta del av hela FI:s rapport. 

FI: Stigande räntor kan skapa stress i det finansiella systemet

I takt med att räntorna globalt stiger framöver finns en risk för att riskpremierna ökar och att tillgångspriserna faller, vilket kan leda till stress för det finansiella systemet. Det skriver Finansinspektionen i sin stabilitetsrapport, som publicerades i dag på morgonen. 

I rapporten, som kommenteras av Finansinspektionen vid en direktsänd presskonferens kl 10 på onsdagen, skriver tillsynsmyndigheten att det är viktigt att de svenska storbankerna har tillfredsställande motståndskraft och att livförsäkringsföretagen är finansiellt starka.

FI konstaterar också att hushållens skulder fortsätter att öka, trots sjunkande bostadspriser. Riskerna kopplade till höga bostadspriser och hushållens stora skulder beskrivs därför som fortsatt höga, och FI påminner om att man har överlämnat ett förslag till regeringen om skärpta amorteringskrav.

Enligt FI är det också så att den allt starkare tillväxten i Europa och Sverige i kombination med den utdragna peri­oden av låga räntor, innebär att risken har ökat för att obalanser byggs upp. Bland annat kan tillgångar har blivit övervärderade till följd av investerares jakt på avkastning, menar FI.

– FI ser därför en risk för ökad marknadsstress och priskorrigeringar när räntorna stiger, skriver Finansinspektionen i en kommentar till rapporten.

När det gäller försäkringsbranschen konstaterar FI att livbolagen står starka. Så här formuleras det i rapporten: 

– Dagens låga räntor har försvagat företagens soliditet. Dessa effekter har dock motverkats av en positiv utveckling på aktiemarknaderna och utformningen av regelverken för värdering av livförsäkringsföretagens skulder. Livförsäkringsföretagen har därmed behållit sin starka finansiella ställning.

Samtidigt varnar Finansinspektionen för risken för att en kraftig börsnedgång skulle ge ett behov av att livbolagen omallokerar sina tillgångar – något som kan förstärka en börsnedgång och pressa ner räntorna. 

Här kan du ta del av hela Finansinspektionens stabilitetsrapport. 

FI: De låga räntorna är en stor utmaning för försäkringsbolagen

Det låga ränteläget och återinvesteringsrisker är väsentliga utmaningar för försäkringsföretagen framöver. Det säger Finansinspektionen i sin stabilitetsrapport som presenterades i dag på förmiddagen.  

FI bedömer i rapporten att försäkringsbolagen även i fortsättningen kan hantera utmaningarna och infria sina åtaganden.

Vid tidigare perioder av finansiell turbulens har livbolagen sålt aktier och köpt obligationer med långa löptider – och på så vis förstärkt marknadsrörelserna. Förändringar i regelverket gör att bolagen framöver inte kommer att ha lika starka skäl att förändra sina portföljer under perioder av finansiell turbulens, skriver FI – men varnar samtidigt för att förändringarna i regelverket inte enbart av godo. Livbolag med bristande riskhantering riskerar att vidta åtgärder för sent, vilket gör att de kan få problem med att infria sina garanterade pensionsåtaganden på lång sikt, konstaterar FI.

I övrigt pekar FI på i sin genomgång att Sverige just nu har ett unikt ekonomiskt läge. 

– Vi har tydliga utmaningar kopplade till bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning. Vi måste vara vaksamma på den historiskt unika kombinationen av mycket låga räntor och en relativt stark tillväxt, säger generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande kopplat till stabilitetsrapporten.

FI bedömer sammantaget att den svenska finansbranschen har en tillfredställande motståndskraft mot olika störningar som kan uppstå nationellt eller internationellt. Exempelvis har svenska banker överlag betydande kapitalbuffertar som ger motståndskraft mot störningar.

Amorteringskravet har haft en dämpande effekt på bostadsmarknaden under 2016, men riskerna med utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens höga skuldsättning är fortsatt höga. Ytterligare åtgärder kan därför bli nödvändiga framöver, varnar inspektionen.

För att läsa hela rapporten, klicka här.