Nytt lagförslag i dag om faktablad för paketerade sparförsäkringar!

• Bilden av vad ett faktablad ska innehålla har vi lånat från Fondbolagens Förening. Priip-faktabladen lär bli något mer komplexa än så. 

Hur ska kunderna informeras om försäkringsbaserade paketerade investeringsprodukter? I dag lade regeringen fram en proposition om hur EU:s Priip-förordning ska bli svensk lag. 

Priip-förordningen antogs av Europaparlamentet och rådet den 26 november 2014. Förordningen ska börja tillämpas den 1 januari 2018.

Avsikten med de nya Priip-reglerna är att öka insynen och öppenheten för paketerade försäkringsbaserade investeringsprodukter för privatkunder. Förkortningen Priip står för ”Packaged Retail and Insurance-based Investment Products”.

Det företag som tar fram sådana produkter, ska också upprätta faktablad om produkterna.

I propositionen föreslås en ny lag som gör att EU-förordningen förs in i svensk rätt. Det framgår bland annat av propositionen att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen, Finansinspektionens tillsynsbefogenheter definieras liksom skadeståndsskyldighet för företag som utvecklar Priip-produkter. Det blir också följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad lagen däremot inte innehåller är detaljinformationen om hur faktabladen ska vara utformade.

Men inom kort väntas ett förslag från EU-kommissionen som reder ut detaljerna kring faktabladens utformning. På EU-språk kallas detta förslag för ”teknisk tillsynsstandard”, eller ”RTS” med en engelskspråkig förkortning.

Den svenska försäkringsbranschen ser med spänd förväntan fram emot EU-kommissionens förslag, eftersom det kan gälla vara eller icke vara för de svenska depåförsäkringarna. Det är nämligen inte alldeles givet att depåförsäkringar, där man kan köpa alla typer av marknadsnoterade värdepapper, är alldeles förenliga med den tekniska tillsynsstandard som föreslås av EU-kommissionen. 

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Klicka här för att ta del av hela propositionen!

28 februari, 2017
Gunnar Loxdal
0706946048

Dina Jämtland Västernorrland ska fusionera med Dina Nord

1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Skjut upp IFRS 17 till år 2023!
2 dagar Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Svedea utlyser båtstipendiet 2020 — för att få fler kvinnor till rors
2 dagar Läs mer

Göta Lejon upphandlar bland annat återförsäkring för terrorskydd

2 dagar Läs mer
Skandia lanserar ny rapport om effekten av sen examen
2 dagar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Caroline Farberger om att ha levt ett år som kvinna
2 dagar Läs mer
Utredning om upphandlade fonder för premiepensionen skjuts upp
3 dagar Läs mer
SPK tar hjälp av Advokatfirman Lindahl för ombildning till tjänstepensionsbolag
3 dagar Läs mer
Två nya studentförsäkringar från Lärarförsäkringar och Folksam
3 dagar Läs mer
Skandia Fastigheter planerar att odla växter på kontorsväggar
3 dagar Läs mer
Handelsbanken Liv beslutade om extra vinstutdelning på 770 Mkr
3 dagar Läs mer