Etikett: Johan Lundström

Svensk Försäkring rasar mot FI:s förslag till föreskrifter om IDD

I ett omfattande remissvar riktar Svensk Försäkring väsentlig kritik mot Finansinspektionens förslag till föreskrifter kopplade till IDD-lagstiftningen, det vill säga den nya lagstiftningen om försäkringsdistribution. 

IDD-lagstiftningen ska börja gälla i höst, den 1 oktober. Med anledning av det har Finansinspektionen remitterat ett förslag till föreskrifter om försäkringsdistribution.

Men förslaget till föreskrifter imponerar inte på Svensk Försäkring. I ett remissvar riktar Svensk Försäkring hård kritik mot väsentliga delar av förslaget.

Bland annat menar Svensk Försäkring att Finansinspektionen överskrider sitt bemyndigande att meddela föreskrifter. Man är också kritisk till att FI inte redovisar varför man lyfter fram vissa nya långtgående krav på försäkringsbolagen, och heller inte redovisar en analys av hur dessa krav skulle påverka försäkringsbranschen. 

– Rättssäkerheten kräver att normhierarkin respekteras, säger Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström i en presskommentar.

– Det innebär att lagregler sätter ramen för regeringens bemyndiganden till Finansinspektionen, som i sin tur begränsar vad Finansinspektionen får meddela föreskrifter om. Vi noterar att Finansinspektionen på vissa områden överskrider sitt mandat, vilket naturligtvis inte är acceptabelt. En annan rättssäkerhetsaspekt är att Finansinspektionens konsekvensutredning brister. Det redovisas inte varför kraven skärps för försäkringsföretagen och hur de nya kraven skulle påverka företagen.

De föreskrifter man syftar på är bland annat bestämmelser om kontroll av anställdas kunskap och kompetens och om skötsamhet i ekonomiska angelägenheter, och bestämmelser om de anställdas ersättningar.

Försäkringsföretagens information till kund regleras i vissa avseenden redan i andra föreskrifter. Sådan dubbelreglering bör undvikas, påpekar Svensk Försäkring. 

Här kan du ta del av Svensk Försäkrings remissvar. 

Svensk Försäkring: ”Bristande rättssäkerhet i lagstiftningen”

Det brister i rättssäkerheten när försäkringsbranschen får alldeles för kort tid på sig att yttra sig över ny lagstiftning, och att förbereda sig för nya regelverk. Det sade Svensk Försäkrings chefsjurist Johan Lundström när han utvecklade några tankar kring lagstiftningsprocessen, vid ett seminarium på förmiddagen.

Seminariet hade sin utgångspunkt i Svensk Försäkrings rapport om omvärldstrender som publicerades under fredagen, där ett avsnitt handlar om problemet med hur lagstiftningsprocessen ser ut i dag.

Kritiken gick bland annat ut på att den svenska statens engagemang  kommer in alldeles för sent i EU-processerna. När väl staten engagerar sig, blir det brister i konsekvensbeskrivningarna och bristande dialog med intressenterna, samt anpassningstider för nya regelverk som är helt orealistiska.

Några av de förslag som Johan Lundström framförde för att förbättra situationen var att bilda referensgrupper som inhämtar synpunkter löpande och verka för rimliga anpassningstider.

– Vi har haft möten under tidig höst med Finansdepartementet och med Finansinspektionen och jag kan se att processerna är på väg att förändras till det bättre, sade Johan Lundström.

Här kan du ladda ned Svensk Försäkrings omvärldsrapport.