Etikett: Maquet

Trygg-Hansa och If förlikas i miljardtvist med Getinge

Getinge AB har förlikats med Trygg-Hansa och If i två processer där man tidigare stämt bolagen för att kunna få ut försäkringsersättning på upp till 1 miljard kronor. Enligt förlikningen ska If och Trygg-Hansa nu betala totalt 450 miljoner kronor till Getingekoncernen. 

Kärande i de båda rättsprocesserna är Getinge AB tillsammans med två dotterbolag i koncernen; Atrium Medical Corporation och Maquet Cardiovascular US Sales, LLC.

Bakgrunden är att det tidigare pågått skadeståndsprocesser i USA och Kanada gäller anklagelser om att två kirurgiska nätimplantat från Getingekoncernen — C-QUR och ProLite — kan orsaka skador bland annat vid operationer innanför bukhinnan och vid operation av bråck.

Getingekoncernen hade tidigare avsatt 1,8 miljarder kronor i sin redovisning kopplat till skadeståndskraven. I samband med en förlikning år 2021 med företrädare för de skadelidande  höjdes det beloppet till 2,4 miljarder kronor.

Getingekoncernen hade en ansvarsförsäkring där Moderna — som idag är en del av Trygg-Hansas organisation — stod för en del av skyddet. I Modernas excessförsäkring för produktansvaret uppgick försäkringsskyddet till maximalt 500 miljoner kronor.

Moderna Försäkringar avböjde dock att betala ut ersättning under excessförsäkringskyddet bland annat eftersom man menade att det rörde sig om en och samma serieskada och inte två olika skador, vilket fick betydelse för beloppsgränserna i försäkringskonstruktionen. Moderna menar också att serieskadan inleddes redan 2008, vilket var innan Modernas Excessförsäkring trädde i kraft.

Getingekoncernen valde år 2020 att stämma Moderna och krävde i sin stämningsansökan dels att domstolen skulle slå fast att Moderna var skyldigt att betala ut ett visst belopp i skadeersättning till Getingebolaget Atrium, dels att rätten skulle fastställa att Moderna generellt var skyldigt att utge ersättning under sin excessförsäkring för försäkringsperioden 2012—2013 avseende skadestånd, kostnader och utlägg för utredning, försvar och förlikningar med anledning av krav som har riktats — eller kan komma att riktas — mot Getinge, Atrium respektive Maquet avseende produkten ProLite.

Året därpå valde Getinge att även stämma If som också stod för en del ansvarsförsäkringsskyddet, nämligen skadebelopp överstigande 500 miljoner kronor upp till 1 000 miljoner kronor.

Men nu har förlikning skett i båda tvisterna. Den 27 september undertecknade parterna ett förlikningsavtal innebärande att de båda försäkringsbolagen betalar delar av det begärda beloppet. Enligt information från Getinge innebär förlikningsavtalet att försäkringsbolagen nu under fjärde kvartalet betalar ett belopp på totalt 450 miljoner kronor till Getingekoncernen.

Stockholms tingsrätt beslutade den 29 september med utgångspunkt från förlikningen att avskriva målen.

— Eftersom Getingebolagen har återkallat sin respektive talan finns förutsättningar för att skriva av målet från vidare handläggning, heter det i tingsrättens beslut.

Enligt beslutet står parterna själva för sina respektive rättegångskostnader.

Skriftväxlingen i tvisterna har varit omfattande. I tvisten med Moderna/Trygg-Hansa finns nära 500 handlingar registrerade och i tvisten med If nära 400 handlingar.

Här kan du ta del av domstolsprotokollet gällande den förlikning som avser Trygg-Hansa och här det domstolsprotokoll som avser förlikningen med If.