Etikett: Moderna

Trygg-Hansa och If förlikas i miljardtvist med Getinge

Getinge AB har förlikats med Trygg-Hansa och If i två processer där man tidigare stämt bolagen för att kunna få ut försäkringsersättning på upp till 1 miljard kronor. Enligt förlikningen ska If och Trygg-Hansa nu betala totalt 450 miljoner kronor till Getingekoncernen. 

Kärande i de båda rättsprocesserna är Getinge AB tillsammans med två dotterbolag i koncernen; Atrium Medical Corporation och Maquet Cardiovascular US Sales, LLC.

Bakgrunden är att det tidigare pågått skadeståndsprocesser i USA och Kanada gäller anklagelser om att två kirurgiska nätimplantat från Getingekoncernen — C-QUR och ProLite — kan orsaka skador bland annat vid operationer innanför bukhinnan och vid operation av bråck.

Getingekoncernen hade tidigare avsatt 1,8 miljarder kronor i sin redovisning kopplat till skadeståndskraven. I samband med en förlikning år 2021 med företrädare för de skadelidande  höjdes det beloppet till 2,4 miljarder kronor.

Getingekoncernen hade en ansvarsförsäkring där Moderna — som idag är en del av Trygg-Hansas organisation — stod för en del av skyddet. I Modernas excessförsäkring för produktansvaret uppgick försäkringsskyddet till maximalt 500 miljoner kronor.

Moderna Försäkringar avböjde dock att betala ut ersättning under excessförsäkringskyddet bland annat eftersom man menade att det rörde sig om en och samma serieskada och inte två olika skador, vilket fick betydelse för beloppsgränserna i försäkringskonstruktionen. Moderna menar också att serieskadan inleddes redan 2008, vilket var innan Modernas Excessförsäkring trädde i kraft.

Getingekoncernen valde år 2020 att stämma Moderna och krävde i sin stämningsansökan dels att domstolen skulle slå fast att Moderna var skyldigt att betala ut ett visst belopp i skadeersättning till Getingebolaget Atrium, dels att rätten skulle fastställa att Moderna generellt var skyldigt att utge ersättning under sin excessförsäkring för försäkringsperioden 2012—2013 avseende skadestånd, kostnader och utlägg för utredning, försvar och förlikningar med anledning av krav som har riktats — eller kan komma att riktas — mot Getinge, Atrium respektive Maquet avseende produkten ProLite.

Året därpå valde Getinge att även stämma If som också stod för en del ansvarsförsäkringsskyddet, nämligen skadebelopp överstigande 500 miljoner kronor upp till 1 000 miljoner kronor.

Men nu har förlikning skett i båda tvisterna. Den 27 september undertecknade parterna ett förlikningsavtal innebärande att de båda försäkringsbolagen betalar delar av det begärda beloppet. Enligt information från Getinge innebär förlikningsavtalet att försäkringsbolagen nu under fjärde kvartalet betalar ett belopp på totalt 450 miljoner kronor till Getingekoncernen.

Stockholms tingsrätt beslutade den 29 september med utgångspunkt från förlikningen att avskriva målen.

— Eftersom Getingebolagen har återkallat sin respektive talan finns förutsättningar för att skriva av målet från vidare handläggning, heter det i tingsrättens beslut.

Enligt beslutet står parterna själva för sina respektive rättegångskostnader.

Skriftväxlingen i tvisterna har varit omfattande. I tvisten med Moderna/Trygg-Hansa finns nära 500 handlingar registrerade och i tvisten med If nära 400 handlingar.

Här kan du ta del av domstolsprotokollet gällande den förlikning som avser Trygg-Hansa och här det domstolsprotokoll som avser förlikningen med If.


Gjensidige förlorade i tvist om brand vid kadetternas examensfest

Gjensidige har förlorat en tvist vid Solna tingsrätt i ett fall som gäller en brand i samband med en examensfest för kadetterna vid Sjökrigsskolan i Karlskrona. Vid festen antändes nödbloss och ett ”eldsvärd” inomhus. Domstolen menar dock att det inte går att klarlägga att den person som antände nödblosset orsakat branden. 

Bakgrunden är att det ordnades en fest i Karlskrona natten mellan den 11 och 12 december 2018 i en lägenhet som fungerade som festlokal för kadetterna vid Sjöstridsskolan. Festen ordnades i samband med examen från Sjöstridsskolan, och mellan 15 och 20 personer var på plats i lokalen.

Under festen inträffade en brand när några av festdeltagarna antänt ett nödbloss och satt eld på ett ”eldsvärd”, det vills säga en träpinne inlindad i tygremsor som dränkts i tändvätska. Elden spred sig från en hörnsoffa och ledde till att lägenheten blev helt utbränd. Ytterligare lägenheter i huset blev svårt rökskadade. I efterspelet till branden fick flera av festdeltagare strafföreläggande för allmänfarlig vårdslöshet.

Fastigheten var försäkrad hos Gjensidige som betalade ut ersättning på 1,7 miljoner kronor för skadorna till byggnadens ägare AB Karlskronahem. Gjensidige menade att branden orsakats av den person som antände nödblosset och valde att rikta krav mot honom med hänvisning till att han varit grovt vårdslös.

Festdeltagaren som tänt eld på nödblosset tillbakavisade att han agerat grovt vårdslöst och hänvisade bland annat till att branden istället kunde ha orsakats av att den festdeltagare som svingade eldsvärdet.

Eftersom parterna inte gick att komma överens om skadeståndsansvaret gick tvisten till domstol, där festdeltagaren företräddes av sitt försäkringsbolag Moderna.

— Antändandet av nödblosset skedde i ett rum fullt av i olika grad berusade människor och där det även fanns möbler i tyg och trä. Vidare var det mörkt och rökigt i vardagsrummet. Risken för mycket allvarliga personskador vid en brand var överhängande. Det fanns även en stor risk för brandspridning vid branden. Trots detta valde NN att antända nödblosset inne i lägenheten, heter det i Gjensidiges argumentation för att hanteringen av nödblosset orsakade branden och också kunde definieras som grov vårdslöshet.

Nu har dom fallit vid Solna tingsrätt. Domstolen kommer fram till att det inte är möjligt att säga om det var nödblosset eller eldsvärdet som orsakade branden och att Gjensidige därför inte visat att den person som antände nödblosset också orsakade branden.

Så här formuleras det i domen:

— Vid en samlad bedömning utifrån det förebringade materialet finner tingsrätten att sannolikheten för att branden startat till följd av varma restprodukter från nödblosset inte är större än att den startat till följd av fallande brinnande tygflagor från eldsvärdet. Det är således inte klart mer sannolikt att NN1 orsakat branden än att den startat till följd av en annan orsak, nämligen genom NN2:s agerande med eldsvärdet. Gjensidige har alltså inte nått upp till det beviskrav som är en förutsättning för bifall till talan. Käromålet ska därför ogillas.

Gjensidige ska nu stå för rättegångskostnaderna på 300 000 kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.