Söderberg & Partners förlorade i HD om KKV:s gryningsräd

Högsta domstolen har beslutat att avslå ett överklagande från Söderberg & Partners i en tvist om vilken information som Konkurrensverket har rätt att ta del av. Söderberg & Partners inkom med sina invändningar mot Konkurrensverkets agerande efter en gryningsräd förra året som gällde misstankar om riggning av offentliga upphandlingar av försäkringstjänster. 

De bolag i Söderberg & Partners-gruppen som drivit målet är PO Söderberg & Partner AB, S & P Assurans AB, S & P Assurans Offentlig AB, S & P Underwriting Agency AB och Söderberg & Partners Insurance Consulting AB, som ursprungligen överklagat ett beslut om gryningsräden från Patent- och Marknadsdomstolen.

Invändningarna från Söderberg & Partners-bolagen gäller framförallt att man anser att Konkurrensverket inte borde ha fått kopiera vissa dokument i samband med gryningsräden. Söderberg menade bland annat att vissa av de handlingar som kopierades inte omfattades av Konkurrensverkets tillstånd för platsundersökning. Enligt Söderberg & Partners står också Konkurrenslagens bestämmelser om överklagande — som inte medger att beslut om kopiering överklagas till Patent- och marknadsdomstolen — i strid med Europakonventionen.

Patent- och Marknadsdomstolen avvisade yrkandet från Söderberg & Partners, som överklagade till Patent- och Marknadsöverdomstolen. Även den avvisade dock Söderberg & Partners överklagande. Söderberg & Partners överklagade då till Högsta domstolen — som beslutade om prövningstillstånd.

Men resultatet av prövningen är alltså att även Högsta domstolen avvisar Söderberg & Partners talan.

Högsta domstolen slår i sitt beslut fast att konkurrenslagens regler om platsundersökning uppfyller Europakonventionens och unionsrättens krav på rättssäkerhetsgarantier och rätten till en domstolsprövning. Visserligen konstaterar HD att Konkurrensverket inte har följt regelverket som gäller vid platsundersökningar i samband med att det undersökta företaget motsätter sig kopiering av dokument. Men det innebär inte i sig att Söderberg & Partners ska få sin sak prövad i domstol, skriver Högsta domstolen i sitt beslut. Därför avslår HD Söderberg & Partners överklagande. HD anser inte heller att det finns skäl att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen.

Så här formulerar sig Högsta domstolen i sitt beslut:

— Verket har alltså inte följt den i konkurrenslagstiftningen anvisade ordningen. Något till domstol överklagbart beslut i fråga om kopiering har därmed inte funnits. S & P har därför inte fått någon möjlighet till domstolsprövning av kopieringsåtgärden. Det saknas dock förutsättningar att nu tillskapa en möjlighet för S & P att få en prövning i sak vid Patent- och marknadsdomstolen. /…/ S & P:s överklagande ska därför avslås.

Konkurrensverkets utredning om misstänkt otillbörligt samarbete i samband med offentliga upphandlingar har ännu inte avslutats.

Här kan du ta del av Högsta domstolens beslut. 

4 december, 2018
Gunnar Loxdal

Här är Konsumentverkets kritik mot försäkringsförmedlare och bolag

18 timmar Läs mer
Nu har Swedbank Försäkring över 200 Mdr kr i förvaltat kapital
1 dag Läs mer
PRENUMERERA GRATIS!
FÅ NYHETERNA DIREKT I INKORGEN
Pensionsmyndigheten handlar upp marknadsundersökningar
18 timmar Läs mer

8,5 % avkastning första halvåret i Alectas förmånsbestämda portfölj

23 timmar Läs mer
Länsförsäkringar varnar för sadelliga på stöldturné
18 timmar Läs mer
"Försäkringsbranschen är en ekonomisk gigant, men trots det sätter den inget påtagligt avtryck vare sig i Antikrundan, i människors karriärdrömmar eller i det offentliga samtalet."
Håkan Svärdman resonerar i Dagens Arena om varför få människor engagerar sig i sin försäkring.
Handelsbanken Livs förvaltade kapital steg till rekordnivån 163 Mdr
23 timmar Läs mer
Karlstad missade pensionskostnad — får skattetillägg på 0,7 Mkr
1 dag Läs mer
HDI Global Specialty ny försäkringsgivare för Brims fullgörandeförsäkring
1 dag Läs mer
If: Folk gör fel när de insjuknar utomlands
1 dag Läs mer
7,4 % avkastning första halvåret för SEB:s tjänstepensionskunder
2 dagar Läs mer
Nu är 145 fonder klara enligt det nya premiepensionsavtalet
2 dagar Läs mer