Etikett: Hans Gidhagen

PRI Ideell Förening beslutade om sänkt diskonteringsränta

PRI meddelar att styrelsen i PRI ideell förening har fattat beslut om att sänka diskonteringsräntan med 1 procentenhet till 3 procent. Beslutet gäller från den 1 januari nästa år. 

Det innebär att arbetsgivare som utfäst ålderspension enligt ITP 2, och som tryggat åtagandet i egen regi genom avsättning i balansräkningen eller genom överföring av medel till pensionsstiftelse, nu tvingas tillämpa den lägre diskonteringsräntan från den 1 januari nästa år.

Bakgrunden till beslutet är att företagens avkastning på totalt kapital under en längre period har haft en sjunkande utveckling. Föreningen menar nu att den nya nivån på diskonteringsräntan är väl avvägd för att säkerställa en för företagen långsiktigt hållbar och förutsägbar utveckling av PRI-skulden.

Parallellt med beslutet om den sänkta diskonteringsräntan har föreningen beslutat om justeringar av livslängdsantagandena och beräkningen av konsolideringsreserven.

PRI ideell förening är en förening som finns till för att — fristående från PRI Pensionsgaranti — fastställa de parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi. Stiftare av föreningen är Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna och utöver stiftarna är Svensk Handel medlem.

Styrelsen består av representanter för medlemmarna och de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. PRI Pensionsgaranti är inte delaktiga i föreningen och har inget inflytande på föreningens beslut. Ledamöter i styrelsen är för närvarande ordförande Michael Runnakko, oberoende, för Ledarna Marika Brynne och Thomas Eriksson, för Lantmännen Eva Fröberg, för Svenskt Näringsliv Hans Gidhagen, för Industriarbetsgivarna Per Hidesten, för Holmen Anders Jernhall och för Unionen Hans Norin och Martin Wästfelt.