Etikett: pri

PRI överklagar FI:s beslut om solvenskapital till domstol

Stigande inflation och räntor bidrar till att beräkningen av PRI:s solvenskapitalkrav måste förändras från standardmodellen till en intern modell, menar Finansinspektionen i ett beslut. PRI har nu överklagat beslutet till domstol med utgångspunkt bland annat från att det skulle ta betydande resurser i anspråk att utveckla en intern modell som uppfyller Solvens 2-kraven.  

Den 19 december fattade Finansinspektionen beslut i ett ärende som gäller beräkningen av PRI:s solvenskapitalkrav.

Hittills har PRI, enligt beslut från april förra året, beräknat sitt solvenskapitalkrav med utgångspunkt från ”standardformeln” för beräkning av solvenskapitalkrav, med ett tillägg med utgångspunkt från att FI bedömde att bolagets riskprofil avviker väsentligt från de antaganden som ligger till grund för beräkning enligt standardmodellen.

I maj förra året inledde FI ett ärende för att bedöma om detta kapitalkrav skulle kvarstå. Och den 19 december kom FI fram till att bedömningen var att den tidigare grunden för kapitalkravet inte skulle kvarstå, utan istället ersättas av ett kapitalkrav med utgångspunkt från en intern beräkningsmodell. Detta bland annat eftersom stigande inflation och räntor har medför ytterligare avvikelser i förhållande till de antaganden som ligger till grund för standardmodellen.

PRI:s solvenskapitalkrav enligt standardformeln uppgick per den 30 juni 2022 till 5 722 miljoner kronor. Enligt FI:s modell för hur kapitalkravet borde beräknas skulle solvenskapitalkravet detta datum istället ha legat på 12 178 miljoner kronor.

FI konstaterar i sitt beslut att PRI är exponerat mot flera och potentiellt sett mycket stora skador, vilket enligt FI måste reflekteras i solvenskapitalkravet. PRI:s totala försäkringsansvar vid utgången av 2021 uppgick enligt årsredovisning till 333,4 miljarder kronor.. Den omständigheten att PRI historiskt har haft låga skadekostnader bör inte påverka bedömningen, menar FI.

På PRI är man dock inte tillfreds med FI:s beslut. Detta bland annat med utgångspunkt från att man menar att det inte skett några väsentliga förändringar av förutsättningarna för beräkning av solvenskapitalkravet.

PRI har framfört till FI att man påbörjat infasningen av ett verktyg för att kunna göra ratingbedömningar av de kreditförsäkrade företagskunderna. Dock menar PRI att det är för tidigt att kunna utvärdera lämpligheten av denna externa data, och det inte är möjligt att värdera lämpligheten i uppgifterna under tiden som den interna modellen utvecklas.

De resurser som skulle krävas för att utveckla en intern modell bedöms också av PRI vara omfattande, inte minst i relation till bolagets premievolym och samlade driftskostnader.

— PRI anser att det inte är ansvarstagande att starta ett projekt i storleksordningen 20–200 miljoner kronor och ökade förvaltningskostnader, ett projekt som spenderar försäkringstagarnas tillgångar, om det inte finns en hög sannolikhet att kunna utveckla en modell som uppfyller de högt ställda kraven i regelverket. Det finns därför inte skäl för Finansinspektionen att ålägga företaget att utveckla en intern modell, heter det bland annat i PRI:s argumentation.

I ett överklagande den 28 december begär nu bolaget att förvaltningsrätten upphäver FI:s beslut från den 19 december. PRI:s ombud Kompass Advokat har begärt anstånd fram till den 30 januari med att utveckla sin talan.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s beslut. Och här hittar du PRI:s överklagande.


PRI Ideell Förening beslutade om sänkt diskonteringsränta

PRI meddelar att styrelsen i PRI ideell förening har fattat beslut om att sänka diskonteringsräntan med 1 procentenhet till 3 procent. Beslutet gäller från den 1 januari nästa år. 

Det innebär att arbetsgivare som utfäst ålderspension enligt ITP 2, och som tryggat åtagandet i egen regi genom avsättning i balansräkningen eller genom överföring av medel till pensionsstiftelse, nu tvingas tillämpa den lägre diskonteringsräntan från den 1 januari nästa år.

Bakgrunden till beslutet är att företagens avkastning på totalt kapital under en längre period har haft en sjunkande utveckling. Föreningen menar nu att den nya nivån på diskonteringsräntan är väl avvägd för att säkerställa en för företagen långsiktigt hållbar och förutsägbar utveckling av PRI-skulden.

Parallellt med beslutet om den sänkta diskonteringsräntan har föreningen beslutat om justeringar av livslängdsantagandena och beräkningen av konsolideringsreserven.

PRI ideell förening är en förening som finns till för att — fristående från PRI Pensionsgaranti — fastställa de parametrar som används vid beräkning av pensionsskuld för ITP 2 i egen regi. Stiftare av föreningen är Svenskt Näringsliv, Unionen och Ledarna och utöver stiftarna är Svensk Handel medlem.

Styrelsen består av representanter för medlemmarna och de företag som tillämpar ITP 2 i egen regi. PRI Pensionsgaranti är inte delaktiga i föreningen och har inget inflytande på föreningens beslut. Ledamöter i styrelsen är för närvarande ordförande Michael Runnakko, oberoende, för Ledarna Marika Brynne och Thomas Eriksson, för Lantmännen Eva Fröberg, för Svenskt Näringsliv Hans Gidhagen, för Industriarbetsgivarna Per Hidesten, för Holmen Anders Jernhall och för Unionen Hans Norin och Martin Wästfelt.