Etikett: priip

Hotet mot svensk depåförsäkring! Nytt EU-beslut kan avgöra

Inom kort lägger EU-kommissionen fram ett förslag om faktabladen för Priips – paketerat försäkringssparande för privatpersoner. Förslaget kan vara avgörande för framtiden för svensk depåförsäkring.

Reglerna om faktablad för paketerat försäkringssparande har varit på gång under flera år.

År 2014 antogs Priip-förordningen. Den innebär att företag som skapar paketerade försäkringsprodukter – till exempel fondförsäkringar och depåförsäkringar – också måste ta fram faktablad om dem.

Så sent som denna vecka lade regeringen fram en proposition om Priip-faktabladen. Där sägs bland annat att Finansinspektionen ska se till att faktabladen är korrekt utformade och att de som bryter mot reglerna kan drabbas av dryga böter.

Men det är ännu inte helt avgjort hur faktabladen ska vara utformade.

Efter olika turer i EU-parlamentet och de europeiska tillsynsmyndigheterna, väntas EU-kommissionen nu inom kort lägga fram ett nytt förslag om utformningen av faktabladen. Det handlar om att definiera ”den tekniska tillsynsstandarden” – eller ”RTS:en” som det heter på EU-jargong.

Förslaget emotses med stor förväntan i Sverige.

Regelverket har nämligen stor betydelse för den svenska försäkringsbranschen. Ja, så pass betydelsefullt att det i värsta fall hotar hela marknaden för depåförsäkring!

Problemet är att reglerna väntas ha krav på att faktabladen ger specifik information om de underliggande investeringarna. Det ska framgå uppgifter om kostnader och avkastning hos alla investeringsalternativ.

Detta fungerar hjälpligt för produkter som fondförsäkring – åtminstone sedan EU-kommissionen gjort ett antal ändringar från de ursprungliga förslagen.

Men det fungerar inte alls när det handlar om finansiella instrument som aktier eller obligationer som i en depåförsäkring!

En depåförsäkring kan ju ha tusentals olika investeringsalternativ. Då blir det omöjligt att ha koll på kostnader och risker varje dag.

I höstas varnade Svensk Försäkring att det nya regelverket riskerar att helt och hållet döda den svenska depåförsäkringsmarknaden. En marknad som år 2015 hade en premievolym på 47 miljarder kronor och stod för en fjärdedel av alla livpremier.

Sedan dess har Svensk Försäkring tryckt på för att de svenska synpunkterna ska få genomslag i diskussionen inom EU kring Priip-reglerna.

– Vi känner att vi till slut har fått stöd i frågan. Både Finansinspektionen och Finansdepartementet ser nu de allvarliga problem som det kan innebära för depåförsäkringen och verkar för att försöka lösa dem, säger Johan Lundström, chefsjurist på Svensk Försäkring, till Sak & Liv.

Men det betyder inte att det går att blåsa faran över riktigt än. Inte alls.

Det är ont om tid för EU-kommissionen när det gäller RTS:en. Troligen så ont om tid att EU-kommissionen kommer att anse att det inte går att helt omarbeta förslaget.

Däremot skulle man kunna tänka sig att EU-kommissionen publicerar en FAQ-lista där det klargörs att depåförsäkringarna inte fullt ut omfattas av regelverket.

Ett annat alternativ – om inte heller FAQ-listan hinns med – är att de europeiska finansiella tillsynsmyndigheterna kommer med klargöranden i sina Q&A-listor som åtföljer instruktionerna till de nationella tillsynsmyndigheterna.

– Vi vet att det förs en dialog i den här frågan. Det verkar försiktigt positivt, men vi vågar inte alls ropa hej än, säger Johan Lundström.

– I grunden kan branschen aldrig acceptera utvecklingen att centrala delar av regleringen som ska ske på nivå 1 och 2 på detta sätt levereras i form av frågor och svar helt utan grundläggande rättssäkerhetsgarantier för våra medlemmar. Men när det tåget för ändringar på nivå 2 nu ser ut att ha gått har vi inget annat val än att verka för denna mycket beklagliga nödlösning.

Regelverket om Priip-faktabladen är tänkt att träda i kraft till årsskiftet.

Klicka här om du är prenumerant på Sak & Liv Premium, för en fördjupad analys av hur den svenska marknaden för depåförsäkring kan påverkas. 

Nytt lagförslag i dag om faktablad för paketerade sparförsäkringar!

Hur ska kunderna informeras om försäkringsbaserade paketerade investeringsprodukter? I dag lade regeringen fram en proposition om hur EU:s Priip-förordning ska bli svensk lag. 

Priip-förordningen antogs av Europaparlamentet och rådet den 26 november 2014. Förordningen ska börja tillämpas den 1 januari 2018.

Avsikten med de nya Priip-reglerna är att öka insynen och öppenheten för paketerade försäkringsbaserade investeringsprodukter för privatkunder. Förkortningen Priip står för ”Packaged Retail and Insurance-based Investment Products”.

Det företag som tar fram sådana produkter, ska också upprätta faktablad om produkterna.

I propositionen föreslås en ny lag som gör att EU-förordningen förs in i svensk rätt. Det framgår bland annat av propositionen att Finansinspektionen är behörig myndighet enligt EU-förordningen, Finansinspektionens tillsynsbefogenheter definieras liksom skadeståndsskyldighet för företag som utvecklar Priip-produkter. Det blir också följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen.

Vad lagen däremot inte innehåller är detaljinformationen om hur faktabladen ska vara utformade.

Men inom kort väntas ett förslag från EU-kommissionen som reder ut detaljerna kring faktabladens utformning. På EU-språk kallas detta förslag för ”teknisk tillsynsstandard”, eller ”RTS” med en engelskspråkig förkortning.

Den svenska försäkringsbranschen ser med spänd förväntan fram emot EU-kommissionens förslag, eftersom det kan gälla vara eller icke vara för de svenska depåförsäkringarna. Det är nämligen inte alldeles givet att depåförsäkringar, där man kan köpa alla typer av marknadsnoterade värdepapper, är alldeles förenliga med den tekniska tillsynsstandard som föreslås av EU-kommissionen. 

Lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Klicka här för att ta del av hela propositionen!