Etikett: J Lindeberg

Högsta domstolen beslutade att inte ta upp J Lindeberg-målet

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet där modeföretaget J Lindeberg stämt försäkringsbolaget AIG efter ett förskingringsfall. Därmed står sig domen från hovrätten där försäkringsbolaget vann mot J Lindeberg, med hänvisning till att företaget brustit i sin upplysningsplikt. 

Bakgrunden till tvisten är att J Lindeberg år 2015 upptäckte att en anställd på bolagets dotterbolag i USA förskingrat pengar. Under fem års tid hade pengar från bolagets e-handelsförsäljning i USA förts över från företagets PayPal-konto till ett konto som disponerades av den anställde. Totalt handlade förskingringen om drygt 400 000 USD.

J Lindberg anmälde skadan till AIG där bolaget hade en förmögenhetsbrottsförsäkring. AIG beslutade att inte betala ut ersättning, eftersom man menade att företaget lämnat felaktiga uppgifter om sina kontrollrutiner. På en blankett som fylldes i när försäkringen förnyades hade J Lindeberg meddelat att det förelåg dualitet för alla konton. Dualitet betyder att det krävs signaturer från två anställda för att pengar ska betalas ut. Men detta visade sig alltså inte vara korrekt, eftersom en anställd vid dotterbolaget i USA hade rätt att teckna bolagets PayPal-konto helt själv.

Under hösten 2016 stämde J Lindeberg AIG för att få ut försäkringsersättningen, men både Stockholms tingsrätt och senare Svea hovrätt menade i sina domar att J Lindeberg hade brustit i sin upplysningsplikt. De borde ha fattat att frågorna på blanketten om interna kontrollfunktioner handlade både om moderbolaget och det amerikanska dotterbolaget.

Nu är det klart att domen från hovrätten står sig, eftersom HD beslutat att inte ta upp målet.

— Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd, skriver nu HD i sitt beslut.

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan klicka här för att få tillgång till hovrättens dom. 

AIG vann i hovrätten mot J Lindeberg efter förskingring i USA

AIG har vunnit mot modeföretaget J Lindeberg i Svea hovrätt i ett mål som gäller möjligheten att få ersättning ur en förmögenhetsbrottsförsäkring efter en förskingring. J Lindeberg hade överklagat en dom från tingsrätten, men hovrätten menar att företaget brustit i sin upplysningsplikt och finner därför ingen anledning att ändra på domen. 

Det var i januari 2015 som J Lindeberg upptäckte att en anställd på bolagets dotterbolag i USA förskingrat pengar.

Pengar från bolagets e-handelsförsäljning i USA hade under fem års tid förts över från företagets PayPal-konto, till ett konto som disponerades av den anställde. Totalt handlade förskingringen om drygt 400 000 USD.

J Lindberg anmälde skadan till AIG där bolaget tecknat en förmögenhetsbrottsförsäkring. Men AIG tillbakavisade ersättningskravet mot bakgrund av att man ansåg att företaget, i samband med att försäkringen förnyades, lämnat felaktiga uppgifter om sina kontrollrutiner. J Lindeberg hade på en blankett uppgivit att det förelåg dualitet för alla sina konton, det vill säga att signaturer från två anställda krävs för utbetalning. Enligt AIG var detta inte korrekt när det gällde dotterbolaget i USA — JLUSA — eftersom en anställd hade helt självständig rätt att teckna bolagets PayPal-konto.

Knäckfrågan i tvisten gäller med andra ord vilken upplysningsplikt försäkringstagaren hade mot försäkringsbolaget.

Under hösten 2016 valde J Lindeberg att stämma AIG för att få ut den försäkringsersättning man ansåg att man hade rätt till. Men AIG vann i första instans. Stockholms tingsrätt menade i sin dom från december förra året att J Lindeberg borde ha fattat att de frågor om interna kontrollfunktioner som man svarade på när försäkringen förnyades, handlade både om moderbolaget och det amerikanska dotterbolaget. Hade AIG känt till bristerna när det gäller interna rutiner i det amerikanska dotterbolaget så skulle AIG ha gjort undantag för skador i detta bolag, menade domstolen och dömde till AIG:s fördel i tvisten.

J Lindeberg överklagade till Svea hovrätt. Men inte heller hovrätten gick på J Lindebergs linje utan beslutade att fastställa tingsrättens dom. Så här skriver hovrätten i sin dom:

— Hovrätten delar vidare tingsrättens bedömning att AIG visat att bolaget skulle ha infört ett undantag om Lindeberg fullgjort sin upplysningsplikt och att försäkringen därmed inte hade omfattat den skada som Lindeberg åsamkats genom försäkringsfallet. Sammanfattningsvis innebär hovrättens bedömningar att tingsrättens dom inte ska ändras.

J Lindberg tvingas nu stå för rättegångskostnader på 371 000 kronor i hovrätten.

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan klicka här för att få tillgång till domen. 

AIG vann i tvist med J Lindeberg efter förskingring i USA

(Uppdaterad version) Försäkringsbolaget AIG har vunnit en tvist med modeföretaget J Lindeberg vid Stockholms tingsrätt. Tvisten gällde bland annat vilken upplysningsplikt försäkringstagaren har mot försäkringsbolaget. När en anställd förskingrade pengar ville J Lindeberg ha ersättning ur sin förmögenhetsbrottsförsäkring. AIG nekade ersättning eftersom företaget lämnat felaktig information om sina säkerhetsrutiner. 

I januari 2015 upptäckte J Lindeberg att en anställd på bolagets dotterbolag i USA förskingrat pengar.

Totalt handlade det om 424 000 USD, motsvarande 3,7 miljoner kronor. Pengarna hade successivt under fem års tid förts över från företagets PayPal-konto – kopplat till bolagets Internetförsäljning – till ett konto som disponerades av den anställde. 

Skadan anmäldes till AIG där J Lindberg hade en förmögenhetsbrottsförsäkring.

AIG tillbakavisade dock att hade skyldighet att betala ut ersättning.

Bakgrunden till detta var att AIG menade att företaget lämnat oriktiga uppgifter på en blankett om kontrollrutiner, i samband med att försäkringen förnyades. Bland annat hade J Lindeberg uppgivit att man hade dualitet för alla sina konton, det vill säga att det krävs signaturer från två anställda för att det ska kunna ske en utbetalning.

Detta stämde inte för dotterbolaget i USA, JLUSA, där en enda anställd hade helt självständig rätt att teckna bolagets PayPal-konto. 

Sedan AIG markerat att man inte avsåg att betala ut någon ersättning, valde J Lindeberg under hösten 2016 att stämma AIG. 

Enligt domen i Stockholms tingsrätt, som föll under december, borde J Lindeberg ha förstått att frågor om interna kontrollfunktioner handlade både om moderbolaget och det amerikanska dotterbolaget. Om AIG skulle ha känt till bristen på interna rutiner i det amerikanska dotterbolaget, skulle AIG ha gjort undantag för skador i detta bolag, resonerar domstolen. Därmed ska AIG inte vara skyldigt att betala ut någon ersättning, enligt domstolens beslut. J Lindeberg ska nu därför stå för rättegångskostnaderna på 750 000 kronor. 

– Domen har stort intresse ur principiell synvinkel, i och med att den tar sikte på försäkringstagarens upplysningsplikt vid företagsförsäkring – ett i branschen omdiskuterat område som ”i modern tid” inte har varit föremål för någon rättspraxis, säger advokat Stefan Bessman vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, som varit ombud för AIG i målet.

– Med tanke på att det slags frågeformulär som domen tar sikte på är vanligt förekommande i branschen, så lär domen väcka betydande intresse.

Anställd på J Lindeberg stal 3,7 Mkr – nu stäms AIG

J Lindeberg – det kända svenska modeföretaget – har stämt försäkringsbolaget AIG på 3,7 miljoner kronor. Bakgrunden är att en anställd har stulit företagets pengar. AIG vägrar stå för skadan – trots att företaget haft en giltig försäkring mot denna typ av skada. 

I januari förra året upptäckte J Lindberg att en anställd fört över pengar från företagets bankkonto i USA till ett privat Paypal-konto. Det handlar om totalt 424 000 USD, eller 3,7 miljoner kronor. 

Skadan anmäldes till AIG, där J Lindberg haft en kriminalitetsförsäkring.

Men AIG vägrade betala.

Enligt J Lindebergs stämningsansökan menade AIG att företaget lämnat oriktiga uppgifter i samband med att försäkringen förnyats. J Lindeberg tillbakavisar att det lämnats några oriktiga uppgifter till försäkringsbolaget, och har därför nu stämt AIG. 

Stämningsansökan inkom till Stockholms tingsrätt den 13 september.