Etikett: svea hovrätt

If förlorade i hovrätten i tvist om ersättning efter rån i hemmet

Svea hovrätt har fastställt en dom från Solna tingsrätt som innebär att If ska betala ut ersättning till ett par i Skåne som anmält att man rånats på värdefulla smycken i sitt hem. Ersättningen minskas dock med 25 procent med utgångspunkt från att den ena av makarna inte medverkat fullt ut i polisutredningen om rånet. 

Bakgrunden är att paret i december 2019 anmälde till polis att man blivit rånad på värdefulla smycken i hemmet av två okända gärningsmän. Enligt polisanmälan ville de först tvinga till sig en dyrbar båt som fanns på tomten men nöjde sig därefter med att stjäla smycken. De smycken som stals vid rånet var värda totalt 408 000 kronor, uppgav paret.

De anmälde också rånet till sitt försäkringsbolag If — som dock valde att inte betala ut någon skadeersättning.

If ifrågasatte om händelsen verkligen gått till på det sätt som makarna påstått och ansåg också att de inte visat att de ägde smyckena. If menade också att paret inte gett korrekt information om smyckenas värde; Ifs värdering av smyckena hamnade på hälften av det värde som makarna uppgivit. If ansåg även att makarna undanhållit uppgifter under utredningen i strid med sina förpliktelser enligt försäkringsavtalslagen och försäkringsvillkoren. If har i sin argumentation också framför att den ena av makarna tidigare varit medlem i Hells Angels och spekulerat i om rånet kan ha haft koppling till detta.

Makarna valde då att gå till domstol för att få ut den ersättning de ansåg sig ha rätt till.

Solna tingsrätt slog i en dom i maj förra året fast att If var skyldigt att betala ut ersättning på 154 000 kronor. Tingsrätten höll med If om att makarna inte medverkat i utredningen av rånet på det sätt de var skyldiga till, vilket i detta fall enligt tingsrätten motiverade en nedsättning av försäkringsersättningen med 25 procent.

— Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att NN genom det av If Skadeförsäkring AB åberopade agerandet får anses ha underlåtit att medverka i utredningen och undanhållit uppgifter som kunnat ha betydelse för skaderegleringen samt att han uppsåtligen har åsidosatt sina skyldigheter att efter förmåga vidta åtgärder, heter det bland annat i tingsrättsdomen.

If valde då att överklaga domen till hovrätten.

Svea hovrätt gör dock i sin dom i december samma bedömning som tingsrätten och menar att det är rimligt att betala ut försäkringsersättning med ett avdrag på 25 procent med utgångspunkt från att makarna inte medverkat fullt ut i utredningen. Enligt hovrättsdomen ska If nu betala ut försäkringsersättning till paret på totalt 154 000 kronor. If ska även enligt hovrättsdomen också ersätta paret för ombudskostnader i hovrätten på 12 000 kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen, som meddelades i december.