Etikett: svea hovrätt

Gamla Liv förlorade i Svea hovrätt om pensionsutbetalning av misstag

Av misstag betalade Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv ut 1,2 miljoner kronor till dottern till en man som tecknat en pensionsförsäkring — trots att hon enligt försäkringsavtalet inte var berättigad till efterlevandepension. Svea hovrätt har nu fastställt tingsrättens dom, vilket innebär att dottern slipper betala tillbaka pengarna. 

Bakgrunden är ett försäkringsavtal om ålders- och efterlevandepension tecknades år 1955 av en man bosatt i Nyköping. Den försäkrade hade enligt avtalet rätt till livsvarig pension från 65 års ålder och hans hustru var medförsäkrad.

Enligt försäkringsvillkoren kunde fortsatt utbetalning ske till förmånstagare om den försäkrade avled, under förutsättning att den medförsäkrade hustrun var i livet eller att någon del av garantitiden på 20 år återstod.

År 2012 avled mannen. Då var hans medförsäkrade hustru redan avliden sedan tidigare. Garantitiden på 20 år hade gått ut. Med andra ord skulle någon fortsatt ersättning inte betalas ut, enligt försäkringsvillkoren.

Men trots detta fortsatte Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv att betala ut pengar från försäkringen efter mannens bortgång — men nu nu till mannens dotter som förmånstagare.

Ett skäl till att utbetalningarna fortsatte var att det inte kommit någon automatisk information från folkbokföringen om att den medförsäkrade hustrun var avliden, beroende på att mannen och hustrun vid den tidpunkten var bosatta utomlands.

Från år 2012, då mannen avled, och fram till februari 2021, betalades totalt 1 238 118 kronor ut till dottern. När Gamla Liv efter åtta år upptäckte sitt misstag krävde man  pengarna tillbaka.

Dottern framförde då att hon inte haft detaljkunskap om försäkringsvillkoren, och även fått besked från SEB Trygg Liv om att hon haft rätt till utbetalningarna. Hon påpekade också att hon angett till bolaget att hennes far var änkling när han avled. Hon menade därför hon att hon inte var skyldig att återbetala pengarna.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höll inte med utan gick till domstol för att kräva tillbaka pengarna.

Nyköpings tingsrätt konstaterade i en dom förra året att dottern var i god tro och att hon inrättat sig ekonomi efter utbetalningarna, där pengarna fungerat som ett komplement till hennes låga pension. Domstolen slog också fast att SEB Trygg Liv hade kunnat stoppa utbetalningarna om man kontrollerat ordentligt om dottern hade rätt till försäkringsersättning. Därför underkände domstolen försäkringsbolagets krav.

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv överklagade och nu i januari kom hovrättens dom i målet.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom.  Dottern får med andra ord behålla pengarna.

— Parterna har åberopat samma grunder och utvecklat sin talan på i huvudsak samma sätt här som i tingsrätten. Hovrätten har tagit del av samma bevisning som tingsrätten. Hovrätten gör ingen annan bedömning än den som tingsrätten har gjort. Tingsrättens dom ska alltså inte ändras, skriver hovrätten i sin dom.

Enligt domen ska Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv betala rättegångskostnader i hovrätten på 50 000 kronor, förutom de 143 750 kronorna som avsåg rättegångskostnader i tingsrätten.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.


If förlorade i hovrätten i tvist om ersättning efter rån i hemmet

Svea hovrätt har fastställt en dom från Solna tingsrätt som innebär att If ska betala ut ersättning till ett par i Skåne som anmält att man rånats på värdefulla smycken i sitt hem. Ersättningen minskas dock med 25 procent med utgångspunkt från att den ena av makarna inte medverkat fullt ut i polisutredningen om rånet. 

Bakgrunden är att paret i december 2019 anmälde till polis att man blivit rånad på värdefulla smycken i hemmet av två okända gärningsmän. Enligt polisanmälan ville de först tvinga till sig en dyrbar båt som fanns på tomten men nöjde sig därefter med att stjäla smycken. De smycken som stals vid rånet var värda totalt 408 000 kronor, uppgav paret.

De anmälde också rånet till sitt försäkringsbolag If — som dock valde att inte betala ut någon skadeersättning.

If ifrågasatte om händelsen verkligen gått till på det sätt som makarna påstått och ansåg också att de inte visat att de ägde smyckena. If menade också att paret inte gett korrekt information om smyckenas värde; Ifs värdering av smyckena hamnade på hälften av det värde som makarna uppgivit. If ansåg även att makarna undanhållit uppgifter under utredningen i strid med sina förpliktelser enligt försäkringsavtalslagen och försäkringsvillkoren. If har i sin argumentation också framför att den ena av makarna tidigare varit medlem i Hells Angels och spekulerat i om rånet kan ha haft koppling till detta.

Makarna valde då att gå till domstol för att få ut den ersättning de ansåg sig ha rätt till.

Solna tingsrätt slog i en dom i maj förra året fast att If var skyldigt att betala ut ersättning på 154 000 kronor. Tingsrätten höll med If om att makarna inte medverkat i utredningen av rånet på det sätt de var skyldiga till, vilket i detta fall enligt tingsrätten motiverade en nedsättning av försäkringsersättningen med 25 procent.

— Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att NN genom det av If Skadeförsäkring AB åberopade agerandet får anses ha underlåtit att medverka i utredningen och undanhållit uppgifter som kunnat ha betydelse för skaderegleringen samt att han uppsåtligen har åsidosatt sina skyldigheter att efter förmåga vidta åtgärder, heter det bland annat i tingsrättsdomen.

If valde då att överklaga domen till hovrätten.

Svea hovrätt gör dock i sin dom i december samma bedömning som tingsrätten och menar att det är rimligt att betala ut försäkringsersättning med ett avdrag på 25 procent med utgångspunkt från att makarna inte medverkat fullt ut i utredningen. Enligt hovrättsdomen ska If nu betala ut försäkringsersättning till paret på totalt 154 000 kronor. If ska även enligt hovrättsdomen också ersätta paret för ombudskostnader i hovrätten på 12 000 kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen, som meddelades i december.