Etikett: solna tingsrätt

If förlorade i hovrätten i tvist om ersättning efter rån i hemmet

Svea hovrätt har fastställt en dom från Solna tingsrätt som innebär att If ska betala ut ersättning till ett par i Skåne som anmält att man rånats på värdefulla smycken i sitt hem. Ersättningen minskas dock med 25 procent med utgångspunkt från att den ena av makarna inte medverkat fullt ut i polisutredningen om rånet. 

Bakgrunden är att paret i december 2019 anmälde till polis att man blivit rånad på värdefulla smycken i hemmet av två okända gärningsmän. Enligt polisanmälan ville de först tvinga till sig en dyrbar båt som fanns på tomten men nöjde sig därefter med att stjäla smycken. De smycken som stals vid rånet var värda totalt 408 000 kronor, uppgav paret.

De anmälde också rånet till sitt försäkringsbolag If — som dock valde att inte betala ut någon skadeersättning.

If ifrågasatte om händelsen verkligen gått till på det sätt som makarna påstått och ansåg också att de inte visat att de ägde smyckena. If menade också att paret inte gett korrekt information om smyckenas värde; Ifs värdering av smyckena hamnade på hälften av det värde som makarna uppgivit. If ansåg även att makarna undanhållit uppgifter under utredningen i strid med sina förpliktelser enligt försäkringsavtalslagen och försäkringsvillkoren. If har i sin argumentation också framför att den ena av makarna tidigare varit medlem i Hells Angels och spekulerat i om rånet kan ha haft koppling till detta.

Makarna valde då att gå till domstol för att få ut den ersättning de ansåg sig ha rätt till.

Solna tingsrätt slog i en dom i maj förra året fast att If var skyldigt att betala ut ersättning på 154 000 kronor. Tingsrätten höll med If om att makarna inte medverkat i utredningen av rånet på det sätt de var skyldiga till, vilket i detta fall enligt tingsrätten motiverade en nedsättning av försäkringsersättningen med 25 procent.

— Vid en samlad bedömning finner tingsrätten att NN genom det av If Skadeförsäkring AB åberopade agerandet får anses ha underlåtit att medverka i utredningen och undanhållit uppgifter som kunnat ha betydelse för skaderegleringen samt att han uppsåtligen har åsidosatt sina skyldigheter att efter förmåga vidta åtgärder, heter det bland annat i tingsrättsdomen.

If valde då att överklaga domen till hovrätten.

Svea hovrätt gör dock i sin dom i december samma bedömning som tingsrätten och menar att det är rimligt att betala ut försäkringsersättning med ett avdrag på 25 procent med utgångspunkt från att makarna inte medverkat fullt ut i utredningen. Enligt hovrättsdomen ska If nu betala ut försäkringsersättning till paret på totalt 154 000 kronor. If ska även enligt hovrättsdomen också ersätta paret för ombudskostnader i hovrätten på 12 000 kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen, som meddelades i december.


Gjensidige förlorade i tvist om brand vid kadetternas examensfest

Gjensidige har förlorat en tvist vid Solna tingsrätt i ett fall som gäller en brand i samband med en examensfest för kadetterna vid Sjökrigsskolan i Karlskrona. Vid festen antändes nödbloss och ett ”eldsvärd” inomhus. Domstolen menar dock att det inte går att klarlägga att den person som antände nödblosset orsakat branden. 

Bakgrunden är att det ordnades en fest i Karlskrona natten mellan den 11 och 12 december 2018 i en lägenhet som fungerade som festlokal för kadetterna vid Sjöstridsskolan. Festen ordnades i samband med examen från Sjöstridsskolan, och mellan 15 och 20 personer var på plats i lokalen.

Under festen inträffade en brand när några av festdeltagarna antänt ett nödbloss och satt eld på ett ”eldsvärd”, det vills säga en träpinne inlindad i tygremsor som dränkts i tändvätska. Elden spred sig från en hörnsoffa och ledde till att lägenheten blev helt utbränd. Ytterligare lägenheter i huset blev svårt rökskadade. I efterspelet till branden fick flera av festdeltagare strafföreläggande för allmänfarlig vårdslöshet.

Fastigheten var försäkrad hos Gjensidige som betalade ut ersättning på 1,7 miljoner kronor för skadorna till byggnadens ägare AB Karlskronahem. Gjensidige menade att branden orsakats av den person som antände nödblosset och valde att rikta krav mot honom med hänvisning till att han varit grovt vårdslös.

Festdeltagaren som tänt eld på nödblosset tillbakavisade att han agerat grovt vårdslöst och hänvisade bland annat till att branden istället kunde ha orsakats av att den festdeltagare som svingade eldsvärdet.

Eftersom parterna inte gick att komma överens om skadeståndsansvaret gick tvisten till domstol, där festdeltagaren företräddes av sitt försäkringsbolag Moderna.

— Antändandet av nödblosset skedde i ett rum fullt av i olika grad berusade människor och där det även fanns möbler i tyg och trä. Vidare var det mörkt och rökigt i vardagsrummet. Risken för mycket allvarliga personskador vid en brand var överhängande. Det fanns även en stor risk för brandspridning vid branden. Trots detta valde NN att antända nödblosset inne i lägenheten, heter det i Gjensidiges argumentation för att hanteringen av nödblosset orsakade branden och också kunde definieras som grov vårdslöshet.

Nu har dom fallit vid Solna tingsrätt. Domstolen kommer fram till att det inte är möjligt att säga om det var nödblosset eller eldsvärdet som orsakade branden och att Gjensidige därför inte visat att den person som antände nödblosset också orsakade branden.

Så här formuleras det i domen:

— Vid en samlad bedömning utifrån det förebringade materialet finner tingsrätten att sannolikheten för att branden startat till följd av varma restprodukter från nödblosset inte är större än att den startat till följd av fallande brinnande tygflagor från eldsvärdet. Det är således inte klart mer sannolikt att NN1 orsakat branden än att den startat till följd av en annan orsak, nämligen genom NN2:s agerande med eldsvärdet. Gjensidige har alltså inte nått upp till det beviskrav som är en förutsättning för bifall till talan. Käromålet ska därför ogillas.

Gjensidige ska nu stå för rättegångskostnaderna på 300 000 kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.


Inte oskäligt kräva specifikation – If vann i domstol om advokatarvode

If Skadeförsäkring har vunnit ett mål där en advokatfirma stämt försäkringsbolaget. Advokatfirman menade att det var oskäligt av försäkringsbolaget att kräva en tidsspecifikation för ett arbete som nedlagts för en klient som hade en rättsskyddsförsäkring i If.

I tvisten hade Göteborgs Advokatbyrå AB stämt If på 71 000 kronor. Bakgrunden var att Göteborgs Advokatbyrå i tre olika tvister företrätt ett företag med en rättsskyddsförsäkring i If. Göteborgs Advokatbyrå begärde ersättning från If med 162 000 kronor. If valde att bara betala ut 91 000 kronor. If menade nämligen att kraven för utbetalning inte hade uppfyllts då det saknade tidsspecifikation, vilket krävs enligt bolagets försäkringsvillkor.

Göteborgs Advokatbyrå invände att ett sådant försäkringsvillkor inte har rättsverkan gentemot den anlitade advokatbyrån och dessutom vore oskäligt. Advokatbyrån hänvisade också till Advokatsamfundets regelverk.

Men domstolen valde helt att gå på Ifs linje. Så här formuleras det i domen:

– Tingsrätten har kommit fram till att villkoret ska gälla mellan Advokatbyrån och If och att det inte ska jämkas. Eftersom ingen tidsspecificering har lämnats av Advokatbyrån till If är inte villkoret uppfyllt. Advokatbyrån kan därför inte kräva att If ska betala ut ersättning med yrkat belopp. Advokatbyråns yrkande ska därför avslås.

Advokatbyrån ska nu betala Ifs rättegångskostnader på 32 000 kronor.

Trygg-Hansa vann i miljontvist efter spårvagnsolyckor i Norrköping

Trygg-Hansa har vunnit en tvist i Svea hovrätt om skadestånd i samband med två spårvagnsolyckor i Norrköping. Hovrätten går på samma linje som tingsrätten vilket innebär att Trygg-Hansa ska få ett skadestånd på 14 miljoner kronor från operatören Transdev. 

Tvisten rör två olika spårvagnsolyckor i Norrköping; den 26 augusti 2008 och den 17 mars 2009. 

Vid den ena olyckan körde en spårvagn in i två personbilar. En person måste uppsöka sjukhus. Vid den andra olyckan krockade två spårvagnar med varandra och två passagerare fördes till sjukhus. 

Spårvagnarna ägdes av Norrköpings kommun och var försäkrade hos Trygg-Hansa. Trygg-Hansa betalade ut skadeersättning till kommunen och beslöt att därefter kräva regressersättning från det företag som ansvarade för driften av spårvagnstrafiken: Transdev Sverige AB, tidigare Veolia Transport Sverige AB. Detta eftersom det var anställda i Transdev som var vållande till olyckorna.

Sammanlagt krävde Trygg-Hansa 14 miljoner kronor av Transdev. Då Transdev tillbakavisade kravet gick Trygg-Hansa till domstol. 

I en första vända fick Trygg-Hansa rätt i Solna tingsrätt. Domstolen beslutade i en dom förra året att Transdev skulle betala ett skadestånd på 14 miljoner kronor.  

Transdev överklagade till Svea hovrätt som i sin dom från i går gick helt och hållet på tingsrättens linje. Trygg-Hansa/Codan får därmed 14 miljoner kronor i skadestånd plus betalning för rättegångskostnader på sammanlagt drygt 3 miljoner kronor.