Etikett: Länsförsäkringar Stockholm

LF Stockholm stämmer Skanska efter brand vid Karolinska

Länsförsäkringar Stockholm har inkommit till Stockholms tingsrätt med en stämningsansökan mot Skanska. Skanska krävs på 3 miljoner kronor plus rättegångskostnader, för att genom försummelse ha orsakat en brand vid forskningscentrumet Biomedicum vid Karolinska Institutet i Solna norr om Stockholm. 

Eldsvådan inträffade i september 2016.

Branden startade i en ventilationstrumma vid byggnationen av det nya forskningscentrumet Biomedicum. Troligen orsakades den av att någon kastat ned en glödande fimp i ventilationstrumman, varvid cellplast för isolering fattade eld. Inga personskador uppstod, men branden ledde till att delar av fasaden måste bytas ut och att delar ut huset måste saneras på grund av rökskador. 

En av de entreprenörer som drabbades var Fasadglas Bäcklin AB. Bolaget är försäkringstagare hos Länsförsäkringar Stockholm, som har betalat ut skadeersättning på knappt 3 miljoner kronor. 

Därför kräver nu Länsförsäkringar Stockholm ersättning av totalentreprenören Skanska, som man anser bär skuld till att branden uppstod. Enligt Länsförsäkringar Stockholm har Skanska gjort sig skyldigt till försummelse, genom att man inte gjort något för att förhindra att cigarettfimpar slängdes på fel ställe.

Så här formuleras det i stämningsansökan: 

– Skanskas icke-ingripande har medfört att cigarettfimpar kastats där den lättantändliga och oskyddade cellplasten låg, vilket orsakat att cellplasten antändes med omstämda skada som följd.

Här kan du som är abonnent på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan.

Kammarrätten friar revisor i LF Stockholms valberedning

Kan en revisor sitta som ordförande i valberedningen för ett stort försäkringsbolag? Nej, ansåg Revisorsinspektionen. Nej, menade också Förvaltningsrätten i en dom förra året. Men Kammarrätten har nu i en färsk dom friat revisorn. 

Det finns strikta regler för vad en revisor för göra och inte får göra. Revisorns oberoende ska inte kunna ifrågasättas. Därför finns förbud mot sidoverksamhet som kan rubba förtroendet för oberoendet.

Under förra året menade Revisorsinspektionen – tidigare Revisorsnämnden – att en revisor passerat gränsen för det tillåtna när han tackade ja till ett uppdrag som ledamot och ordförande i valberedningen för Länsförsäkringar Stockholm. Revisorn Per Gustafsson tilldelades en erinran. Nämnden pekade på att uppdraget gav ett betydande inflytande över styrelsens sammansättning, och att det därmed skulle kunna rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet.

Beslutet överklagades i en första vända till Förvaltningsdomstolen i Stockholm som i juni förra året inte fann skäl att ändra på Revisorsinspektionens beslut. 

Domen i Förvaltningsdomstolen överklagades vidare till Kammarrätten i Stockholm som nu har meddelat sin dom.

Domen går stick i stäv mot Revisorsinspektionens och Förvaltningsrättens beslut och friar därmed Per Gustafsson från erinran. 

Så här heter det bland annat i Kammarrättens dom: 

”Den omsta¨ndigheten att valberedningen genom sitt arbete har en viss mo¨jlighet att pa°verka styrelsens sammansa¨ttning a¨r enligt kammarra¨tten inte tillra¨cklig fo¨r att han ska anses vara engagerad i omfattande affa¨rsverksamhet. Det finns inte heller na°gra uppgifter om att han till fo¨ljd av sidoverksamheten regelma¨ssigt hamnar i situationer da¨r han ma°ste avsa¨ga sig pa°ga°ende uppdrag. De aktuella uppdragen a¨r enligt kammarra¨ttens bedo¨mning da¨rfo¨r inte av sa°dan art att de ska anses vara fo¨rtroenderubbande.”

Domen föll i går den 29 januari och kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.