Etikett: Gröna obligationer

25 miljarder kronor! Folksam har nått målet för gröna obligationer

Folksam meddelar i dag att man uppnått sitt mål att före utgången av år 2018 äga mer än 25 miljarder kronor i gröna obligationer. Målet uppnås genom en investering på 600 miljoner kronor i en grön obligation utgiven av Världsbanken. 

25 miljarder kronor motsvarar ungefär 6 procent av Folksams samlade investeringar. Enligt Folksam är gröna obligationer ett sätt för att rikta investeringar mot projekt som bidrar till FN:s globala mål för hållbar utveckling – något som är i linje med visionen att Folksams kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld.

– När vi satte upp målet om 25 mdr för drygt två sedan var det för att visa för både oss själva och de finansiella marknaderna att vi menade allvar med vår förflyttning. Att investera i gröna obligationer och andra obligationer utgivna av låntagare med hållbarhetsfrågor högt på agendan är en viktig del av vårt DNA. Det har varit en fantastisk resa så här långt. Vi har knutit starka band med många viktiga aktörer, inte minst Världsbanken där vi nu är med och finansierar en mängd projekt som ytterst handlar om att utrota fattigdom i världen och skapa delat välstånd, sade VD och koncernchef Jens Henriksson i en kommentar vid ett seminarium i samband med Världsbankens och IMF:s årsmöten.

– Samtidigt har våra goda affärsrelationer med Sveriges kommuner stärkts ytterligare och vi är stolta över att få vara del av de ansträngningar som görs för att skapa hållbara samhällen. Sedan vi satte upp målet har marknaden för gröna obligationer och vad som ofta kallas hållbara obligationer utvecklats enormt och det är glädjande att vi varit med och bidragit. Vi är i den här marknaden för att stanna och är mycket förväntansfulla och entusiastiska inför fortsättningen.

 

Humlegården i miljardemission av gröna obligationer

Humlegården meddelade under torsdagen att man genomfört en emission av gröna obligationer för 1 100 miljoner kronor med en treårig löptid. Därmed har Humlegården utestående gröna obligationer för 2 350 miljoner kronor.

Via gröna obligationer finansierar Humlegården projekt såsom miljöcertifierade fastigheter och initiativ som ger energieffektiviseringar eller främjar användningen av förnybar energi.

– Intresset för våra gröna obligationer är stort och att vi nu genomför ytterligare en emission är ett led i vår strävan mot att all vår finansiering ska vara grön inom ett par år, säger Anneli Jansson, VD på Humlegården, i en presskommentar.

Avsikten är att all nyproduktion ska certifieras enligt bästa möjliga miljöklass. Ett exempel är kontorsfastigheten Grow i Solna strand som är under uppförande.

Obligationsemissionen genomfördes tillsammans med SEB och Swedbank. Bland de deltagande investerarna återfinns: AMF, Carnegie Fonder, Cicero Fonder, Cliens, Enter Fonder, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Monyx AM, Quesada Kapitalförvaltning, Spiltan Fonder, Swedbank Robur och Öhman Fonder. 

 

FI dissar förslag på statliga åtgärder för gröna obigationer

Nej, det behövs inga statliga åtgärder med syfte att öka tillväxten av den gröna obligationsmarknaden. Det anser Finansinspektionen i sitt remissvar på utredningsförslaget ”Att främja gröna obligationer”. FI avstyrker därför förslaget. 

I remissvaret skriver FI att man välkomnar framväxten av gröna obligationer, mot bakgrund av att de kan bidra till den omställning som behövs för att uppnå en hållbar utveckling. 

Finansinspektionen välkomnar därför ambitionen i utredningen att främja en välfungerande grön obligationsmarknad genom förbättrad information och ökad transparens.

Däremot anser FI inte att utredningen har kunnat visa på behovet av statliga åtgärder.

Så här skriver FI i sin kommentar till remissvaret: 

– Utredningen föreslår bland annat att FI ska utveckla en struktur för att definiera hållbara tillgångar. Detta förslag är oklart utformat , men reser viktiga principiella frågor om vilken roll staten bör ha i sådana sammanhang. Utredningen har heller inte utrett vilka kriterier som bör gälla för en så kallad öronmärkning. 

Här kan du läsa FI:s remissvar i sin helhet. 

Folksam investerar 3 Mdr kr i gröna obligationer från EIB

Folksamgruppen meddelar i dag att man köper gröna obligationer till ett värde av drygt 3 miljarder kronor, eller 400 miljoner USD, utgivna av Europeiska investeringsbanken.

Så här fördelar sig investeringen inom Folksamgruppen: Folksam Liv 182 miljoner USD, Folksam Sak 52 miljoner USD och KPA Pension 166 miljoner USD.

Investeringen beskrivs som Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv av gröna obligationer.

– Vårt engagemang i gröna obligationer gynnar direkt våra kunder genom att deras pengar bidrar till miljö- och klimatsmarta projekt, samtidigt som de får trygg avkastning. Dessa investeringar visar hur vi kan göra verklig nytta och leva enligt Folksams vision, säger Jens Henriksson, VD och koncernchef i Folksamgruppen, i en presskommentar.

Europeiska investeringsbankens är en av världens största emittenter av gröna obligationer. Obligationerna finansierar projekt inom förnyelsebar energi – som vind, sol och vatten – och energieffektivitet.

Genom investeringen i Europeiska investeringsbankens gröna obligationer har Folksamgruppen nu investerat omkring 20 miljarder kronor i gröna obligationer under två år. Målet är att innan utgången av 2018 öka investeringarna till 25 miljarder kronor.

 

Utredare vill att staten ska ge ut gröna obligationer

Låt staten ge ut gröna obligationer! Ordna rutiner för validering! Det är några av förslagen i utredningen om gröna obligationer som lades fram under onsdagen. 

Finansmarknadsminister Per Bolund tog under onsdagen emot betänkandet från utredningen om gröna obligationer från utredaren Mats Andersson, tidigare VD för Sjätte AP-fonden. 

– Gröna obligationer kan vara viktiga för att öka finansieringen till klimatomställningen. Det blir spännande att ta del av utredningens bedömning av hur marknaden fungerar idag och hur den kan stärkas. Jag tycker exempelvis det är intressant att utredningen föreslår att staten ska ge ut gröna obligationer säger Per Bolund i en presskommentar.

Förutom förslaget om att staten ska ge ut gröna obligationer, har utredningen analyserat och lämnat förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering, och lämnat förslag på vilken information  investerare behöver för sina investeringsbeslut.

Här kan du ta del av hela utredningen. 

Utredning om gröna obligationer presenteras på onsdag

Nu på onsdag läggs den statliga utredningen om gröna obligationer fram för finansmarknadsminister Per Bolund. 

En pressträff kommer att hållas under onsdagseftermiddagen där den särskilde utredaren Mats Andersson – tidigare VD för Sjätte AP-fonden – presenterar sina slutsatser. 

Utredningen tillsattes i december 2016, och uppdraget har bland annat omfattat att analysera och ta fram exempel på projekttyper som kan finansieras med gröna obligationer, och föreslå en struktur med processer och kriterier som identifierar gröna projekt.

Utredningen har också haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på processer och rutiner för tredjepartsvalidering av gröna obligationer och lämna förslag på vilken slags information som investerare behöver för att fatta välgrundade investe­ringsbeslut.

Folksam köper gröna obligationer för 350 miljoner USD

Folksam meddelade i dag att bolag i gruppen förvärvat gröna obligationer till ett värde av 350 miljoner USD, motsvarande knappt 3 miljarder kronor. Det handlar om obligationer utgivna av Världsbankens organ för privat sektor, IFC.

Därigenom har Folksam nått ett etappmål på 12 miljarder kronor i gröna obligationer. Ett nytt mål har satts upp på 25 miljarder kronor.

– Jag är mycket glad över vårt nära samarbete med Världsbankens olika organ. För våra kunder innebär det här omfattande engagemanget i gröna obligationer trygg avkastning, samtidigt som deras pengar bidrar till miljö- och klimatsmarta projekt, säger Jens Henriksson, VD och koncernchef i Folksamgruppen, i en presskommentar.

IFC – The International Finance Corporation – är ett av Världsbankens fem organ. IFC ger lån till projekt i tillväxt- och utvecklingsländer för att främja deras utveckling och uppbyggnad. Det kan handla om allt från vattenkraftprojekt i länder som Costa Rica och Chile till solkraftprojekt i Indien.

Investeringen fördelar sig så här i Folksamgruppen: Folksam Liv 159 miljoner USD, Folksam Sak 46 miljoner USD och KPA Pension 145 miljoner USD.

Folksam köper obligationer från Världsbanken för 350 miljoner USD

Folksam meddelar i dag att man förvärvar gröna obligationer utgivna av Världsbanken till ett värde av 350 miljoner USD. Därmed har Folksamgruppen på mindre än ett år investerat mer än 10 miljarder kronor i gröna obligationer.

Utgivare är International Bank for Reconstruction and Development, ett av Världsbankens fem organ som ger lån till tillväxt- och utvecklingsländer.

Investeringen på 350 miljoner USD – motsvarande drygt 3 miljarder kronor – är Folksamgruppens enskilt största hittills i gröna obligationer. Den fördelar sig så här i Folksamgruppen: Folksam Liv 163 miljoner USD, Folksam Sak 44 miljoner USD och KPA Pension 143 miljoner USD.

– Vårt engagemang i gröna obligationer gynnar direkt våra kunder genom att deras pengar bidrar till miljö- och klimatsmarta projekt, samtidigt som de får trygg avkastning. Dessa investeringar visar hur vi kan göra verklig nytta och leva enligt Folksams vision, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen, i en presskommentar.

Genom investeringen i Världsbankens gröna obligationer har Folksamgruppen investerat totalt mer än 10 miljarder kronor i gröna obligationer sedan maj förra året. Avsikten är att ytterligare utöka investeringarna.

Mats Andersson utreder marknaden för gröna obligationer

I dag meddelades att Mats Andersson – tidigare VD för Fjärde AP-fonden – kommer att utses till särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur marknaden för gröna obligationer kan främjas. 

– Det finns idag en stark efterfrågan på investeringar i gröna obligationer. Vi vill undersöka hur marknaden kan utvecklas för att underlätta investeringar som bygger en hållbar värld. Vi vill också säkerställa ett högt förtroende för marknaden, tillväxten får inte ske på bekostnad av urholkade miljökrav, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

I uppdraget ingår att analysera och ta fram exempel på vilka projekttyper som skulle kunna finansieras med gröna obligationer och föreslå en struktur med pro­cesser och kriterier som identifierar gröna projekt. Utredningen ska också analysera och lämna förslag på processer och rutiner för att säkerställa vad som är gröna obligationer, samt lämna förslag på vilken information som investerare behöver för sina investe­ringsbeslut.

Uppdraget ska redovisas senast om ett år, den 15 december 2017.