Etikett: Skatterättsnämnden

HFD ändrar skatterättsnämndens beslut om pensionsrådgivning

Nej, vanlig rådgivning om arbetsgivarbetald pension ska inte betraktas som en skattepliktig förmån för den anställde. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom på torsdagen, där man ändrar på Skatterättsnämndens tidigare besked. Däremot betraktas mer omfattande pensionsplanering och privatekonomisk rådgivning som en skattepliktig förmån, enligt HFD.

Bakgrunden till målet är att det ställts en fråga till Skatterättsnämnden om pensionsvägledning som betalas av arbetsgivaren är en skattepliktig förmån. Det fall som beskrevs var att de anställda dels skulle få råd om pensionerna av en konsult, dels använda ett digitalt rådgivningssystem. Den första frågan som ställdes gällde om pensionsrådgivning enbart om arbetsgivarbetald pension skulle vara skattepliktig. Den andra frågan gällde om mer omfattande pensionsrådgivning, inklusive råd om allmän pension och privatekonomiska och familjerättsliga frågor, var skattepliktig.

Skatterättsnämnden beslutade i sitt förhandsbesked — till mångas överraskning och förtvivlan — att all pensionsrådgivning är skattepliktig om den betalas av arbetsgivaren.

Förhandsbeskedet överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har kommit med sin dom i målet.

I domen skriver HFD — med ändring av beslutet i Skatterättsnämnden — att pensionsrådgivning som enbart omfattar sådan pension som är utfäst av arbetsgivaren inte ska betraktas som en skattepliktig förmån.

Om det däremot handlar om en mer omfattande vägledning om pensioner ska det betraktas som en skattepliktig förmån, enligt domen i HFD.

Så här skriver domstolen när det gäller frågan om pensionsrådgivning som enbart pension som arbetsgivaren har utfäst:

— Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening är denna rådgivning närmast att betrakta som en nödvändig förutsättning för att den anställde ska kunna bilda sig en uppfattning om omfattningen av de pensionsförmåner som följer med anställningen och om vad de olika alternativ som denne har att ta ställning till innebär. Utfästelsen om pension är en del av anställningsavtalet och vad det ytterst handlar om är att den anställde ska förstå innehållet i detta avtal och vara medveten om konsekvenserna av de olika handlingsalternativ som regleras i det. Mot den bakgrunden kan vägledningen inte betraktas som en förmån för den anställde.

En av domarna i HFD anmälde skiljaktig mening, och ansåg att det inte fanns någon anledning att ändra Skatterättsnämndens bedömning.

Här kan du ta del av Högsta förvaltningsdomstolens dom. 

SRN: Utländskt försäkringsbolag behöver inte betala kupongskatt

Utländska försäkringsbolag ska inte behöva betala kupongskatt för utdelning för svenska aktier kopplade till en försäkring – under förutsättning att försäkringstagaren betalar avkastningsskatt i Sverige för samma försäkring. Det har Skatterättsnämnden beslutat i ett förhandsbesked. 

I förhandsbeskedet, som publicerades den 5 september, sägs det att det skulle strida mot EU-rätten om bolaget betalar kupongskatt samtidigt som försäkringstagaren betalar avkastningsskatt. 

Så här skriver Skatterättsnämnden i sitt förhandsbesked, där ”X” står för bolagets namn: 

– Sökanden har hävdat att denna skillnad i beskattning är ett hinder för den fria rörligheten för tjänster i artikel 56 FEUF. Skatterättsnämnden delar den bedömningen.

– Enligt Skatterättsnämnden kan inte hindret rättfärdigas. Att i Sverige obegränsat skattskyldiga försäkringstagare ackumulerar avräkningsbar kupongskatt som eventuellt kan utnyttjas för nedsättning av avkastningsskatt påverkar inte bedömningen, särskilt eftersom det finns en risk att denna carry forward inte kommer att kunna utnyttjas. X är därför inte skattskyldigt till kupongskatt för utdelning på svenska aktier hänförliga till försäkringar där försäkringstagarna är skattskyldiga till avkastningsskatt.

Här kan du ta del av förhandsbeskedet.

Vi skrev tidigare om ett annat SRN-beslut denna vecka som rör beskattning av utländska kapitalförsäkringar när skatten i bolaget är högre än den svenska avkastningsskatten: 

Det kan du läsa om här. 

SRN: Överskjutande skatt på utlandsförsäkring kan inte sparas

Nej, det är inte möjligt att ha en innestående fordran på framtida kvittning av skatt på en utländsk k-försäkring ifall skatten på den utländska försäkringen överstiger den svenska avkastningsskatten. Det skriver Skatterättsnämnden i ett färskt förhandsbesked. Nämnden var dock inte enig i sitt beslut.   

En person bosatt i Sverige med en kapitalförsäkring i ett utlandsbaserat försäkringsbolag vände sig förra året till Skatterättsnämnden med en förfrågan om avkastningsskatten på sin försäkring. 

En svensk försäkringstagare med ett försäkringssparande i utlandet ska betala avkastningsskatt i Sverige, det säger lagen. Och om det är skatt på försäkringen i det utländska bolaget, då sätts den svenska avkastningsskatten ned i motsvarande mån.

Men vad händer om skatten i det utländska bolaget är högre än den svenska avkastningsskatten?

Får man i så fall ha den överskjutande utländska skatten liksom innestående, för att kunna kvitta mot den svenska skatten ett annat år?

Det menade försäkringstagaren i sin förfrågan till Skatterättsnämnden.

Skulle inte så vara fallet, kunde det ses som diskriminerande enligt EU:s regelverk  och som ett hinder för den fria rörligheten, menade försäkringstagaren. 

Det svenska Skatteverket höll inte med. Det gjorde inte heller Skatterättsnämnden. Nämndens majoritet menade att det inte strider mot EU-rätten att det saknas rätt till återbetalning av avkastningsskatt motsvarande den skatt i utlandet som överstiger den svenska avkastningsskatten samma år.

Så här skriver nämnden i sitt – anonymiserade – beslut:

– A har inte rätt till återbetalning av avkastningsskatt enligt lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, AvPL, motsvarande den kupongskatt som belastar hennes försäkring i X och som överstiger avkastningsskatten för samma år.

Men nämnden var inte enig. Två ledamöter – Mattias Dahlberg och Ulla Werkell – framförde skiljaktig mening och ansåg att avräkningsbar skatt som inte kan utnyttjas ett år ska kunna kvarstå för att utnyttja ett senare år. De menade att det ökade beskattningsuttaget och det administrativa merarbetet innebär en negativ olikbehandling av kapitalförsäkringar i utlandet jämfört med motsvarande försäkringar i Sverige. Därmed inskränks det fria tillhandahållandet av tjänster enligt EU:s regelverk, menade de båda. 

Här kan du ta del av hela beslutet från Skatterättsnämnden.