Etikett: Jesper Andersson

Jesper Andersson: Ett glädjande bokslut för Folksamgruppen

Jesper Andersson är CFO på Folksam sedan ett drygt år tillbaka. Han säger till Sak & Liv att det är ett glädjande bokslut 2017 för Folksamgruppen. 

– Vi har ökat volymerna, både inom sak och liv och ligger nu nära 50 miljarder kronor totalt. Det är inte illa. Det förvaltade kapitalet är rekordhögt. Ett exempel på hur stor ökningen är är FOLO där vi på två år har gått från 65 till 87 miljarder i fondförsäkringstillgångar. 

Inom sakförsäkring kan Folksam bland annat glädjas åt kraftigt minskad driftskostnadsprocent. 

– Där har vi gått från 18,9 till 15,2 procent på två år. Det beror dels på lägre anskaffningskostnader, dels på kostnadskontroll, samt att vi har fått tillbaka en del pensionsmedel. Totalt har vi nu kunnat komma ned i totalkostnadsprocent till 97,9, säger Jesper Andersson. 

Det är ju utmärkt. Samtidigt finns det ju konkurrenter inom sakförsäkring som ligger på ett combined ratio under 90 i dag. Hur ser du på det?

 – Den stora skillnaden är att vi är kundägda. Där skiljer vi oss från bolag som If och Trygg-Hansa. Vårt syfte är att ha låga premier och kunna betala ut den skadeersättning och stå för kundnytta. 

Inom sakförsäkring kan Folksam också glädja sig åt en reavinst på försäljningen av aktierna i danska Alka på 700 miljoner kronor. 

På livområdet säger Jesper Andersson att avkastningen är tillfredsställande över en längre period, även om Folksam Liv under 2017 hade en lägre totalavkastning än flera konkurrenter på grund av en lägre andel aktier och låg avkastning 2017 på innehavet av Swedbankaktier. 

– På tio år har vi kunnat ge en genomsnittlig avkastning inom traditionell försäkring på 6,9 procent per år i Folksam Liv och 7,6 procent i KPA Pension. De traditionella försäkringen visar sin styrka, där vi över tid har kunnat hålla stabil återbäringsränta över tid för våra kunder. På livområdet tror jag framförallt att det är inom trad som vi har goda tillväxtmöjligheter, säger Jesper Andersson till Sak & Liv. 

Tryg köper Alka i miljardaffär – Folksam säljer sina 10 %

Försäkringskoncernen Tryg har avtalat om att förvärva Alka Forsikring, som har nära band till den danska arbetarrörelsen och fackliga organisationer som största ägare. Folksam Sak har hittills varit delägare i bolaget med drygt 10 procent av aktierna, men har liksom övriga ägare avtalat om att sälja sin andel i företaget till Tryg.

Köpeskillingen är på 8,2 miljarder DKK. Affären väntas bli fullbordad under första halvåret 2018.

Alka har i dag 380 000 kunder och en premieintäkt på 2,5 miljarder kronor. Bolagets combined ratio har stadigt legat på 84 procent de senaste fem åren. De senaste tolv månaderna har Alkas försäkringstekniska resultat legat på 325 miljoner DKK.

Så här uttalar sig Trygs koncernchef Morten Hübbe om affären i ett pressmeddelande:

– Vi är mycket nöjda med köpet av Alka som kommer att stärka vår position i Danmark. Alka har levererat en bra kombination av goda finansiella resultat och en hög tillväxt framdriven av ökad kundnöjdhet. Alka ligger i framkant när det gäller digital distribution, vilket gör det lättare att vara kund. Vi ser fram emot att vidareutveckla det redan goda samarbetet mellan Alka och den fackliga rörelsen, baserat på Trygs erfarenhet av samarbete med fackförbund. Vi ser också fram emot att Alkas kunder ska få glädje av TryghedsGruppens medlemsbonus, som har utgjort 8 procent av premien per år de senaste tio åren. Härutöver ser vi attraktiva synergier och vinster med samgåendet både för Tryg och för Alka.

Genom förvärvet får Tryg en samlad marknadsandel på den danska privatmarknaden med 22 procent, inklusive Alkas 6 procent.

Folksam Sak gick in som ägare i Alka 1991. För Folksam Saks del medför nu försäljningen en reavinst på motsvarande cirka 700 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner.

Folksamgruppens CFO Jesper Andersson kommenterar affären så här i ett pressmeddelande i dag på morgonen:

– Det här är en fantastisk affär för våra sakförsäkringskunder. Förutom engagemanget som delägare har Folksam Sak haft ett samarbete med Alka i decennier.

Försäljningen är villkorad av godkännande från bland andra danska Finansinspektionen samt konkurrensmyndigheten.

Slutsignalen för Friends! Folksam säljer sin andel för 17 000 kr

Folksam Sak säljer sin del Cooperante AB som äger 11 procent av Arenabolaget i Solna. Folksams ursprungliga investering var 100 miljoner kronor, nu säljs aktierna för 17 000 kronor. 

Förutom de 17 000 kronorna i köpeskilling får Folksam Sak – genom en överenskommelse med Svenska Fotbollförbundet – en tilläggsköpeskilling på en tredjedel av förbundets möjliga intäkter från Arenabolaget fram till år 2030.

– Försäljningen av Folksam Saks andel i Cooperante är en naturlig följd efter den renodling i ägarstrukturen kring Friends Arena som skedde runt årsskiftet. Samtidigt har investeringen inte utvecklats som vi hade förväntat oss. Trots nedskrivningen hade Folksam Sak en totalavkastning på 6,6 procent motsvarande 2,5 miljarder kronor under 2016, säger Jesper Andersson, ekonomidirektör i Folksamgruppen, i en presskommentar.

Folksam Sak skrev ner värdet av sitt innehav i Cooperante till 0 kronor per den 31 december. Under 2015 hade Cooperante AB intäkter på 0 kronor och uppvisade en förlust på 29,9 miljoner kronor. 

Här är de nya cheferna i Folksams koncernledning

Folksams VD Jens Henriksson stuvar nu om i sin koncernledning. Daniel Barr utses till ny produktdirektör, Jesper Andersson blir ny ekonomidirektör/CFO och Anna-Karin Laurell rekryteras till Folksam som ny chef för affärsområde Privat.

– Jag är väldigt glad över den nya utformningen av Folksams koncernledning. Att Daniel Barr kliver in som chef för Produkt är helt naturligt med tanke på den expertkunskap han besitter. Jesper Andersson har, i de roller som han haft i Folksam, visat prov på stor förmåga att anta komplexa utmaningar med hög professionalitet. Dessutom känns det extra roligt att kunna hälsa Anna-Karin Laurell välkommen tillbaka till Folksam. Med dessa utnämningar har vi en komplett koncernledning med omfattande bredd och erfarenhet, säger Jens Henriksson i ett pressmeddelande i dag på morgonen.

Daniel Barr har närmast varit tillförordnad ekonomidirektör. Han är ekonomie licentiat i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm ochkom till Folksam som ansvarig för införandet av Solvens II.

Jesper Andersson har närmast varit chef för affärsområde Privat. Han är filosofie kandidat i matematisk statistik från Stockholms universitet och har via en karriär som bland annat koncernchefaktuarie i Folksam Sak varit vd för skadeförsäkringsbolaget Tre Kronor. I höstas tog han över rollen som chef för affärsområde Privat.

Tomas Norderheim, som varit tillförordnad chef Produkt, lämnar Folksam och går i pension.

Anna-Karin Laurell kommer närmast från tjänsten som VD för Bukowskis, men har tidigare arbetat i Folksamkoncernen. Hon var vd i försäkringsbolaget SalusAnsvar när Folksam förvärvade bolaget 2013 och arbetade även som verksamhetschef inom Skador.

Daniel Barr och Jesper Andersson tillträder sina tjänster den 1 januari 2017. Anna-Karin Laurell tillträder den 15 januari. Alla tre kommer att ingå i Folksams koncernledning.