Etikett: Stefan Lundbergh

Nytt utredningsförslag: Premiepensionens fonder ska upphandlas

I framtiden ska premiepensionens fondtorg handlas upp av staten. Det föreslår utredaren Stefan Lundbergh i sin förstudie av möjliga förändringar av premiepensionen. Enligt utredningsförslaget ska staten ha ett kvalitetsansvar för de fonder som erbjuds. Det kommer därigenom att bli färre fonder än i dag, enligt utredaren. 

I går lade utredaren Stefan Lundbergh fram sin förstudie över möjliga förändringar av premiepensionen. 

Utredningsuppdraget lades  i juni av regeringen och Pensionsgruppen. Avsikten var då bland annat att hitta ytterligare vägar att stoppa missbruken inom premiepensionssystemet.

I rapporten presenteras både en nulägesbild, och ett antal möjliga vägar framåt. 

En övergripande slutsats är att skyddet för konsumenter behöver stärkas och att systemet i större utsträckning behöver utgå från hur människor faktiskt agerar när de ställs inför finansiella val.

Det här är några av tankarna i utredningen: 

• Ointresserade sparare leder till en dåligt fungerande marknad och ett ineffektivt system.

• Premiepensionen är en del av socialförsäkringen och konstruktionen bör i högre grad spegla det.

• Premiepensionen saknar ett uttryckligt mål.

Utredarens slutsats är att det bör finnas ett huvudalternativ, med ett förval och vissa standardiserade paket. Staten har ett särskilt ansvar för utfallet.

För den som vill göra helt egna val ska det också finnas alternativ. Till skillnad från i dag ska det – enligt utredarens förslag – inte vara ett helt öppet fondtorg. Istället ska det vara baserat på en professionell upphandling av fonder. 

Utredaren menar att staten måste ta ansvar för att bevaka kvaliteten bland fonderna och därmed minimera risken för oseriösa aktörer. För att klara detta kommer antalet fonder på fondtorget successivt behöva bli färre än i dag, skriver utredaren.

De partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen – Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – kommer nu att analysera förslagen och därefter besluta om hur arbetet ska tas vidare.

– Pensionsgruppen arbetar nu med flera viktiga steg för att snabbt göra fondtorget säkrare och miljömässigt- och socialt hållbarare. Denna förstudie är en bra början på Pensionsgruppens långsiktiga arbete, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en kommentar till utredningsarbetet. 

Här kan du ta del av hela utredningen!

Stefan Lundbergh snabbutreder premiepensionens framtid

Fil dr Stefan Lundbergh har fått regeringens och pensionsgruppens uppdrag att till den sista augusti i år göra en förstudie över möjliga strukturella förändringar av premiepensionen som kan leda till tryggare pensioner och ett effektivare pensionssystem.

Det pågår ett arbete med hårdare reglering av fondtorget. För att framtidssäkra premiepensionen och skapa trygga och goda pensioner på lång sikt anser Pensionsgruppen att det även behöver utredas mer strukturella förändringar av systemet.

Stefan Lundbergh får nu i uppdrag att i en förstudie kartlägga olika alternativa vägar för hur premiepensionssystemet kan utvecklas.

– Det senaste året har visat på upprörande missbruk av premiepensionssystemet där oseriösa aktörer skor sig på pensionssparare. Det är helt oacceptabelt i ett socialförsäkringssystem. Vi behöver därför göra strukturella förändringar av premiepensionssystemet, säger Annika Strandhäll socialförsäkringsminister och ordförande i pensionsgruppen i en presskommentar.

– Lundbergh har mångårig internationell erfarenhet av fonderade pensionslösningar vilket gör honom till ett bra val.

Stefan Lundbergh har en doktorsexamen i ekonomisk statistik från Handelshögskolan i Stockholm och är verksam med pensionsfrågor i Holland och England. Han är också styrelseledamot i Fjärde AP-fonden.

Analysen ska vara färdig den sista augusti 2017. Pensionsgruppen tar därefter ställning till det fortsatta arbetet.