Etikett: Åsa Wallenberg

SPP Fonder hade ett nettoinflöde på 11 miljarder kronor förra året

Under 2018 hade SPP Fonder ett nettoinflöde på cirka 11 miljarder kronor, rapporterar SPP. Fondbolagets förvaltade kapital uppgick vid årsskiftet till drygt 184 miljarder kronor.

Nettoinflöde på 11 miljarder kronor motsvarar 20 procent av de totala nettoinflödena på den svenska fondmarknaden, vilket placerar SPP Fonder på en andra plats i fondbranschen som helhet.

— Trenden att fler vill ha indexnära fonder har helt klart varit till vår fördel under året. Att vi dessutom har hållbarhetskriterier i kombination med några av branschens lägsta avgifter på våra fonder, gör dem attraktiva för en bred grupp av sparare, säger SPP Fonders VD Åsa Wallenberg i en kommentar.

Under året lanserade SPP Fonder flera nya fossilfria fonder. I höstas lanserades exempelvis en fossilfri faktorfond som är ett mellanting mellan en aktiv och en passiv fond, där aktiviteten ligger i hur förvaltaren systematiserar sitt urval av bolag.

SPP Fonder lanserar global fossilfri faktorfond

En faktorfond är en fond där förvaltaren från början har systematiserat sitt urval av bolag på grundval av olika faktorer. SPP lanserar nu en global faktorfond –  SPP Global Multifactor Plus – som fokuserar på fossilfria placeringar.

Det faktorer som denna fond fokuserar på är momentum, värde, storlek och volatilitet. Utgångspunkten för faktorn momentum är att aktier som utvecklats bättre än snittet fortsätter att utvecklas bra. Hypotesen när det gäller värde att lågt värderade aktier utvecklas bättre än högt värderade. Faktorn storlek innebär att företag med lågt marknadsvärde i genomsnitt kan förväntas ha högre avkastning än de med högt. Faktorn volatilitet innebär en förväntan att aktier med lägre prissvängningar i längden ger högre riskjusterad avkastning än aktier med kraftiga svängningar.

– Vi är övertygade om att det här är ett vinnande koncept. Faktorfonder är attraktiva i sig. Att fonden i tillägg är fossilfri kommer att göra den än mer eftertraktad av våra kunder, SPP Fonders VD Åsa Wallenberg i en kommentar.

– Genom att systematisera urvalet och dra nytta av bolags olika särdrag har vi utvecklat en modell som fungerar bra över tid och i olika marknadsklimat. Fonden är bra prissatt vilket gör att den passar många olika kundgrupper.

Fondens förvaltare är Andreas Poole.

Tobak dödar! Storebrand i upprop för tobaksfria investeringar

Storebrand och SPP har undertecknat ett upprop om att utesluta tobaksrelaterade värdepapper i finansiella placeringar. SPP Fonders VD Åsa Wallenberg representerade Storebrandkoncernen när uppropet undertecknades i FN-skrapan i New York tidigare i veckan. 

Bakom uppropet the Tobacco-Free Finance Pledge (TFPP) står organisationen Tobacco Free Portfolio, som arbetar globalt för att investerare ska avstå från tobaksrelaterade investeringar. Totalt har uppropet fått över 120 undertecknare.

– I Storebrand var det ett naturligt steg att redan år 2005 går ur investeringar i tobak i alla våra fonder och förvaltningsportföljer. Tobak är en dödlig investering med en kraftigt negativ effekt för folkhälsan. Genom att underteckna uppropet vill vi uppmana andra att göra samma sak, och på så sätt bidra till en tobaksfri värld, säger Åsa Wallenberg i en presskommentar.

– Tobaksprodukter är ett omfattande hot mot folklhälsan, som dödar omkring 7 miljoner människor varje år, och år 2030 väntas den siffran ha ökat till 8 miljoner. Genom att ersätta tobak med andra icke-cykliska konsumentprodukter har Storebrand visar i över tio år att det är möjligt att avstå från investeringar i tobak utan att avkastningen minskar. Att utesluta tobak borde därför vara ett självklart val för alla investerare.