Etikett: Karl-Petter Thorwaldsson

LO, PTK och Svenskt Näringsliv bildar partsgemensamt EU-råd

Svenskt Näringsliv, PTK och LO har gemensamt bildat det nya Arbetsmarknadens EU-råd. Avsikten är att värna kollektivavtalsmodellen i förhållande till nya regelverk på EU-nivå.

Arbetsmarknadens parter har mer gemensamt än man ibland festas att tro.

Visserligen finns det en naturlig och inneboende motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare. Men bortsett från denna självklara rollfördelning är man överens om mycket, exempelvis att lagstiftare så långt som möjligt ska hålla sina fingrar borta från sådant som arbetsmarknadens parter klarar bäst själva genom partsförhandlingar.

Detta har inte minst blivit tydligt under höstens regeringsförhandlingar — och i diskussionen om regelverket för tjänstepensionsbolag där parterna gjort gemensam sak.

I en debattartikel i dag heter det att den kontinentaleuropeiska modellen med ett större politiskt inflytande över arbetsmarknadsfrågorna har starka förespråkare inom EU. Det innebär att den svenska kollektivavtalsmodellen utsätts för allt fler påfrestningar. Det måste parterna förhålla sig till, heter det i debattartikeln på LO:s tidning arbetet.se.

— Fack och arbetsgivare styr arbetsmarknaden i Sverige, inte politiker, heter det i det gemensamma ställningstagandet från företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Avsikten är bland annat att parterna inom ramen för Arbetsmarknadens EU-råd ska kunna komma fram till gemensamma ställningstaganden som ökar möjligheterna att påverka  den svenska regeringen och EU:s aktörer.

— Det ligger därför i vårt gemensamma intresse att hitta garantier för parternas autonomi och avtalsfrihet. Lagstiftningsinitiativen på EU-nivå kommer inte att avstanna. Vi är övertygade om att Arbetsmarknadens EU-råd kommer att ha en viktig uppgift nu och i framtiden, heter det i artikeln som har undertecknats av Peter Jeppsson, vice VD vid Svenskt Näringsliv, Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO och Martin Linder, ordförande för PTK.

Här hittar du debattartikeln på arbetet.se