Etikett: skadereglering

Svensk Försäkring: Antalet skador gick ned 5 procent förra året

Under förra året gick antalet inträffade skador ned med 5 procent, visar ny statistik från Svensk Försäkring. Samtidigt steg de samlade skadekostnaderna med 5 procent. 

Statistiken visar att totalt inträffade 854 000 skador inom hushåll och företag under 2017, vilket var 5 procent färre än 2016. För dessa skador utbetalades sammanlagt drygt 18 miljarder kronor från försäkringsbolagen, motsvarande än ökning med 5 procent jämfört med 2016.

Den största skadekostnaden för hushållen är vattenskador i bostaden med sammanlagt drygt 2,3 miljarder kronor i kostnader. För företagen är de dyraste skadorna orsakade av brand och åska, vilket förra åeret kostade nästan 3,8 miljarder kronor.

Den vanligaste skadekategorin för hushåll är allriskskador. Under 2017 inträffade knappt 305 000 allriskskador, vilket motsvarar drygt 41 procent av samtliga skador för hushållen.

Här kan du läsa mer om Svensk Försäkrings skadestatistik

Vill du hantera skadereglering för Försäkring AB Göta Lejon?

Göteborgs kommuncaptive Försäkring AB Göta Lejon har gått ut i en upphandling av tjänster för skadereglering. 

Det handlar framförallt om att Göta Lejon vill anlita en oberoende extern resurs som stöd i ansvarsskaderegleringen.

Ansvarsskadorna inkluderar sak- och personskador samt personskador enligt järnvägstrafiklagen. Uppdraget omfattar bland annat handläggning av ärenden, utredningar och rapportskrivning, förslag till reservsättning samt direktkontakt och meddelande av beslut till skadelidande.

Senast den 13 februari ska anbuden vara inne. 

”Förhållandevis få klagar på personskaderegleringen”

Sett till alla förekommande personskador är det ett förhållandevis litet antal klagomål på skaderegleringen. Det konstaterar Finansinspektionen som på uppdrag av regeringen har genomfört en undersökning av försäkringsbolagens personskadereglering.

Enligt FI fungerar handläggningen av personskador i stort sett väl.

Samtidigt finns det möjliga förbättringar som kan göras, skriver FI. Det här är några av förslagen:  

Tillsyn över medicinsk rådgivning. FI bedömer bland annat att det behövs särskild tillsyn över den medicinska rådgivningen. Detta för att säkerställa en oberoende kvalitetssäkring och ett ökat förtroende. Tillsynen bör minst omfatta kriterier för hur och på vilka grunder läkare väljs, krav på rätt och tillräcklig läkarkompetens, inklusive försäkringsmedicinsk utbildning, samt frågor om intressekonflikter.

Undersök intressekonflikter i prövningsnämnderna. FI anser att prövningsnämnderna måste överväga vilka möjliga intressekonflikter som kan uppstå och genom sin sammansättning säkerställa konsumentinflytandet. Det är även viktigt att nämnderna säkerställer att de har tillräcklig tillgång till medicinsk kompetens för att kunna avgöra ärendena.

Kvalitetssäkra processerna. Företagen bör regelbundet kvalitetssäkra hela skaderegleringsprocessen, oavsett om skaderegleringen sker i egen regi eller i utlagd verksamhet. För detta krävs väl dokumenterade processer och rutiner och uppföljning av dessa.

Finansinspektionen skriver att man nu kommer att föra en dialog med försäkringsbranschen för att säkerställa att nödvändiga åtgärder vidtas.

Här kan du läsa hela FI:s rapport.