Etikett: Departementespromemoria

Tuffare krav på försäkring föreslås för kärnkraftsbolag

Regeringen har skickat ut på remiss en departementspromemoria om utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för ägare av kärnkraftverk. I promemorian från miljö- och energidepartementet föreslås bland annat att reaktorägare får ett utökad ansvar för olyckor, och att de blir skyldiga att teckna en utvidgad försäkring. 

Förslaget i promemorian – som har titeln ”Ett utökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare”  – är att ägare av reaktorer ska vara ansvariga för ett belopp motsvarande 11 800 miljoner kronor om det inträffar en olycka. Det särskilda statsansvaret, som innebär att staten i sista hand ansvarar för ersättning upp till 6 miljarder kronor, kan därmed komma upphävas för den gruppen av anläggningsinnehavare.

Reaktorinnehavarna blir även skyldiga att ha en ansvarsförsäkring för motsvarande belopp.

– Ett ökat skadestånds- och försäkringsansvar innebär att reaktorinnehavarna i större utsträckning än vad som är fallet i dag får ta ansvar för kostnaderna för kärnkraftens risker, heter det i promemorian.

Sista dag att svara på remissen är 5 mars 2018.

Här kan du ta del av hela promemorian. 

Finansföretag ska bli snabbare på att lämna information om brott

Nu ska det ställas högre krav på försäkringsbolag och andra finansiella företag när det gäller att skicka information som brottsutredande myndigheter kräver in! I en färsk promemoria föreslås att finansiella företag ska vara skyldiga att anmäla misstankar till brottsutredande myndigheter i elektronisk form utan dröjsmål.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2018.

Promemorian bygger på en skrivelse från förra året från Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten. Av skrivelsen framgick att det i dag inte finns något enhetligt sätt för myndigheter som utreder brott att begära in uppgifter, eller för de finansiella företagen att lämna informationen.

I de fall uppgifterna inte lämnas ut i elektronisk form riskerar enbart den manuella bearbetningen av materialet att ta stora resurser i anspråk hos såväl de finansiella företagen som de brottsutredande myndigheterna, heter det i promemorian.

Enligt lagförslaget ska Regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – meddela närmare föreskrifter om hur informationen ska lämnas.

Här kan du läsa hela promemorian om finansiella företags skyldighet att anmäla misstänkta brott.