Etikett: Socialdepartementet

Pensionsgruppens förslag om höjda pensionsåldrar ut på remiss i vår

(Uppdaterat) Inom kort kommer regeringen att skicka ut ett förslag om höjd lägstaålder för allmän pension. Detta sedan Pensionsgruppen enats om hur förslaget ska utformas. 

Förslaget om hur de pensionsrelaterade åldrarna ska höjas, ligger i linje med pensionsöverenskommelsen från december 2017. En promemoria från Socialdepartementet med förslaget publicerades den 8 februari.

Förslaget remitteras under våren och lämnas därefter till riksdagen.

Enligt överenskommelsen i Pensionsgruppen ser tidplanen för höjningen av pensionsrelaterade åldrar ut så här, år för år fram till år 2026:

2020

– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år
– Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 67 till 68 år

2023

– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år
– Lägsta ålder för garantipension höjs till 66 år
– 65-årsgränser i trygghetssystemen höjs till 66 år (exempelvis sjukförsäkringen och a-kassan)
– Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 68 till 69 år

2026

– Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år
– Ålder för garantipension knyts till en ny riktålder, vilket förväntas innebära en höjning till 67 år. Övriga pensionsrelaterade åldrar och kringliggande system, inklusive LAS-åldern, knyts till riktåldern.

Begreppet riktåldern är nytt inom socialförsäkringssystemet. Tanken är att alla pensionsrelaterade åldrar och åldersgränser i angränsande trygghetssystem — exempelvis sjukförsäkring och a-kassa — ska knytas till riktåldern. Tanken är att riktåldern framöver automatiskt ska justeras upp med ungefär två tredjedelar av medellivslängdsökningen.

Parallellt med höjningarna av pensionsåldern, vill Pensionsgruppen införa ett särskilt undantag för dem som redan har ett långt arbetsliv bakom sig. De som har ett arbetsliv på minst 44 år kommer därför undantas från höjningen av åldern för garantipensionsåldern.

I informationen från Socialdepartementet sägs också att arbetslivet måste bli mer jämställt, flexibelt och modernt. Pensionsgruppen har enats om att vidta åtgärder i den riktningen när det gäller arbetsmiljö och utbildning och införa ökade möjligheter till vidareutbildning och karriärväxling. Gruppen har även tillsatt en delegation för senior arbetskraft för att motverka åldersdiskriminering på arbetsmarknaden.

Det här är ledamöterna i Pensionsgruppen under innevarande mandatperiod:
• Annika Strandhäll (S), ordförande
• Katarina Brännström (M)
• Solveig Zander (C)
• Lars Gustafsson (KD)
• Mats Persson (L)
• Janine Alm Ericson (MP)
• Fredrik Lundh Sammeli (S)
• Teresa Carvalho (S)

Här hittar du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang hela promemorian med förslaget om höjda åldersgränser. 

Pensionsmyndigheten vill ha delningstal även för 103-åringar

Eftersom dagens äldre är så pigga och fortsätter att arbeta långt upp i åldrarna bör det inte finnas något tak för när det ska räknas fram delningstal för olika generationer. Som exempel berättar Pensionsmyndigheten att den äldsta personen med lön förra året var 103 år. 

Den pigga 103-åringen tjänade över 18 800 kronor, enligt Skatteverkets redovisning, 

Och hen var inte ensam om att tjäna pengar trots passerad genomsnittlig pensionsålder – förra året hade exempelvis 4 000 personer födda 1938 tjänsteinkomst. 

Så med hänsyn till att allt fler äldre har inkomster, föreslår Pensionsmyndigheten nu att det a°rligen ska bera¨knas och faststa¨llas delningstal fo¨r alla a°ldersgrupper fra°n och med 61 a°r – istället för som i dag endast för personer mellan 61 och 80 år. Ändringen när det gäller delningstal bör träda i kraft redan i oktober i år, föreslår Pensionsmyndigheten i en skrivelse till regeringen. 

Vid sidan om förslaget om delningstal utan åldersgräns, har Pensionsmyndigheten också följande förslag till lagändringar till regeringen: 

• Ändring av reglerna för samordning av änkepension för personer födda efter 1954. 

• Om änkepensionen beräknas till 0 kronor på 65-årsdagen utgår inte heller senare någon änkepension. 

• Nytt sätt att beräkna pensionsgrundande inkomst för sjuk- eller aktivitetsersättning.  

Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan klicka här för att ta del av hela förslaget från Pensionsmyndigheten. 

Nytt lagförslag i mars gör det lättare att överföra premiepension

Under mars väntas socialdepartementet lägga fram en departementspromemoria med lagförslag om hur det ska bli enklare att överföra premiepensionsrätt. 

Sedan lång tid tillbaka är det möjligt att överföra premiepensionsrätt mellan makar. 

Men överföring är rätt krångligt, och det tas ut en avgift på 6 procent av beloppet när överföringen sker.

Mycket riktigt har överföring mellan makar inte varit en särskild populär åtgärd, även om det har ökat något på senare tid. Av cirka 2 miljoner gifta par i Sverige är det endast 9 000 som har utnyttjat möjligheten. 

Det har diskuterats länge vad som skulle kunna göras för att göra det mer populärt att överföra pensionsrätt. Rätt utnyttjat kan det ju vara något som jämnar ut pensionsinkomsterna mellan två makar. 

Frågan analyserades förra året av Pensionsmyndigheten inom ramen för projekt Jämställda pensioner. 

I Pensionsgruppens handlingsplan för mer jämställda pensioner från januari i år, finns två förslag som rör överföring av premiepensionsrätt. 

Det ena handlade om att förenkla reglerna. Tankarna här var att endast den som ger bort sin pensionsrätt ska behöva anmäla det, att tidsfristen för att anmäla förlängs och att det ska bli möjligt att anmäla överföring av pensionsrätt via internet.

Det andra förslaget handlade om att utvidga möjligheten att överföra pensionsrätt, så att det framöver ska vara tillåtet med överföring inte endast mellan makar utan också mellan sambor. 

Den kommande departementspromemorian väntas bli färdig i slutet av mars. Den kommer också att innehålla ett upphävande av föreskrifter om hustrutillägg. 

Start i dag för arbetsgruppen som ser över grundskyddet i pensionen

I dag tillsattes socialförsäkringsminister Annika Strandhäll den en interna arbetsgrupp på socialdepartementet som ska genomföra en översyn av grundskyddet för ålderspensionen.

Arbetsgruppen kommer att titta på de olika delar som ingår i grundskyddet: garantipensionen, bostadstillägget, äldreförsörjningsstödet och änkepensionen.

– Det har inte gjorts en helhetsöversyn av grundskyddet sedan det nya pensionssystemet infördes för snart 20 år sedan. Det är helt enkelt någonting som måste göras för att se hur vi på bästa sätt kan göra förbättringar för de pensionärer som har det tuffast, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en kommentar i ett pressmeddelande i dag.

Översynen av grundskyddet är en del av den handlingsplan för mer jämställda pensioner som pensionsgruppen enades om i december. De sex partierna som står bakom pensionsöverenskommelsen är eniga om behovet av översynen. 

Utredningen får nu ett år på sig att genomföra sin översyn.

 

Länsförsäkringar Liv in som delägare i Svenska Handelsfastigheter

Länsförsäkringar Liv går in som ny delägare i Svenska Handelsfastigheter genom att delta i den nyemission som kommunicerades i december.

I december meddelades att Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner skulle bli nya ägare. Nu deltar även Länsförsäkringar Liv, framgår det av ett pressmeddelande i dag.

Syftet med nyemissionen är att ytterligare stärka Svenska Handelsfastigheters finansiella handlingsutrymme och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Svenska Handelsfastigheter har även tecknat ett nytt finansieringsavtal och kombinerat med den stärkta ägarbasen och nyemissionen ger det ett tillkommande förvärvsutrymme om totalt cirka 6 miljarder kronor.

Efter nyemissionen kommer ägarkretsen att utgöras av Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner, Länsförsäkringar Liv samt ledningen för Svenska Handelsfastigheter.

– Fastigheter är en tillgång som passar våra långsiktiga åtaganden väl och en ökad fastighetsexponering bedöms vara bra för våra kunder. Jag tycker att denna investering har en intressant profil med en god potential, säger Jakob Carlsson, CFO för Länsförsäkringar Liv, i pressmeddelandet.

Svenska Handelsfastigheter bildades 2015 och har som mål att vara ett långsiktigt och kundnära fastighetsbolag med fokus på utveckling av handelsplatser i Sverige. Genom att satsa på förädling av företagets handelsplatser gagnas konsumenter, hyresgäster och kommuner. Företaget äger i dag ett 50-tal handelsfastigheter runt om i landet med ett bedömt marknadsvärde på cirka 3 miljarder kronor.

Nytt förslag: Även bostadskostnader över 5 000 kr ska ge bostadstillägg

Bostadskostnader ända upp till 7 300 kronor ska kunna ge rätt till bostadstillägg. Det är ett av förslagen i en promemoria om systemet för bostadstillägg för pensionärer som lades fram i förra veckan. 

Hur ska systemet med bostadstillägg för pensionärer se ut i framtiden? 

En arbetsgrupp inom socialdepartementet har försökt besvara den frågan i en promemoria med titeln ”O¨versyn av systemet fo¨r bostadstilla¨gg till pensionärer” som lades fram i förra veckan, den 26 januari. 

Bostadstilla¨gg till pensiona¨rer a¨r en inkomstpro¨vad fo¨rma°n för pensiona¨rer med la°ga inkomster som har sma° marginaler na¨r hyran a¨r betald.

En bakgrund till översynen är dels att funktionen som bostadsstöd har urholkats när allt fler pensionärer har en bostadskostnad över taket, dels att administrationen av bostadstillägget anses krånglig och att förmånen har kritiserats för att vara svår att förstå och beräkna.

I promemorian föreslås nu att bostadstillägget blir mer av ett renodlat bostadsstöd. Det innebär att man tar bort nuvarande tilläggsbelopp och istället höjer taket för bostadskostnaden från nuvarande 5 000 kronor till 7 300 kronor. I grundförslaget föreslås att bostadstillägget ska täcka 70 procent av bostadskostnaden över 5 000 kronor. Upp till en bostadskostnad på 5 000 kronor täcks kostnaden till 95 procent av bostadstillägget. Det skulle i så fall innebära en omfördelning från dem med lägre bostadskostnad till dem med högre bostadskostnad. Omfördelningen från dem med låga bostadskostnader gäller även pensionärer med låga inkomster. 

I ett alternativt föreslag i promemorian presenteras också ett förslag där taket för bostadskostnad höjs till 5 800 kronor, och där kostnader över 5 000 kronor täcks till 60 procent. 

Förslagen ska nu hanteras av den arbetsgrupp som ser över grundskyddet för ålderspensionen. Arbetsgruppen kommer att ta ett bredare grepp på frågan om garantipensionen, bostadstillägget och andra typer av skydd för de pensionärer som har lägst inkomst.

Sak & Liv Premium-kund? Då kan du ta del av hela promemorian genom att klicka här!

Ny arbetsgrupp ska se över grundskyddet i ålderspensionen

Socialdepartementet har beslutat att inrätta en ny arbetsgrupp med uppdrag att analysera grundskyddet för ålderspensionen.  

Nu rör det på sig på allvar när det gäller förändringar av det allmänna pensionssystemet!

I förra veckan spikades en handlingsplan för jämställda pensioner.

Nu inrättar socialdepartementet en arbetsgrupp, som får i uppdrag att analysera grundskyddet för ålderspensionen i det allmänna pensionssystemet. 

Nivån på garantipensionen har diskuterats på allvar under senare tid. Från olika politiker har det bland annat sagts att nivån borde höjas för de mest utsatta grupperna av pensionärer, och att man borde överväga att byta index för uppräkningen av garantipensionen.