Etikett: bostadstillägg

Alecta: De med lägst inkomst får mer pengar efter pensionen

Anställda med låga löner får det bättre ekonomiskt ställt efter det att de har gått i pension, visar en analys från Alecta. Förbättringen beror enligt Alecta på garantipensionen och bostadstillägget. 

Alecta har gjort en genomgång av 80 000 individers inkomst från 62 till 75 års ålder och analyserat deras ekonomiska situation.

— Det här visar hur viktig garantipensionen och bostadstillägget är för att en viss del av befolkningen ska få en bra pension. I ljuset av siffrorna är torsdagens förslag från regeringen välbehövd. Men, en återställning av pensionsrätten till 18,5 procent från dagens 17,21 procent måste också till för att alla ska få en bra allmän pension, säger Alectas VD Magnus Billing i en kommentar.

I analysen har Alecta följt inkomstutvecklingen för samtliga personer i en årskull — alla födda 1941 ·— från 62 till 75 års ålder. I analysen har Alecta delat in individerna i fem grupper baserat på vilken inkomst de hade när de var 62 år. Det innebär att det är möjligt att följa hur ekonomin för de fem olika inkomstgrupper förändras strax innan, i samband med, och efter pensionering.

—Resultatet är slående, säger Fredrik Palm, produktchef på Alecta, i sin kommentar till analysen.

— Vår viktigaste upptäckt är att de med lägst inkomst får det bättre efter pensionen än tidigare. I gruppen med lägst inkomster handlar det i genomsnitt om att gå från 7 800 kr till 9 900 kr efter skatt per månad.

Här hittar du Alectas hela pressmeddelande om undersökningen. 

Pensionsmyndigheten tillåter anhöriga söka bostadstillägg via nätet

Pensionsmyndigheten lanserar nu en ny tjänst som underlättar för den som vill hjälpa en anhörig att söka bostadstillägg på webben. Med webbtjänsten anhörigbehörighet kan makar, sambor eller barn söka bostadstillägg för en anhörigs räkning.

Hittills har den som vill söka bostadstillägg för en familjemedlem varit tvungen att använda pappersblankett. Nu blir det alltså möjligt att göra en ansökan via Pensionsmyndighetens webbtjänst.

Bakgrunden till den nya tjänsten är ny lagstiftning om anhörigas behörighet som trädde i kraft i juli förra året.

– Lagen gör att du som anhörig kan företräda en familjemedlem som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska ärenden på grund av till exempel sjukdom, skriver Pensionsmyndigheten på sin hemsida.

Här kan du läsa mer om hur det går till att söka bostadstillägg för en anhörigs räkning via webben. 

Nu ska de lägsta pensionerna höjas

Utredningen Översyn av grundskyddet för pensionärer har nu överlämnats till Pensionsgruppen. Utredningen föreslår en höjning av garantipensionen, speciellt för ogifta, och av taket i bostadstillägget.

Det var ett år sedan Pensionsgruppen initierade en översyn av pensionssystemets grundskydd – garantipensionen, äldreförsörjningsstödet och bostadstillägget. Syftet var att förbättra situationen för de pensionärer som har det sämst ställt, vilket ofta är äldre ensamstående kvinnor.

Den slutrapport som nu överlämnats innehåller ett paket av åtgärder. Bland annat föreslås att garantipensionen höjs med 200 kronor för alla garantipensionärer, samt att den utökas med ett behovsprövat tillägg på upp till 700 kronor för ogifta och 200 kronor för sammanboende garantipensionärer. Taket i bostadstillägget föreslås höjas från 5 600 till 7 000 kronor.

– De som varit med och byggt upp vårt land och lagt grunden för vår gemensamma välfärd ska ha en bra pension. Det är en viktig del av den svenska modellen. Därför är det otroligt viktigt att öka tryggheten för Sveriges pensionärer och särskilt för dem med lägst pensioner, säger Annika Strandhäll, socialminister och ordförande i Pensionsgruppen.

Förslaget ska nu ut på remiss och delar av paketet kan komma att justeras. Ambitionen är att förändringen ska vara genomförd senast år 2020, samtidigt som flera andra delar i den nya pensionsöverenskommelsen träder i kraft.

Utredningens förslag i korthet:

Om garantipensionen

 • Garantipensionen ska höjas för både gifta och ogifta. Avräkning ska ske mot allmän pension på samma sätt som görs idag.
 • Ett tilläggsbelopp i garantipensionen ska införas med ett högre belopp för ogifta än för gifta. Tilläggsbeloppet ska avräknas mot tjänstepension och nettokapitalinkomster med 48 procent.
 • Nivån på garantipensionen ska justeras utifrån uttagsålder om uttaget görs senare än vid åldern för tidigast uttag av garantipension.

Om bostadstillägget

 • Bostadskostnadstaket i bostadstillägget ska höjas till 7 000 kronor per månad.
 • Ersättningsgraden för bostadskostnaden i bostadstillägget ska vara 100 procent upp till 3 000 kronor, 90 procent mellan 3 001 och 5 000 kronor, och 70 procent mellan 5 001 och 7 000 kronor.
 • Konsumtionsstödet i bostadstillägget ska avskaffas.
 • Vid beräkning av bostadstillägg ska tjänstepension, privat pension, arbetsinkomster, etableringsersättning och studiemedel tas upp med 100 procent i reduceringsinkomsten.
 • Avräkning av bostadstillägg mot en reduceringsinkomst som överstiger ett prisbasbelopp ska höjas till 62 procent.
 • Vid höjning av garantipensionen ska fribeloppet i bostadstillägget höjas till samma nivå som garantipensionen.
 • Skälig bostadskostnad i det särskilda bostadstillägget ska höjas till 7 000 kronor per månad.

Om äldreförsörjningsstödet

 • Ett fribelopp för arbetsinkomster ska införas för personer med äldreförsörjningsstöd. Fribeloppet ska uppgå till 24 000 kr per år.
 • Skälig bostadskostnad ska höjas till 7 000 kronor per månad.

Hela utredningen kan laddas ner här.

Mindre pensionskrångel! Bostadstillägg räknas fram av Skatteverket

Nu ska det bli enklare att beräkna inkomster för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd! Regeringen lägger i dag fram ett lagförslag som innebär att beräkningen ska ske automatiskt, genom Skatteverkets beslut om slutgiltig skatt. 

I dag rapporterar pensionärna själva in förändringar i inkomst. Det resulterar i många frågor, osäkerhet och ibland i ofullständiga uppgifter.

Men med det nya regelverket slipper man de problemen.

– Det ska inte vara onödig administration och krångel för den enskilda pensionären. Den här förändringen plockar bort svårbegripligt krångel, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i sin presskommentar.

Enligt regeringens information innebär förslaget större uppgiftssäkerhet och större andel korrekt utbetalade bostadstillägg. Det blir också enklare för pensionärer att förstå och stämma av uppgiften om kapitalinkomster som läggs till grund för bostadstillägget.

Förslaget väntas träda i kraft 1 januari 2018 och är en del av regeringens proposition ”Vissa socialförsäkringsfrågor”.

Klicka här för att ta del av hela propositionen!

Länsförsäkringar Liv in som delägare i Svenska Handelsfastigheter

Länsförsäkringar Liv går in som ny delägare i Svenska Handelsfastigheter genom att delta i den nyemission som kommunicerades i december.

I december meddelades att Fjärde AP-fonden och Kåpan Pensioner skulle bli nya ägare. Nu deltar även Länsförsäkringar Liv, framgår det av ett pressmeddelande i dag.

Syftet med nyemissionen är att ytterligare stärka Svenska Handelsfastigheters finansiella handlingsutrymme och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Svenska Handelsfastigheter har även tecknat ett nytt finansieringsavtal och kombinerat med den stärkta ägarbasen och nyemissionen ger det ett tillkommande förvärvsutrymme om totalt cirka 6 miljarder kronor.

Efter nyemissionen kommer ägarkretsen att utgöras av Fjärde AP-fonden, Kåpan Pensioner, Länsförsäkringar Liv samt ledningen för Svenska Handelsfastigheter.

– Fastigheter är en tillgång som passar våra långsiktiga åtaganden väl och en ökad fastighetsexponering bedöms vara bra för våra kunder. Jag tycker att denna investering har en intressant profil med en god potential, säger Jakob Carlsson, CFO för Länsförsäkringar Liv, i pressmeddelandet.

Svenska Handelsfastigheter bildades 2015 och har som mål att vara ett långsiktigt och kundnära fastighetsbolag med fokus på utveckling av handelsplatser i Sverige. Genom att satsa på förädling av företagets handelsplatser gagnas konsumenter, hyresgäster och kommuner. Företaget äger i dag ett 50-tal handelsfastigheter runt om i landet med ett bedömt marknadsvärde på cirka 3 miljarder kronor.

Nytt förslag: Även bostadskostnader över 5 000 kr ska ge bostadstillägg

Bostadskostnader ända upp till 7 300 kronor ska kunna ge rätt till bostadstillägg. Det är ett av förslagen i en promemoria om systemet för bostadstillägg för pensionärer som lades fram i förra veckan. 

Hur ska systemet med bostadstillägg för pensionärer se ut i framtiden? 

En arbetsgrupp inom socialdepartementet har försökt besvara den frågan i en promemoria med titeln ”O¨versyn av systemet fo¨r bostadstilla¨gg till pensionärer” som lades fram i förra veckan, den 26 januari. 

Bostadstilla¨gg till pensiona¨rer a¨r en inkomstpro¨vad fo¨rma°n för pensiona¨rer med la°ga inkomster som har sma° marginaler na¨r hyran a¨r betald.

En bakgrund till översynen är dels att funktionen som bostadsstöd har urholkats när allt fler pensionärer har en bostadskostnad över taket, dels att administrationen av bostadstillägget anses krånglig och att förmånen har kritiserats för att vara svår att förstå och beräkna.

I promemorian föreslås nu att bostadstillägget blir mer av ett renodlat bostadsstöd. Det innebär att man tar bort nuvarande tilläggsbelopp och istället höjer taket för bostadskostnaden från nuvarande 5 000 kronor till 7 300 kronor. I grundförslaget föreslås att bostadstillägget ska täcka 70 procent av bostadskostnaden över 5 000 kronor. Upp till en bostadskostnad på 5 000 kronor täcks kostnaden till 95 procent av bostadstillägget. Det skulle i så fall innebära en omfördelning från dem med lägre bostadskostnad till dem med högre bostadskostnad. Omfördelningen från dem med låga bostadskostnader gäller även pensionärer med låga inkomster. 

I ett alternativt föreslag i promemorian presenteras också ett förslag där taket för bostadskostnad höjs till 5 800 kronor, och där kostnader över 5 000 kronor täcks till 60 procent. 

Förslagen ska nu hanteras av den arbetsgrupp som ser över grundskyddet för ålderspensionen. Arbetsgruppen kommer att ta ett bredare grepp på frågan om garantipensionen, bostadstillägget och andra typer av skydd för de pensionärer som har lägst inkomst.

Sak & Liv Premium-kund? Då kan du ta del av hela promemorian genom att klicka här!