Etikett: sverigedemokraterna

SD-motion kritiserar den svenska obligatoriska trafikförsäkringen

Skyldigheten att teckna en trafikförsäkring bör begränsas till enbart en ansvarsförsäkring, föreslås det i en Sverigedemokratisk motion med riksdagsledamoten Mikael Eskilandersson som första namn. 

Motionen har lämnats in med anledning av den proposition om nya regler om trafikförsäkringen som lagts fram nyligen, med utgångspunkt från ett EU-direktiv.

Motionärerna vänder sig mot att den svenska trafikförsäkringsplikten är mer omfattande än vad som i dag krävs från EU-nivå, och menar att den obligatoriska trafikförsäkringen bör begränsas till att enbart vara en ansvarsförsäkring för skador på tredje man.

— Försäkringsplikten bör begränsas till en ansvarsförsäkring eftersom det enbart är en sådan försäkring som krävs enligt direktivet. Det är negativt med överimplementering av EU-regler. En ansvarsförsäkring täcker enbart skador på tredje man. Den svenska trafikförsäkringen innebär ett bredare försäkringsskydd, försäkringen täcker också ersättning för personskador som drabbar fordonets förare, heter det bland annat i motionen.

I motionen kritiseras att det som beskrivs som en överimplementering av EU-direktivet innebär kostnader för Trafikförsäkringsföreningen, försäkringsgivarna och kunderna.

Motionärerna menar också att det krävs hårdare regler när det gäller säkerhet för elsparkcyklar, men anser att det inte behövs ett nationellt trafikförsäkringstvång.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av motionen.


SD-motion vill stoppa schablonskatt på försäkringsreserven

En riksdagsmotion från Sverigedemokraterna säger nej till propositionen om ändrade CFC-regler – det vill säga regler beskattning av svenskägda bolag i andra länder. Det motionärerna invänder mot är förslaget på schablonskatt på försäkringsreserven i utländska försäkringsbolag.  

Tidigare i år beslutade riksdagen om schablonbeskattning av försäkringsreserven i svenska skadeförsäkringsbolag. Enligt propositionen om CFC-bolag ska motsvarande skatt införas även för svenskägda dotterbolag i andra länder.

Motionärerna påpekar att detta förslag inte följer OECD:s rekommendationer om skatt för CFC-bolag, och att Tillväxtverket, Regelrådet och Lagrådet har uttalat sig kritiskt om förslaget till förändrad CFC-lagstiftning.

– Sverigedemokraterna menar att det är ett tankefel att beskatta säkerhetsreserven på detta sätt som har föreslagits. Den direkta konsekvensen är en olikformighet i bolagsvinstbeskattningen för olika branscher. Den sannolika följden av den nya skattekostnaden skulle kunna vara att försäkringsbolagen höjer försäkringspremierna, vilket då skulle innebära att kunderna får dyrare försäkringar, heter det bland annat i motionen.

Motionen är undertecknad av SD-riksdagsledamöterna David Lång, Bo Broman och Erik Westroth. David Lång och Erik Westroth är ledamöter i riksdagens skatteutskott.

Här kan du ta del av hela motionen. 

SD-motion: Stoppa nya krav på hållbarhet för pensionsfonder

I en motion från Sverigedemokraterna kritiseras regeringens förslag på att krav på hållbarhetsarbete vid fondförvaltning ska ingå i fondavtalet mellan fondförvaltare och Pensionsmyndigheten.

Sverigedemokraterna framhåller i motionen att flera statliga remissinstanser har framhållit att krav på rapportering om hållbarhetsarbete ökar incitamenten för fondförvaltare att överdriva informationen och bedriva så kallad green-washing, det vill säga att överdriva hur miljövänlig en verksamhet är för att ställa sig i bättre dager. 

– Vi anser att regeringens förslag på hållbarhetsarbete är otydligt och riskerar subjektiva bedömningar. Vi vill därför tillkännage för regeringen att de ska återkomma med ett nytt förslag gällande hållbarhet som minskar riskerna för greenwashing och subjektiva  bedömningar, heter det iSD-motionen.

Här kan du ta del av hela texten i motionen. 

SD-politiker motionerar om tak för flytträttskostnader

Dennis Dioukarev, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, har motionerat om ett tak för den administrationskostnad som livbolag tar ut i samband med flytt av pensionsförsäkring. 

I en riksdagsmotion föreslår Dennis Dioukarev att administrationskostnaden vid pensionsflytt ska vara 0,17–0,051 PBB. Han vill också att möjligheten att ta ut flyttavgifter efter tid ska begränsas till fem år för fond- och depåförsäkring och till åtta till tio år för traditionell livförsäkring. 

Motionen hänvisar till att livförsäkringsföretag har valt att chockhöja flyttavgifterna för vissa pensionsförsäkringar i syfte att låsa in missnöjda kunder som annars skulle ha flyttat sitt pensionskapital till andra, mer förmånliga alternativ.

– Den allt mer dysfunktionella marknaden har bidragit till negativa inlåsningseffekter som har uppmärksammats i Konkurrensverkets rapport Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden 2017, skriver han i sin motion.

Här hittar du riksdagsmotionen i sin helhet.