Image of author

Gunnar Loxdal är publisher för Sak & Liv

Hellre fria än fälla

KrönikaHellre fria än fälla —In Dubio Pro Reo — brukar beskrivas som en gyllene regel vid rättstillämpning. Beviskravet ska vara högt för att någon ska bli fälld. Finns det omständigheter som talar emot en fällande dom ska de väga tungt vid domslutet.

Alldeles uppenbart har Disciplinnämnden för försäkringsdistribution — tidigare Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd — under ledning av sin nya nämndordförande Johnny Herre tagit till sig av detta synsätt. För i  samtliga de tre beslut från nämnden som publicerades i veckan valde nämnden att fria de förmedlare som anklagats för att ha brutit mot regelverket. I två av fallen hade Insuresec begärt att nämnden skulle fatta beslut om disciplinåtgärd, i ett av fallet hade ärendet initierats av en tidigare arbetsgivare till en förmedlare. Extra anmärkningsvärt är att ett av ärendena tidigare lett till en fällning från Swedsecs sida.

De tre friande besluten står i kontrast till att nämndens samtliga publicerade beslut under förra året — totalt 35 ärenden — innebar att förmedlarna drabbades av en disicplinåtgärd — varning, erinran eller uteslutning.

* * *

Är du på väg till Almedalen i veckan? Du får fullt upp om du är intresserad av att följa alla försäkringsrelaterade seminarier på plats.

Svensk Försäkring har listat samtliga de seminarier i Almedalen som har koppling till försäkringar och pensioner. Summan hamnar totalt på 41 evenemang.

Hela listan hittar du här.

* * *

En av de mest lästa artiklarna från Sak & Liv i veckan handlade om Willis Towers Watsons försök att stoppa en offentlig upphandling av förmedlartjänster i Östergötland, med hänvisning till att det krävdes erfarenhet från kommuner med minst 75 000 invånare. Därmed skulle endast en enda aktör uppfylla kraven, menade WTW.

Domstolen underkände invändningen från WTW och påpekade att det inte på något sätt var ett orimligt krav. Bland annat påpekades i målet att kravet inte innebar att det måste handla om en svensk kommun utan lika gärna kunde gälla en kommun var som helst i världen. Kanske att WTW globalt någon gång genomfört en upphandling av kommunförsäkring för en ort med fler än 75 000 invånare?

Touché!

28 juni, 2019
Gunnar Loxdal