Etikett: Länsförsäkringar jönköping

LF Jönköping fick rätt i hovrätten i Covid-tvist med cateringfirma

Göta hovrätt har fastställt en dom från Jönköpings tingsrätt i en tvist där ett cateringföretag hade stämt Länsförsäkringar Jönköping i en tvist om bolagets smittavbrottsförsäkring under Covid 19-pandemin. 

Cateringfirman FC Gruppen HA AB — som bland annat driver cateringverksamhet vid Elmiamässan i Jönköping — anmälde år 2020 att restriktionerna under pandemin drabbat bolaget hårt, och krävde att få ut ersättning under bolagets smittavbrottsförsäkring. Länsförsäkringar Jönköping menade däremot att cateringföretaget inte hade något rätt till försäkringsersättning. FC Gruppen HA AB vände sig då till domstol.

I en dom i oktober förra året gick tingsrätten i Jönköping på försäkringsbolagets linje.

Så här skrev tingsrätten bland annat i sin dom:

— Sammanfattningsvis finner tingsrätten att begreppet ”ingripande av myndighet mot verksamheten” ska tolkas som ett krav på att det föreligger ett direkt myndighetsingripande riktat mot försäkringstagarens verksamhet för att smittavbrottsförsäkringen ska kunna göras gällande. Det förhållandet att Länsförsäkringar den 1 januari 2021 reviderat sina villkor leder inte till någon annan bedömning. Något sådant beslut har inte fattats för Företagscaterings del. Det föreligger därmed inget försäkringsfall för inträffad skada bestående av avbrott i Företagscaterings försäkrade verksamhet som uppkommit på grund av regeringens förordningar. Käromålet ska därför ogillas.

FC Gruppen HA AB överklagade domen till hovrätten.

En enig hovrätt fastställer nu i sitt domslut domen från tingsrätten.

— Sammanfattningsvis anser hovrätten att avtalsinnehållet så starkt talar för Länsförsäkringars tolkning att det inte blir aktuellt att tillämpa oklarhetsregeln. Avtalsinnehållet är det som Länsförsäkringar menat. Det har således inte inträffat ett försäkringsfall. Käromålet ska därför ogillas, heter det bland annat i hovrättens dom.

FC Gruppen HA AB ska enligt domen ersätta Länsförsäkringar Jönköping för rättegångskostnader i hovrätten på 97 830 kronor, utöver de 240 000 kronor som avser rättegångskostnader i tingrätten.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.


HD ska pröva tvisten mellan Eon, Trygg-Hansa och LF Jönköping

Högsta domstolen har beslutat att meddela prövningstillstånd i en tvist där Länsförsäkringar Jönköping och Trygg-Hansa stämt energibolaget Eon efter en verkstadsbrand år 2014. HD ska framförallt pröva hur omfattande Eons ansvar är enligt ellagen.  

Bakgrunden till tvisten är en brand i en verkstadsbyggnad i Tranås i april år 2014. Ett åkeri som använde verkstaden hade en försäkring i Trygg-Hansa. Ägaren till fastigheten hade försäkrat lokalerna i Länsförsäkringar Jönköping.

Både Trygg-Hansa och Länsförsäkringar Jönköping menade att Eon var ansvarigt för branden, eftersom den uppstått efter ett fel i en transformator. Eon ansåg däremot att det inte gick att visa att branden uppstått på grund av transformatorfelet.

Tingsrätten i Malmö menade i sin dom att det var visat att branden uppstod till följd av elfelet och att Eon därför skulle betala 2,5 miljoner kronor i skadestånd till Länsförsäkringar Jönköping. Däremot menade domstolen att Trygg-Hansa bara borde få ersättning på 1,6 miljoner kronor av de 1,7 miljoner kronor man krävt i skadestånd. Detta ändrades senare av hovrätten till 1,7 miljoner kronor, eftersom domstolen ansåg att Trygg-Hansa bevisat att en vedklipp ingick i bolagets verksamhet och att åkeriet dessutom haft ökade kostnader för biltvätt till följd av branden.

Domen överklagades av Eon till Högsta domstolen, som nu alltså har fattat beslut om att meddela prövningstillstånd. Den rättsfråga som HD ska pröva gäller frågan om hur strikt ansvar Eon har enligt 10 kapitlet 1 § ellagen (1997:587), närmare bestämt i dess lydelse före den 1 juli 2017.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av beslutet om prövningstillstånd, samt domarna i underrätterna.


LF Jönköping erbjuder kunderna rabatterade solceller

Länsförsäkringar Jönköping har inlett en satsning som syftar till att öka mängden närproducerad solenergi. I samarbete med tre lokala solcellsleverantörer erbjuds bolagets 160 000 kunder att köpa rabatterade solcellspaket.

– Vi vill göra det enkelt för länsborna att börja producera sin egen solenergi, säger Stefan Fur, affärsområdeschef Företag & Lantbruk.

– Intresset för närproducerad solenergi är i dag mycket stort. Genom våra samarbetspartner erbjuder vi färdiga helhetslösningar i tre storlekar med förmånliga villkor. På så sätt hoppas vi kunna ge produktionen av solenergi i länet en rejäl knuff och minska koldioxidutsläppen.

Satsningen görs i samband med en pågående klimatvecka i Jönköpings län. De solcellsleverantörer som är med i satsningen är Jönköping Energi, Air By Solar och Solsystem – samtliga hemmahörande i Jönköpings län.

Länsförsäkringar Jönköping understryker att man inte har något eget vinstintresse i satsningen.

 

Pensionsjättar investerar i Malmö stads gröna obligationer

Svenska pensionsjättar som KPA, Folksam, Andra AP-fonder, AI Pension och SPP Fonder har investerat i Malmö stads första gröna obligationer. 

Malmö stad emitterade den 29 november  sina två första gröna obligationer, för att bidra till att uppnå stadens miljömål.

Ett av målen är att Malmö ska försörjas till hundra procent av förnybar energi 2030.

Det här är hela listan på investerare som deltog i den första gröna emissionen: Danske Bank A/S, KPA Pension, Folksamgruppen, Nordic Investment Bank, Nordea Bank, SPP Fonder, Alfred Berg, Andra AP-fonden, SBAB, Länsförsäkringar Västernorrland, Ikano Bank, Länsförsäkringar Jönköping, AI Pension och Ikano Bank.

Ramverket för obligationerna innehåller åtta olika investeringskategorier:

  • Hållbara transporter
  • Klimatanpassningsåtgärder
  • Energieffektivitet
  • Miljövänlig förvaltning av levande naturresurser
  • Gröna och energieffektiva byggnader
  • Minskade föroreningar och kontroll
  • Förnybar energi
  • Hållbar hantering av vatten och avloppsvatten