Etikett: britta Burreau

Folksam och KPA: Kollektivavtalade pensioner måste särbehandlas!

Folksam och KPA pekar i sitt remissyttrande på att staten normalt är återhållsam när det gäller att lägga sig i partnernas överenskommelser och fria förhandlingsrätt.  Det finns därför bärande skäl till att kollektivavtalsgrundad tjänstepension och andra kollektivavtalade försäkringar ska särbehandlas i lagstiftningen, skriver Folksam/KPA i sitt remissvar.

Sak & Liv har tidigare berättat att en rad medlemsföretag i Svensk Försäkring valt att lämna egna remissyttranden på promemorian om reglering av Tjänstepensionsföretag. Detta eftersom det finns stora intressekonflikter och åsiktsskillnader inom förbundet när det gäller inriktningen på den nya lagstiftningen.

Bland de medlemsföretag som lämnade in separata yttranden i förra veckan när remisstiden gick ut fanns AMF, Afa Försäkring och Alecta, som tillsammans med Tjänstepensionsförbundet kraftigt markerade att man önskade en lagstiftning för tjänstepensionsföretagen som var självständig i förhållande till försäkringsrörelselagen och som inte gick längre i regleringen än vad som krävs i EU:s IORP II-direktiv.

Skandia, Länsförsäkringar, Swedbank Försäkring och SEB Pension och Försäkring gick samtidigt samman om ett gemensamt remissvar med rakt motsatt budskap, det vill säga att de betonade vikten av att lagstiftningen för tjänstepensionsföretag ska ligga så nära försäkringsrörelselagstiftningen som möjligt. Handelsbanken Liv lämnade ett eget remissvar med liknande innehåll.

Men det har nu kommit ännu fler särskilda remissyttranden från olika försäkringsbolag.

Denna vecka, efter remisstidens utgång, har även Folksam tillsammans med dotterbolaget KPA Pension lämnat ett eget kortfattat remissvar. Av yttrandet framgår att Folksam och KPA ställer sig bakom Afa Försäkrings, Alectas och AMF:s remissvar när det gäller bland annat investeringar, solvens, ingripande, penningtvätt och distribution. Man trycker dessutom särskilt på att det är olämpligt med en lagstiftning som går alltför långt i regleringen av pensioner och andra förmåner som fastställs i kollektivavtal. Så här formuleras det i remissyttrandet:

– Förmånerna ingår som en del i arbetsmarknadsparternas uppgörelser om anställningsförhållanden och kan i första hand ses som en anställningsförmån. Den mycket starka arbetsrättsliga anknytningen i dessa överenskommelser och statens i allmänhet återhållsamma inställning till att intervenera i kollektivavtalsförhållanden och i arbetsmarknadsparternas fria förhandlingsrätt samt det faktum att partsöverenskommelserna genom arbetstagarorganisationernas medverkan tar tillvara konsumentintresset, utgör bärande skäl för en särbehandling av kollektivavtalsgrundad tjänstepension samt närliggande kollektivavtalade försäkringar.

Bakom remissvaret står Folksam Liv, Folksam Sak, KPA Livförsäkring, KPA Pension, FOLO och Folksam Fondförsäkring. Remissvaret är undertecknat av Folksams koncernchef Jens Henriksson och KPA Pensions VD Britta Burreau.

SPP har inkommit med ett eget remissyttrande med fokus på vilka regler som ska gälla för distribution och information i tjänstepensionsföretag. SPP delar promemorians förslag att tjänstepensionsföretag ska omfattas av bestämmelserna i lagen om försäkringsdistribution.

Efter remisstidens utgång har även PTK lämnat ett remissvar, där man drar slutsatsen att Sverige riskerar att reglera bort stora delar av en väl fungerande kollektivavtalad tjänstepensionsmarknad om promemorians förslag blir verklighet. PTK kritiserar – i likhet med flera andra remissinstanser – att nya distributionsregler fördyrar för tjänstepensionsföretagen, att tjänstepensionsföretag inte ska få ha tillstånd enbart för tilläggstjänster, att beståndsöverlåtelse inte tillåts till tjänstepensionsföretag och att det ställs nya höger kapitalkrav på tjänstepensionsföretagen som riskerar att på sikt stoppa tradförsäkringar.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan ladda ned dessa remissvar här:

Folksam och KPA:s remissvar.

SPP:s remissvar.

PTK:s remissvar.

KPA Pension investerar 200 Mkr i grön obligation i Vellinge

KPA Pension har, som exklusiv och utvald investerare, beslutat att investera 200 miljoner kronor i en grön obligation från Vellinge kommun. Detta är den första gröna obligationen i kommunen, och avsikten är att den ska finansiera nollenergihuset ”Omtankens hus” i Höllviken .

– Vår investering i Vellinge kommuns gröna obligation är viktig. Pengarna vi investerar kommer från kommunernas pensionsavsättningar till sina anställda, då känns det extra bra att de användas till hållbara projekt som gagnar kommuninnevånare, samtidigt som de skapar bra avkastning åt framtida pensionärer. Vi ser mycket positivt på våra fortsatta möjligheter att kunna bidra till kommunernas hållbara projekt genom investeringar i gröna obligationer, säger Britta Burreau, VD för KPA Pension, i ett pressmeddelande.

”Omtankens hus” – kommunens nya omsorgsboende och mötesplats för äldre – är tänkt att fungera som ett nollenergihus, vilket innebär att det beräknas producera lika mycket eller mer energi än det förbrukar, bland annat genom ett tak täckt av solpaneler och effektiv bergvärme. Huset kommer att omfatta ett äldreboende, trygghetsboende och en vårdcentral.

Ramverket för Vellinges gröna obligationer har tagits fram i samarbete med SEB och har fått det högsta tänkbara omdömet ”Dark Green” av det oberoende norska klimat- och miljöforskningsinstitutet Cicero.

KPA sänker garantiräntan

KPA Pension sänker garantiräntan i sin traditionella pensionsförsäkring från 0,75 procent till 0,50 procent. Garantin räknas på 85 procent av de nya inbetalningarna, istället för som tidigare 100 procent.

Det är de låga marknadsräntorna som gör att KPA måste sänka garantin för att ha utrymme att ta högre risk och säkra den långsiktiga avkastningen

– Genom att anpassa garantiräntan till rådande ränteläge skapar vi förutsättningar för en fortsatt god avkastning och en hållbar tjänstepension, säger KPA Pensionsförsäkrings vd Britta Burreau i en kommentar.

Garanträntan på 0,50 procent gäller före avkastningsskatt och avgifter, vilket ska jämföras med den noll-garanti efter skatt och avgifter som erbjuds av Alecta och AMF, som är KPA Pensions tradliv-konkurrenter inom avtalsområdet AKAP-KL/KAP-KL.

Ändringen gäller från den 29 mars 2018. Premier inbetalda före detta datum påverkas inte.

KPA säljer 23 butiksfastigheter värda 525 miljoner kronor

KPA Pensionsförsäkring meddelar i dag att man sålt 23 butiksfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 525 miljoner kronor.  Köpare är ICA Fastigheter och Secore Fastigheter som ägs av Ica tillsammans med Första AP-fonden. 

KPA Pensionsförsäkring förvärvade fastigheterna 2007. Fastigheterna är belägna på orter spridda från Simrishamn i söder till Örnsköldsvik i norr. Ica bedriver i dag butiksverksamhet i fastigheterna.

– Den här försäljningen ligger i linje med vår fastighetsstrategi med fokus på bostäder samt kontorsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Samtidigt som vi överlåter fastigheterna till nya långsiktiga ägare frigör vi kapital till att fortsätta investera i trygga och etiska fastighetsalternativ för våra kunders skull, säger Britta Burreau, VD i KPA Pension, i en presskommentar.