Tagg: Stockholms tingsrätt

Försäkringsförmedlare dömdes till 3,5 års fängelse för bedrägeri

Tre år och sex månader i fängelse samt näringsförbud och rådgivningsförbud i åtta år blev domen vid Stockholms tingsrätt för en person som dömts för bedrägeri, skattebrott och bokföringsbrott. Han har bland annat drivit ett företag med inriktning på försäkringsförmedling. 

Den dömde är en man i 40-årsåldern hemmahörande i västra Stockholm. Han har nu dömts för flera fall av bedrägeri, skattebrott, bokföringsbrott och brott mot aktiebolagslagen. Han ska också enligt domen ge skadestånd på nära 3 miljoner kronor till kunder som han lurat på pengar.

I november 2011 registrerade den åtalade ett företag med adress i centrala Stockholm, där verksamheten var finansiell rådgivning, marknadsföring av finansiella produkter, förvaltning av värdepapper och förmedling av försäkringsprodukter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget likviderades år 2016 då det inte lämnat in bokföring. Han har även varit företrädare för ett annat företag med inriktning på förvaltning av värdepapper.

Så här beskrivs ett av företagen på Linkedin: ”Our vision is to be the leading provider of insurance and financial products in Sweden, with the best solutions and the most competent advice, by constantly innovating and developing the traditional way of working in the industry. The goal is to provide advice and products that continuously allow our customers to be a step ahead, have cost-effective solutions and maintain control over their risks.”

Flera kunder har betalat in miljonbelopp till företagen för att de skulle förvaltas, bland annat i försäkringsbolag som Folksam och Skandia. Av noteringar i ”Rådgivardokument Liv” för olika kunder framgick vilken risknivå kunderna önskade på sina placeringar.

Men det tycks som om pengarna istället för att investeras i försäkringssparande eller andra typer av placeringar, i stor utsträckning har använts för att finansiera företagets drift.

Tingsrätten finner i sin dom att förmedlaren är skyldig till grovt bedrägeri i fem fall och för bedrägeri av normalgraden i två fall.

Du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium kan klicka här för att ta del av domen.

Allra förlorade i domstol mot Deloitte i tvist om revisionsarvode

Under fredagen kom domen i det mål där revisorsfirman Deloitte stämt Allra Sverige AB, efter utebliven betalning av en faktura efter en revision. Tingsrätten ger Deloitte rätt till arvode, dock något mindre pengar än vad Deloitte begärt. 

Tvisten handlar om en faktura för en utökad granskningen av Allra, som genomfördes under januari och februari förra året. Granskningen gjordes sedan det kommit fram uppgifter om de kritiserade derivataffärer som genomfördes i Allras fonder under 2016. Domstolen slår fast att dessa derivattransaktioner var något som Allra Sveriges revisorer var skyldiga att granska närmare.

Deloitte skickade en faktura till Allra för den utökade granskningen. Men sedan Allra valt att inte betala Deloittes faktura för den utökade granskningen gick Deloitte till domstol. Allra svarade därefter med en genstämning på 0,2 miljoner kronor mot Deloitte för att kräva tillbaka den summa som redan betalats för revisionsuppdraget, med hänvisning till att Deloittes insatser inte varit till nytta för Allra.

Den ersättning som domstolen menar att Allra ska betala till Deloitte är lägre än vad Deloitte krävde. Deloitte menade att Allra skulle betala 1,2 miljoner kronor. Domstolen menar i sin dom att Allra ska betala 0,7 miljoner kronor för revisionen, med hänvisning till att man anser att Deloite inte tillräckligt tydligt har visat att alla de redovisade timmarna har lagts ned på granskningen. Till beloppet 0,7 miljoner kronor det kommer rättegångskostnader som Allra ska stå för på 0,8 miljoner kronor. Även detta belopp har prutats ned av domstolen, Deloitte hade begärt 1,7 miljoner kronor för sina rättegångskostnader.

Den ursprungliga uppskattningen från Deloitte var att revisionen skulle kosta cirka 168 000 kronor.

Här kan du som prenumererar på Sak & Liv Premium ta del av domen.

Pensionsmyndigheten överklagar beslut om hävd kvarstad för Allra

Pensionsmyndigheten har överklagat tingsrättens beslut att upphäva kvarstaden för ett bolag i Allra-koncernen, skriver tidningen Realtid. 

Det var den 13 juni som Stockholms tingsrätt bestämde att upphäva ett tidigare beslut om kvarstad för Allra Asset Management i Luxemburg. Pensionsmyndigheten hade ursprungligen krävt, och fått igenom, ett beslut om kvarstad med hänvisning till att det fanns risk för att Allras huvudägare skulle kunna plocka ut tillgångarna ur bolaget.

Begäran om kvarstad framfördes i samband med att Pensionsmyndigheten lämnade in en stämningsansökan där Allra krävdes på drygt 190 miljoner kronor. Efter ett överklagande av Allra beslutade tingsrätten att häva beslutet om kvarstad. 

I sitt överklagande till hovrätten av beslutet att häva kvarstaden, skriver Pensionsmyndigheten att tingsrätten har tagit fasta på omständigheter som anförts av Allra. Men dessa omständigheter är i hög utsträckning felaktiga och missvisande, enligt Pensionsmyndigheten. 

Här kan du ta del av artikeln i Realtid. 

Här kan du som är abonnent på Sak & Liv Premium ta del av Pensionsmyndighetens stämningsansökan. (Av utrymmesskäl ingår endast de 50 första sidorna.)

Rättegång denna vecka mellan Aon och uppsagd mäklare

I dag den 4 juni inleds huvudförhandlingen mellan Aon Sweden och en tidigare uppsagd försäkringsförmedlare som stämt bolaget på 100 000 kronor.

Bakgrunden är att förmedlaren Claes Hedin sades upp från företaget i juni förra året med motiveringen att det förelåg arbetsbrist. Claes Hedin är fortfarande anställd i Aon fram till den 15 juli i år. Han är dock arbetsbefriad sedan den 7 augusti förra året.

Claes Hedin menade i sin stämningsansökan att det saknades saklig grund för uppsägningen. Han har begärde därför ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor samt ett fastställande av att han har rätt till ett ekonomiskt skadestånd på maximalt 32 månadslöner. Detta skadeståndskrav kan komma att drivas i en senare rättegång.

Från Aon ansåg man däremot att turordningsreglerna i detta fall inte behövde följas bland annat mot bakgrund av att det genomförts en omorganisation, och att Claes Hedin dessutom erbjudits och avvisat ett förslag om en annan tjänst i företaget.

Aon har inför rättegången anfört invändning om jäv mot rådmannen Thomas Wallén. Bakgrunden till Aons invändning är att han tidigare i egenskap av advokat varit ombud för en privatperson i en annan tvist med Aon. Aon företräddes även då av advokat Pia Nyblæus. I denna tvist förekom en konflikt mellan Pia Nyblæus och Thomas Wallén. Domstolen har beslutat att lämna invändningen utan bifall.

Förmedlarföretag stämmer tidigare anställd på 500 000 kr

Ett av Sveriges största och välrenommerade förmedlarbolag med inriktning på skadeförsäkring har stämt en tidigare anställd på 500 000 kronor, och kräver dessutom ett vitesföreläggande. 

Förmedlarbolaget anser att den tidigare anställde förmedlaren brustit när det gäller lojalitetsplikt, sekretess och konkurrensförbud, och kräver nu förmedlaren på 538 000 kronor. 

Förmedlaren anställdes vid bolaget 2012. I anställningsavtalet fanns en klausul som innebar sekretess för företagshemligheter under anställningen, och två år därefter. Genom ett tilläggsavtal 2014 infördes också ett konkurrensförbud. 

Förra året sade förmedlaren upp sig och började på ett konkurrerande förmedlarföretag. 

Efter det att förmedlaren sagt upp sig framkom uppgifter som pekade på att förmedlaren redan under sin tid som anställd förberett sin övergång till det konkurrerande företaget. Enligt stämningsansökan har han bland annat olovligen kontaktat kunder och tagit med sig företagshemligheter från sin arbetsgivare, bland annat kontaktuppgifter till kundföretag. Detta har skett genom att han har mejlat kunders kontaktuppgifter från sin företagsmejladress till sin privata mejl. 

Enligt stämningsansökan har förmedlaren även – inför kunder– anklagat personer i ledningen på förmedlarföretaget för sexuella trakassarier, vilket fått kunderna att lämna förmedlarbolaget. 

Förmedlaren själv tillbakavisar alla anklagelser från den tidigare arbetsgivaren. 

Här kan du som är kund på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan. 

Förmedlarbolag kräver ytterligare 650 000 kr av tidigare it-chef

Ett försäkringsförmedlarbolag i Stockholm har riktat ytterligare krav mot en före detta it-chef på företaget. I en stämningsansökan kräver bolaget honom nu på 650 000 kronor. Tidigare har förmedlarbolaget riktat krav på knappt 300 000 kronor. 

Totalt kräver förmedlarföretaget med andra ord nära 1 miljon kronor av den tidigare anställde it-chefen. 

Bakgrunden till historien är att it-chefen i samband med att han sade upp sig från sin anställning, hävdade att det datasystem han utvecklat på företaget tillhörde honom, och att förmedlarbolaget inte hade någon licens för att använda det. Han valde därför att stänga ned hela systemet. Först när förmedlarbolaget betalade en licensavgift på 195 000 kronor till hans nystartade konsultfirma gick han med på att öppna systemet igen. 

Förmedlarbolaget menar nu att man tvingades betala för något som man redan ägde.

Enligt den nya stämningsansökan har bolaget haft kostnader på cirka 650 000 kronor för att kunna använda det system man redan anställt it-chefen för att kunna ta fram. 

Förmedlarbolaget föreslår att Stockholms tingsrätt ska hantera den nya tvisten tillsammans med den tidigare stämningsansökan. 

Förmedlarbolag stämmer tidigare it-chef på 288 000 kronor

Ett försäkringsförmedlarföretag i Stockholm har stämt sin tidigare it-chef på 288 000 kronor. 

It-chefen var anställd på förmedlarbolaget under ett drygt halvår. På företaget hade han bland annat ansvar för it-utveckling, drifthantering och administration av it-frågor. 

Han sade upp sig i början av året. 

Enligt stämningsansökan hävdade han samband med uppsägningen att det datasystem han utvecklat tillhörde honom och att förmedlarbolaget inte hade någon licens för att använda det. Han valde därefter att stänga ned systemet vilket gjorde att förmedlarbolaget plötsligt inte hade tillgång till sina kunduppgifter. 

För att kunna fortsätta arbeta, kom förmedlarbolaget överens med honom att betala en licensavgift på 195 000 kronor till hans nystartade konsultbolag. 

Men nu kräver förmedlarbolaget tillbaka pengarna. 

Man anser nämligen att man tvingades betala för något som man redan ägde, och att man även felaktigt blev tvungna att betala ut extra lön till sin tidigare it-chef. 

– På grund av att NN inte iakttagit föreskriven uppsägningstid har (förmedlarbolaget) orsakats skada, heter det i stämningsansökan där förmedlarbolaget dels kräver tillbaka licensavgiften, dels kräver tillbaka drygt en månadslön från den tidigare it-chefen. 

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av stämningsansökan.